Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné sklady v zahraničnom obchode 

Cieľ školenia: zameraný na problematiku colných skladov. Dozviete sa všetko potrebné od získania povolenia, cez dodržiavanie podmienok, nastavenie systému colného konania, uplatňovanie formalít pri dovoze, vývoze, tranzite pri prijatí tovaru a odoslaní tovaru z colného skladu, využívanie zjednodušených postupov. Získate poznatky o previazanosti a súvislostiach s ostatnými colnými režimami, prípadne postavením dočasne uskladneného tovaru. Naučiť účastníkov aplikovať ustanovenia colných predpisov k colným skladom a colného režimu colné uskladnenie do aplikačnej praxe. Tým sa učia eliminovať riziká z titulu porušení colných predpisov a ich dopady na činnosť a prevádzku firmy. Naučia sa tiež ako využívať všetky možnosti a výhody, ktoré colné uskladnenie ako jeden z osobitných colných režimov poskytuje na príkladoch.

Cieľová skupina: prevádzkovatelia colných skladov, obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 1. Unitárny právny základ
 2. Výklad základných pojmov
 3. Colný režim - colné uskladňovanie – výklad, využívanie, výhody
 4. Klasifikácia colných skladov – kedy aký druh colného skladu použiť?
 5. Získanie povolenia, splnenie podmienok
 6. Špecifiká prevádzky colného skladu
 7. Povinnosti a zodpovednosť skladovateľa
 8. Uplatnenie zjednodušených postupov
 9. Dodržiavanie podmienok v povolení
 10. Zabezpečenie colného dlhu, colný dlh – poskytnutie záruky
 11. Vedenie skladovej evidencie a záznamov
 12. Operácie a manipulácie vykonávané v colnom sklade
 13. Formy nakladania s tovarom v colnom sklade
 14. Zatriedenie a identifikácia tovaru
 15. Premiestnenie tovaru
 16. Lehoty uskladnenia tovaru
 17. Colné vyhlásenie pri vstupe, výstupe z colného skladu – kombinácie colných režimov
 18. Výhody colného skladu nielen z daňového hľadiska
 19. Prijatie a odoslanie tovaru, kontrola tovaru
 20. Sankcie pri porušení podmienok v povolení

             Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / on line po dohode

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk