Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zákony o spotrebných daniach - zmeny v roku 2024 

Zákony o spotrebných daniach - zmeny v roku 2024 

Školenie realizujeme ako jednodňové v rozsahu 6 hodín so zameraním na zmeny podľa :

• zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

• zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

• zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

• zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.

Cieľová skupina: určené je najmä pre cieľovú skupinu subjektov, ktorí sú registrovaní ako prevádzkovatelia daňových skladov, užívateľské podniky, oprávnení príjemcovia a iné daňové subjekty, ale aj zástupcovia bánk (bankové záruky), dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, vhodné aj pre daňových poradcov, ale aj advokátov.

Program seminára:

  1. legislatívne zmeny
  2. potreba úpravy legislatívy, odôvodnenie
  3. dôvodová správa k novele
  4. výklad zákona po novele
  5. dopady zmien na daňový subjekt
  6. komunikácia so správcom dane
  7. optimalizácia systému v súlade so zmenou legislatívy

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín á 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ONLINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk