Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colná hodnota a colné hodnotenie

(poznámky, komentáre, závery, rozsudky)    

Cieľ seminára: jednodňový odborný špecializovaný seminár venovaný problematike colnej hodnoty vo všetkých jej aspektoch. Colná hodnota je jeden z troch základných pilierov, na ktorých je postavené colné konanie. Ide o jednu z troch najdôležitejších oblastí, ktoré colné predpisy upravujú. V praxi však často práve správne určenie colnej hodnoty zlyháva. Z toho pramení vznik incidentov vedúcich k porušeniam colných predpisov, čo predstavuje hrozbu sankcií zo strany colných orgánov a v súbehu s tým i dovymerania colného dlhu pri vzniku rozdielov na colnom dlhu (CLO, DPH, SPD). Colná hodnota a jej správne určenie predstavuje popri colnotarifnom zatriedení a pôvode tovaru dôležitý predpoklad pre správne vyplnenie colného vyhlásenia a deklarovanie colnej hodnoty tovaru.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom,

Program seminára:

 1. PRÁVNY ZÁKLAD O COLNOM HODNOTENÍ podľa colných predpisov Európskej únie
 2. INTERPRETAČNÉ POZNÁMKY K COLNÉMU HODNOTENIU podľa Dohody o colnom hodnotení WTO
 3. KOMENTÁRE VÝBORU PRE COLNÝ KÓDEX A COLNEJ EXPERTNEJ SKUPINY s príkladmi z praxe:
 • Komentár č. 1: Uplatňovanie článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ na hodnotenie tovaru na colné účely
 • Komentár č. 2: Uplatňovanie článku 132 VN CKÚ
 • Komentár č. 3: Výskyt licenčných poplatkov a licenčných poplatkov v colnej hodnote
 • Komentár č. 4: Výmenné kurzy, ktoré sa majú použiť pri určovaní colnej hodnoty
 • Komentár č. 5: Posúdenie určitých prvkov, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z colnej hodnoty dovezeného tovaru
 • Komentár č. 6: Dokumenty a informácie, ktoré môžu colné orgány vyžadovať ako dôkazy na určenie colnej hodnoty
 • Komentár č. 8: Zaobchádzanie so zľavami podľa článku 70 a článku 130 VN CKÚ
 • Komentár č. 9: Rozdelenie nákladov leteckej dopravy podľa prílohy 23-01 VN CKÚ
 • Komentár č. 10: Ocenenie neplateného tovaru sprevádzajúceho platený tovar
 • Komentár č. 12: Započítanie nákladov na dopravu v námornej a leteckej doprave
 1. ZÁVERY VÝBORU PRE COLNÝ KÓDEX A COLNEJ EXPERTNEJ SKUPINY
 2. ROZSUDKY EURÓPSKEHO SÚDNEHO DVORA
 3. INDEX TEXTOV TECHNICKÉHO VÝBORU O COLNOM HODNOTENÍ WCO
 4. DISKUSIA, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta / dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ a colný špecialista

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk