Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zákon o SPD z minerálneho oleja

Odborný seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 vyučovacích hodín so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších zmien a doplnení.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých tém (pozri obsah seminára).

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, používatelia minerálneho oleja, veľkosklady, obchodníci s minerálnym olejom, dovozcovia, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

 1. Legislatívny základ
 2. Predmet dane
 3. Základ dane, výpočet dane
 4. Sadzba dane
 5. Oslobodenie od dane
 6. Užívateľský podnik
 7. Vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie
 8. Daňový sklad
 9. Zábezpeka na daň
 10. Postup pri preprave minerálneho oleja v pozastavení dane a minerálneho oleja oslobodeného od dane
 11. Oprávnený príjemca
 12. Obchodník s vybraným minerálnym olejom
 13. Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok
 14. Preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
 15. Schválený odosielateľ, schválený príjemca
 16. Osobité náležitosti povolenia
 17. Správne delikty, sankcie a ich eliminácia
 18. Spôsob vedenia evidencie
 19. Elektronická komunikácia so správcom dane
 20. Kvalifikovaný elektronický podpis
 21. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, 2x15 min. prestávky, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk