Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Medzinárodné zasielateľstvo 

a colná problematika

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár zameraný na základné a relevantné činnosti špeditéra v oblasti medzinárodného zasielateľstva a colnej problematiky. Poskytnúť účastníkom základné a relevantné informácie o zasielateľstve o jeho postavení a úlohe v medzinárodnom kontexte, vysvetliť dôležité činnosti špeditéra pri výkone jeho práce v colnej oblasti v pozícii colného zástupcu, poukázať na relevantné úlohy pri plnení medzinárodných dodacích podmienok INCOTERMS, informovať o dôležitých právach a povinnostiach v procese colného konania s dôrazom na subjektívne a objektívne nedostatky a chyby z praxe, poukázať na zmeny v colných predpisoch po 1.1.2023.

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty (obchodné, logistické, prepravné a špedičné spoločnosti), ktoré obchodujú s tovarom alebo zabezpečujú zasielateľstvo so zahraničnými hospodárskymi subjektmi so sídlom mimo EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, účtovníci, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod).

Program seminára:

 1. Medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.),
 2. Medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy),
 3. Základné pojmy a činnosti v zasielateľstve (zasielateľstvo, zasielateľ, zasielateľská zmluva, príkazca, sprostredkovateľ prepravy, prepravca, dopravca, obstaranie prepravy),
 4. Dodacie podmienky INCOTERMS a činnosť zasielateľa (význam, rozdelenie, využitie v praxi, zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho, prechod nákladov, rizík a vlastníckych práv, ich vplyv na kúpnu a následne na prepravnú a zasielateľskú zmluvu),
 5. Základné komunitárne a národné colné predpisy - súčasný stav (význam a použitie v praxi, zmeny od 1.1.2023),
 6. Colné režimy (účel, druhy, príklady z praxe),
 7. Colná hodnota, zatriedenie a pôvod tovaru (stručný výklad a význam),
 8. Colné konanie - postavenie a úlohy zasielateľa (význam, začiatok, formality, práva a povinnosti zasielateľa, colného deklaranta/zástupcu, colný dlh),
 9. Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely),
 10. Schválený hospodársky subjekt (význam, druhy certifikátov, výhody, proces certifikácie),
 11. Diskusia.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed0 (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode 

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH 

Kontaktná osoba: Igor Lebiedzik - konateľ, colný expert, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 915 575 258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk