Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Daňový audit

Spotrebné dane patria medzi tzv. nepriame dane a zaťažujú vybrané tovary daňovou sadzbou, ktorú reguluje zákonnými úpravami štát. Správcom spotrebnej dane sú colné orgány, ktorým táto kompetencia bola zverená v záujme efektívnejšieho výberu a tiež uplatnenie represívnych a sankčných opatrení na subjekty, ktoré si neplnia zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Z uvedených dôvodov je preto veľmi potrebné, aby ste nezanedbali, neopomenuli ani ten najmenší detail pri správe spotrebnej dane a mali správne, vopred a včas nastavený Váš firemný systém, čím získate veľa v podobe úspory finančných prostriedkov (pokuty, nápravné opatrenia) a status profesionálneho a spoľahlivého partnera. Akonáhle sa dopustíte porušenia daňových predpisov, má to negatívny dopad na Vaše súčasné i budúce aktivity v oblasti Vášho podnikania. Iste nemáte záujem na to, aby Vás Finančná správa evidovala dlhodobo ako dlžníkov a porušovateľov zákona a takto na Vás aj hľadela a ku Vám pristupovala. To predstavuje značné problémy, ak raz pre seba žiadať udelenie akékoľvek úľavy, zjednodušenia, zníženie záruk, či odklad platby.

Z vyššie uvedených dôvodov pre klientov zabezpečíme:

 1. Klientovi poskytneme prehľad o rezervách, ktoré jeho systém obsahuje.
 2. Odhalíme riziká aj potenciálne, ktorých elimináciou získa klient úsporu časovú, finančnú a zefektívni svoje vlastné interné procesy.
 3. Navrhneme opatrenia na základe analýzy výsledkov daňového auditu, ktoré odporučíme realizovať, čím klient získa istotu eliminácie rizík plynúcich z nesprávnej aplikácie daňových predpisov.
 4. Preventívne nastavenie Vás ochráni pred finančnými stratami a poškodením dobrého mena firmy.
 5. Náklady na realizáciu daňového auditu na spotrebné dane z naše strany sú zanedbateľné, oproti vysokým a často likvidačným pokutám a sankciám zo strany Finančnej správy. Klient sa vyhne sankciám a vysokej finančnej strate v dôsledku chýb.
 6. Vyhnete sa sankciám za porušenia povinností, ktoré pri správe spotrebnej dane sú vysoké a prísne, často majú až likvidačný charakter.
 7. Získajte spoľahlivý pocit istoty a žiadna kontrola správcu dane Vás neprekvapí, budete pripravení.
 8. Odhalenia daňovej kontroly zo strany správcu dane sú obvykle spojené s nepríjemnými následkami a udelenými sankciami, ktoré nie sú daňovým výdavkom a sú značne vysoké.

Neváhajte a ešte dnes si objednajte realizáciu daňového auditu na spotrebné dane vo vlastnom záujme:

Predpokladom úspešného vykonania daňového auditu je:

 • účinná súčinnosť dotknutých organizačných útvarov a osôb klienta
 • poskytnutie relevantných údajov a podkladov
 • prvotná analýza súčasného stavu
 • samotná realizácia auditu - miestne zisťovanie, rokovania so zástupcami klienta
 • prerokovanie priebežných výsledkov auditu so zodpovednými osobami klienta
 • prezentácia záverov daňového auditu manažmentu spoločnosti klienta spolu s elimináciou rizík a kvantifikáciou úspor

Chcem získať ponuku na daňový audit: 

 alebo na tel. čísle +421 915 575265