Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Pôvod tovaru


Viac informácií k pôvodu tovaru nájdete na našom špecializovanom portáli venovanom pôvodu tovaru:   

Verejné odborné semináre k pôvodu tovaru realizujeme prezenčnou formou.  

Vyberte si z ponuky: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Prihlasujem pracovníkov na odborný seminár k pôvodu tovaru:  

Interné odborné semináre pre jednotlivcov, ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. 

Vyžiadajte si ponuku na konanie interného seminára :

Čo je pôvod tovaru?

Hneď v úvode treba zdôrazniť, že pôvod tovaru je jedným z troch hlavných pilierov na ktorom je postavený systém colného konania, preto by tejto problematike kompetentné orgány mali venovať náležitú pozornosť a zabezpečiť adekvátny informačný servis v tejto oblasti. Jednoducho povedané, pôvod je "ekonomická" štátna príslušnosť obchodovaného tovaru. Je potrebné určiť štátnu príslušnosť a colné zatriedenie tovaru, aby bolo možné určiť clo a všetky poplatky, ktoré na tovare viaznu alebo akékoľvek obmedzenia, či povinnosti vzťahujúce sa k danému tovaru. Existujú dva druhy pôvodu, nepreferenčný a preferenčný. Colné zaobchádzanie s tovarom pri dovoze je určené pôvodom, ktorý tovar má a pri uplatnení je nevyhnutné aj preukázať pôvod tovaru predložením zodpovedajúcich dokumentov v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré Európska únia ma uzatvorené.

Nepreferenčný pôvod

Priznáva iba "ekonomickú" štátnu príslušnosť tovaru a nepredstavuje žiadnu výhodu pre tovar. Nepreferenčný pôvod tovar získa buď tým, že výrobky sú "Úplne získané" v jednej krajine, alebo ak sú dve alebo viac krajín zapojených do výroby výrobku, pôvod získal v krajine, kde bolo vykonané posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené opracovanie alebo spracovanie. Nepreferenčný pôvod sa používa, napríklad pri určení, či tovar podlieha antidumpingovým opatreniam alebo kvantitatívnym obmedzeniam a na štatistické účely. Nepreferenčný pôvod tovaru môže byť tiež použitý pre určenie pôvodu v súvislosti s "obchodnou značkou" výrobku (tzn. "MADE IN ................= VYROBENÉ V ................") uvedenej na etikete.

Preferenčný pôvod

Hovorí o tovare z určitých krajín, ak sa splnili určité kritériá. Pravidlá preferenčného pôvodu vo všeobecnosti požadujú, aby tovar, prešiel väčším opracovaním alebo spracovaním, než je požadované pre získanie nepreferenčného pôvodu. Avšak, celkom získaný tovar môže tiež využívať výhody preferenčného pôvodu. Preferenčný pôvod poskytuje určité výhody na tovar obchodovaný medzi krajinami, ktoré majú také zmluvné usporiadanie vzťahov, zvyčajne umožňujúce zníženie colných sadzieb alebo oslobodenie od cla. To má samozrejme pozitívny vplyv na konečnú cenu tovarov do ktorej sa premietnu všetky náklady, tzn. aj úroveň dovoznej platby (CLO, DPH, SPD, prípadne poplatky licenčné ale aj poplatky za vydanie osvedčení a pod.). Je v záujem každého výrobcu, dodávateľa, aby tovar nezaťažoval pokiaľ možno clom, resp. získal čo najvýhodnejšiu colnú sadzbu. Preto je veľmi dôležité mať potrebné presné informácie a overiť si tak možnosti spojené s dovozom konkrétneho tovaru s konkrétnej krajiny do Európskej únie. Pri vývoze to platí obdobne, avšak s tým, že výhodu čerpá dovozca a tak sa tovar Únie stáva na trhoch tretích krajín konkurencieschopnejším.

Môžu všetky výrobky využívať výhody preferenčného pôvodu?

Teoreticky všetky produkty môžu využívať výhody preferenčného pôvodu. V skutočnosti krajina neprizná preferencie na tovar, ktoré považuje za citlivý pre jeho priemysel, preto tieto podmienky musia byť dohodnuté medzi stranami zmluvne. Pokiaľ ide o dohody v tejto príručke sú niektoré tovary z hľadiska uplatňovaných preferencií vylúčené. Preto si nezabudnite vždy overiť, že Váš tovar patrí medzi tie, ktoré sú uvedené v dohode medzi Vašou krajinou Vášho obchodného partnera.

Ako zistím, či môj tovar podlieha preferenčnému zaobchádzaniu?

Za účelom získania preferenčného pôvodu tovaru musí spĺňať podmienky podľa protokolu o definícii pojmu "pôvodné výrobky". To znamená, že tovar musí byť buď úplne získaný alebo musí podstúpiť určenú mieru opracovania alebo spracovania. Každý protokol o pôvode obsahuje prílohu, kde je zoznam opracovania alebo spracovania, ktorým musí každý výrobok prejsť, aby získal preferenciu. Tento zoznam je založený na colnej klasifikácií výrobkov, na základe harmonizovaného systému (HS). Predtým, než bude možné určiť, akým spracovaním výrobok musí prejsť, je nutné poznať colné zatriedenie. Ďalšie informácie o tom, ako čítať prílohu k spracovaniu možno nájsť v ustanoveniach každého protokolu o pôvode.

Aké kritériá pre opracovanie alebo spracovanie musia byť splnené?

Okrem požiadaviek na spracovanie alebo opracovania sú tiež prísne definície, ktoré hovoria o tom, čo sa rozumie "štátnou príslušnosťou" v súvislosti s pôvodom tovaru. To je obzvlášť dôležité pri určovaní pôvodu rýb a rybích výrobkov. Vysvetlenie je obvykle obsiahnuté v článkoch konkrétneho protokolu, ktoré sa zaoberajú "štátnou príslušnosťou" v súvislosti s pôvodom podrobnejšie.

Čo je kumulácia?

Príloha k protokolu o pôvode (obvykle "príloha II"), ktorá ustanovuje postupy potrebné na získanie pôvodu popisuje, čo je potrebné urobiť, aby výrobok mohol využívať výhody preferenčného pôvodu. Avšak v modernej výrobe je celkom bežné, že dva alebo viac rôznych zdrojov v rôznych krajinách sa zapojili do výroby tovaru. V prípadoch, keď dva alebo viac krajín používajú rovnaké pravidlá pôvodu a majú dohody o voľnom obchode medzi nimi môžu kumulovať pôvod. Ide teda o tzv. združovanie tovarov na základe jeho pôvodu s uplatnením pomeru vstupnej ceny v parite EXW v rámci hotového výrobku po opracovaní alebo spracovaní.

Ako vyplýva z kontextu dohôd v tejto príručke, kumulácia znamená, že výrobky, ktoré získali pôvod v jednej partnerskej krajine môžu byť použité s výrobkami s pôvodom v inej partnerskej krajine bez dotknutia preferenčného postavenia hotového výrobku.

V prípade kumulácie opracovania alebo spracovania vykonaného v každej partnerskej krajine na pôvodných výrobkoch nemusí byť "dostatočne spracovaný alebo opracovaný" v zmysle príslušného článku protokolu, s cieľom preniesť pôvod partnerskej krajiny na konečný výrobok, avšak musí ísť nad rámec minimálnych operácií uvedených v príslušnom článku protokolu.

Čo je dvojstranná kumulácia?

Je prevádzkovaná medzi dvoma partnermi. To znamená, že výrobcovia z každej partnerskej krajiny môžu použiť materiály a komponenty pochádzajúce z inej krajiny, ako by mal pôvod v ich vlastnej krajine a operácie vykonávané v jednej partnerskej krajine môžu byť zlúčené s aktivitami vykonávanými v inej partnerskej krajine pre získanie pôvodu na tovar obchodovaný medzi nimi.

Čo je diagonálna kumulácia?

Diagonálna kumulácia funguje medzi viac ako dvoma krajinami. Ak krajina A, B a C majú dohody medzi sebou a každý uplatňuje rovnaké pravidlá pôvodu týkajúce sa opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, krajina A môže uplatniť diagonálnu kumuláciu vo svojom obchode s ďalšími dvoma partnermi, ak ich dohody stanovujú takú kumuláciu.

Čo je plná kumulácia?

V rámci paneurópskych pravidiel kumulácie pôvodu je úplná kumulácia prevádzkovaná medzi partnermi v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Je tiež uplatniteľná na základe niektorých protokolov s Tuniskom, Marokom a Alžírskom.

EHP sa skladá z krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Na účely pôvodu je považované územie týchto štátov za jedno územie EHP. Plná kumulácia znamená, že všetky operácie uskutočnené v EHP sa berú do úvahy pri posudzovaní konečného pôvodu.

Nevyžaduje sa, aby tovar pochádzajúci z jednej z partnerských krajín EHP predtým než bude vyvezený bol podrobený ďalšiemu spracovaniu alebo opracovaniu v inej partnerskej krajine EHP, ale sa vyžaduje, že všetko opracovanie alebo spracovanie nevyhnutné pre udelenie pôvodu bolo na výrobku vykonané.

Protokoly medzi EÚ a Tuniskom, Marokom a Alžírskom tiež pripúšťajú kumuláciu v rámci opracovania alebo spracovania. Rovnako sa to vyžaduje v EHP, kde je potrebné, aby všetko opracovanie alebo spracovanie nevyhnutné na získanie pôvodu bolo na výrobku vykonané. nie na colnom území jednej krajiny, ale v oblasti, ktorú tvoria colné územia krajín v rámci skupiny krajín, menovite v EÚ, Tunisku, Maroku a Alžírsku.

Odborné semináre k pôvodu tovaru s praktickými príkladmi

Aby bola plná kumulácia správne pochopená odporúčame absolvovať odborný seminár k "Pôvodu tovaru" alebo "Preferenčné zaobchádzanie", kde budú uvádzané príklady z praxe a vysvetlené podrobne pravidlá pôvodu, pojmy a preferenčné zaobchádzanie s tovarom, ako i systém dvojstrannej, diagonálnej a plnej kumulácie funguje.

Kde nájdem Protokol ku krajine s ktorou obchodujem?

Protokoly o pôvode ku každej dohode medzi EÚ a jeho partnermi boli zverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskych spoločenstiev. Zoznam týchto úradných vestníkov spolu s dátumami ich vydania je súčasťou študijných materiálov, ktoré poskytujeme účastníkom odborných seminárov. Okrem toho nájdete všetky potrebné údaje k protokolom na web stránke Európskej komisie venovanej problematike pôvodu tovaru alebo tiež súčasne na našom webe venovanom Pôvodu tovaru www.povod.sk.

Ak však z nejakého dôvodu nemáte prístup k dohode, ktorá vás zaujíma, môžete sa obrátiť na nás, ktorá je pripravená a schopná splniť Vaše požiadavky. Rovnako riešime aj colný audit k pôvodu tovaru, preferenčnému zaobchádzaniu, využívaniu preferencií v obchode s tretími krajinami. Stačí ak nás oslovíte a dohodneme s Vami informatívne stretnutie, prípadne poskytneme potrebné údaje, alebo Vám poskytneme bezodplatnú základnú konzultáciu zdarma. Vzhľadom k tomu, že problematika pôvodu tovaru je náročná i veľmi obsiahla, súčasne však predstavuje veľmi dôležitý pilier celého colného konania od ktorého sa odvíjajú možnosti využívania najmä preferenčného zaobchádzania. Tak prečo nevyužívate výhody, ktoré Vám medzinárodné dohody Európskej únie s tretími krajinami umožňujú a nezískate k výrobkom konkurenčnú výhodu pri dovoze na colné územie alebo pri vývoze výrobkov do tretích krajín a ich umiestnenie na danom trhu za lepších podmienok (konkurencieschopná alebo lepšia cena, nižšie náklady a pod.).

Ktorá dohoda sa vzťahuje na môj tovar?

Dohoda, ktorá sa vzťahuje na váš tovar je tá, ktorá existuje medzi Vašou krajinou a krajinou Vášho obchodného partnera (napr. Egypt, Maroko atď.) alebo skupiny krajín (napr. EÚ, EHP), resp. nasledujúce príklady ilustrujú tento bod.

V tomto bode je potrebné pripomenúť, že z historických dôvodov má EÚ dohody s jednotlivými členskými štátmi EZVO (tzn. Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré tvoria colnú úniu s Lichtenštajnskom, ako členským štátom EHP). Avšak členské štáty EZVO majú podpísané dohody s ostatnými partnerskými krajinami ako jednou skupinou.

Zoznam krajín a území s uvedením preferenčnej príslušnosti vo vzťahu k Európskej únií (aktuálny stav 2023)

Všetky potrebné informácie v prehľadnej forme nájdete na web stránkach alebo ich podstránkach venovaných pôvodu tovaru aj vzhľadom na jej rozsiahlosť.

Tieto nájdete na našom webe: https://www.povod.sk resp. v MENU na hornej lište nášho webu ODKAZ "Zaujímavé weby" v záložke Obchodné dohody EÚ a protokoly o pôvode s tretími krajinami.