Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Intrastat - SK

Počnúc 1.5.2004, vznikom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii došlo k diverzifikácii zahraničného obchodu Slovenskej republiky a to na:

 • intrakomunitárny - medzi členskými štátmi Únie, vo vnútri colnej únie,   
 • extrakomunitárny - vo vzťahu Únie k tretím krajinám mimo jej colného územia, 

Z uvedeného dôvodu ako členský štát Európskej únie sme viazaný poskytovať štatistické údaje o našom zahraničnom obchode ako stanovujú unitárne predpisy: 


Intrastat-SK 2024 C&D Services
Intrastat-SK 2024 C&D Services


Intrastat-SK predstavuje systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi Európskej únie. Na tento účel sa využíva systém štatistiky, osobitne zriadený v rámci Európskej únie. V tomto štatistickom systéme na Slovensku s názvom Intrastat-SK sa vykazujú intrastat hlásenia. Vykazujú sa štatisticky cez systém hlásení Finančnej správy SR o vývoze a dovoze v rámci Únie, obchodné transakcie medzi členskými štátmi Európskej únie navzájom.

Systém Intrastat sa začal v Európskej únií používať od 1.1.1993, kedy bola dobudovaná colná únia a na jej základe začal fungovať jednotný trh Európskej únie. Slovenská republika aplikuje systém Intrastat-SK od 1.5.2004, kedy sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie. Každoročne dochádza k zmenám najmä v dôsledku zmien colného sadzobníka, kódov kombinovanej nomenklatúry, zmien prahov. Intrastat hlásenia je povinná podávať spravodajská jednotka, ktorej vznikla spravodajská povinnosť.


Spravodajská povinnosť

Intrastat povinnosť sa vzťahuje na tovar Únie podľa článku 153 CKÚ, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Vzťahuje sa i na tovar, ktorý prekročil vonkajšiu hranicu Európskej únie pri pohybe z jedného členského štátu do iného, ak došlo k zmene jeho statusu, napríklad prepustenie do voľného obehu po dovoze na colné územie Európskej únie z tretích krajín.

Intrastat povinnosť zahŕňa vykazovanie vnútorného obchodu v rámci Európskej únie medzi jej členskými štátmi cez systém zberu štatistických údajov o obchodných transakciách a to po ich uskutočnení za predchádzajúci kalendárny mesiac s podaním intrastat hlásenia najneskôr k 15.temu dňu nasledujúceho mesiaca. Intrastat povinnosť vykazovania štatistických údajov vzniká každému subjektu, ktorému vznikla tzv. spravodajská povinnosť za nižšie uvedených podmienok.

Podmienky pre vznik spravodajskej povinnosti:

 • Subjekty sú registrované pre DPH bez ohľadu či povinne alebo dobrovoľne, vzťahuje sa to i na verejné a štátne organizácie,

 • Subjekty, ktoré prekročili v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v priebehu daného roka prah oslobodenia (pozri nižšie).


Na určenie spravodajskej povinnosti pre rok 2023 sa berie do úvahy hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za obdobie od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2022. 

Ak SJ nedoviezla ani nevyviezla v rámci EÚ tovar v súhrnnej hodnote vyššej ako prahy oslobodenia, zaniká spravodajská povinnosť v roku 2023, a teda spravodajská jednotka už nepredloží INTRASTAT-SK hlásenia za január 2023. 

Prah oslobodenia pre rok 2023 (sledovaný rok) je rovnaký pre dovoz aj vývoz tovaru v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 EUR.

Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, boli zachované prahy oslobodenia 200 000 EUR pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 EUR pre vývoz tovaru v rámci EÚ. 

Tieto prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

 • 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace ·
 • 02 Lesníctvo a ťažba dreva 
 • 03 Rybolov a akvakultúra 
 • 10 Výroba potravín 
 • 11 Výroba nápojov 
 • 12 Výroba tabakových výrobkov  

Ak spravodajská povinnosť vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol prekročený prah oslobodenia, ide o prípad, kedy predtým nebola a vznikla počas daného roka.

Objem obchodov sa počíta osobitne pre každý tok, a to kumulatívne od začiatku roka. Do súhrnnej hodnoty za dané obdobie započítavajú všetky transakcie, vrátane bezodplatných dodaní, spracovania a finančného leasingu. 

Prekročenie prahu oslobodenia spravodajská jednotka povinne sleduje samostatne pre dovoz a pre vývoz v rámci Únie. 

podľa § 27 ods. 8 Zák. 540/2001 Z.z. o št. štatistike – subjekt si sleduje vznik spravodajskej povinnosti. Ak zistí, že prekročil prahy oslobodenia na príslušnom toku, oznámi túto skutočnosť Štatistickému úradu SR najneskôr do 10 dní odo dňa jej vzniku vyplnením tlačiva REGISTRAČNÝ DOTAZNÍK.

Po prekročení prahu oslobodenia predkladá spravodajská jednotka hlásenie INTRASTAT-SK (tzv. úplné hlásenia). V ozname o vzniku alebo zrušení spravodajskej povinnosti uvedie nasledovné informácie: názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH. tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (dovoz a/alebo vývoz v rámci Únie).

Kombinovaná nomenklatúra - kódy tovarov 

Na účely vykazovania intrastatu autori systému prevzali z colného sadzobníka kombinovanú nomenklatúru. Ide o systém klasifikácie tovarov na základe osemmiestnych kódov tovaru a tieto tvoria intrastat kódy, ktoré spravodajské jednotky uvádzajú do intrastat hlásení pri vývoze a dovoz v rámci Únie. 

Intrastat kódy tvorí 8 miestny číselný kód. Priradenie správneho intrastat kódu je náročná činnosť spojená so správnou orientáciou v colnom sadzobníku a znalosti jeho štruktúry a interpretačných pravidiel, podľa ktorých sa pri priradení intrastat kódu každému tovaru postupuje. Existuje jediná výnimka, kedy sa uvádza buď menej kódov alebo len jeden kód, ide tieto prípady vykazovania o: 

KUMULÁCIA JEDNODUCHÁ

•Pri zhodnosti údajov odsek 9, 10, 16, 17 u viacerých transakcií v rámci Európskej únie sa môžu kumulovať (sčítať) do jedného zápisu (pozri Vzor kumulácie).

KUMULÁCIA PODĽA PRAHU ZÁSIELKY - nové od 1.1.2022

•Ak je celková fakturovaná hodnota nižšia ako 1 000 EUR (tzv. prah zásielky), spravodajská jednotka môže použiť zjednodušený postup vykazovania. •Pre uplatňovanie prahu zásielky sa za zásielku považujú všetky transakcie v sledovanom mesiaci, ktoré sú uvedené na tej istej faktúre. 

Spravodajská jednotka vyplní zjednodušené hlásenie takto:

 • v odseku 8 Kód tovaru: 9950 00 00 
 • v odseku 9 Hodnota tovaru: uvedie celkovú fakturovanú hodnotu, 
 • v odseku 10 Členský štát určenia / zaslania: príslušný kód členského štátu 
 • v odseku 18 IČ DPH partnera v čl. št. určenia: uvedie príslušné IČ DPH partnera. 
 • odseky 11 až 17: spravodajská jednotka nevyplní.

Colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra obsahuje viac ako 10 tisíc položiek, je štrukturovaný do tried I. až XXI. s počtom 99 kapitol, nerovnomerne roztriedených podľa charakteru, zloženia druhu tovarov. Táto disciplína sa označuje ako colné tovaroznalectvo. V rámci odborných školení a seminárov k intrastatu Vás naučíme a zasvätíme i do umenia priradiť správne intrastat kódy Vašim tovarom v intrastat hláseniach.

Semináre a školenia k INTRASTATu

Aký tovar je vyňatý z vykazovania intrastatu, ako a kedy sa vykonávajú opravy hlásení, ako sa aplikuje trojstranný obchod, ako sa vykazujú dobropisy, ako je to s vráteným tovarom po reklamácii, ako postupovať pri dovoze tovaru z krajín mimo Európsku úniu pri nepriamom dovoze a vývoze, ako správne využívať konsignačný sklad a ako takýto tovar vykazovať, či spracovanie tovaru, ako vykazovať softvér a nosiče informácií, ako rozložené zásielky, či odpad, no a dôležité je správne vyplňovanie hlásení a uvádzanie správneho colného zatriedenia tovarov, ktoré Vám vysvetlíme a naučíme Vás ako sa správne zorientovať v spleti pravidiel s uvedením praktických príkladov z aplikačnej praxe.

Stačí ak nás kontaktujete a prídete na náš všeobecný seminár alebo si dohodnete interný termín u Vás priamo vo firme, cenovú ponuku s kalkuláciou nákladov Vám zašleme ak uvediete úplné, presné a pravdivé údaje a spätný kontakt na Váš mail, telefón. Kontaktujte nás TU.

Príďte na odborné semináre k systému Intrastat-SK a dozviete sa oveľa viac.

"Odborné semináre realizujeme prezenčne v Trnave, v Bratislave, on line na diaľku a interne po dohode."
Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/.
Interná forma pre skupiny i jednotlivcov priamo u Vás.
Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku: