Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Odborný colný kurz deklaranta 

Termíny konania v 1. polroku 2024:
20.02.-23.02.2024     dištančne / prezenčne
09.04.-12.04.2024     dištančne / prezenčne 
11.06. -14.06.2024     dištančne / prezenčne 
 
Formu konania oznámime prihláseným účastníkom pred pred termínom konania.
Forma konania bude prispôsobená záujmu účastníkov. 

Štvordňový odborný colný kurz deklaranta je zameraný na podstatné okruhy tém (1. Colné predpisy, 2. Colné zatriedenie, 3. Colná hodnota tovaru, 4. Pôvod tovaru, 5. Plnenie formalít a procesné úkony) pri plnení colných formalít v rámci colného konania v súvislosti s realizáciou obchodných transakcií s tretími krajinami. Je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Cieľ kurzu: získanie zručností a poznatkov z aplikácie colných predpisov v praxi. Môžete preukázať odbornú spôsobilosť osôb v súlade s čl. 39 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 a čl. 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 k štatútu AEO. Kurz sa zameriava na praktické stránky, lektorujú ho odborníci z dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z colnej oblasti a profesijného vzdelávania dospelých.

Cieľová skupina: úplní začiatočníci i mierne pokročilí, pracovníci logistiky, colní deklaranti, obchodníci a nákupcovia, zasielatelia, disponenti, dispečeri, colní zástupcovia. Vhodné tiež expedientov, advokátov a pracovníkov zahraničného obchodu.

Program kurzu:

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh

 • Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov
 • Práva a povinnosti vyplývajúce z colných predpisov (colný deklarant, colné zastúpenie, SHS, prehliadka tovaru)
 • Preprava tovaru na colné územie Únie (PCV, colný dohľad, predloženie, vykládka, prehliadka tovaru)
 • Colný status tovaru (význam, vysvetlenie, rozdiel medzi statusom a pôvodom)
 • Colný dlh - zabezpečenie, druhy, formy a spôsob záruk, vznik, vymeranie, výber, platba, zánik
 • Vrátenie a odpustenie cla, systém oslobodenia od cla v EÚ - postup
 • Porušenie colných predpisov

2. MODUL - Colný sadzobník/TARIC, colné zatriedenie, zjednodušené postupy, colné režimy

 • Klasifikácia tovarov podľa HS, KN a TARICovej nomenklatúry - vysvetlenie, hierarchia, súvislosti
 • Spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru, členenie, interpretačné pravidlá, príklady
 • TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Štandardné a zjednodušené colné vyhlásenia a zjednodušene postupy
 • Overovanie, prepustenie do voľného obehu a nakladanie s tovarom (zničenie, prenechanie, predaj)
 • Colné režimy – vývoz, voľný obeh, osobitné colné režimy (žiadosti, rozhodnutia, pravidlá)
 • Dočasné uskladnenie - podmienky, povolenie, skončenie, prepustenie do colného režimu, nakladanie s tovarom

3. MODUL – Kontrola po prepustení, colná hodnota, vyplňovanie colných vyhlásení, Incoterms 2020

 • Kontrola po prepustení tovaru
 • Colná hodnota tovaru (transakčná metóda, pripočítavané náklady, nezahrnuté prvky)
 • Náhradné metódy určovania colnej hodnoty, kompendium textov EÚ určovania colnej hodnoty
 • Uvádzanie údajov o colnej hodnote do colných vyhlásení a spôsob rozpočítavania nákladov na dopravu
 • Praktické vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze
 • Incoterms 2020 - praktické odporúčania pri aplikácií obchodných podmienok

4. MODUL – Pôvod tovaru a výklad pravidiel pôvodu, elektronické colné konanie a jeho priebeh a podmienky

 • Význam pôvodu tovaru, preferenčný a nepreferenčný pôvod
 • Výklad pravidiel pôvodu v medzinárodnom obchode
 • Zmluvné a autonómne prostriedky colnej a obchodnej politiky - medzinárodné dohody, ich význam výklad obsahu
 • Prehľad dohôd a krajín podľa preferenčnej príslušnosti k EÚ
 • Dôkazy o pôvode tovaru - osvedčenia, vyhlásenia, vzory, vystavenie, použitie
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom cez aplikáciu Microsoft Teams. Ponúkame realizáciu INTERNE alebo dištančne bez cestovania. Ponúkame individuálny prístup, riešenia pre klienta na mieru.

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/  alebo po dohode interne pre ucelené skupiny / individuálne

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (iba pri prezenčnej forme), osvedčenie o absolvovaní.

Časová dotácia: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed,

Miesto konania: všeobecné termíny prezenčne v Trnave / dištančne podľa záujmu prihlásených účastníkov, individuálne po dohode vo vopred dohodnutom termíne buď prezenčne alebo dištančne (cena podľa cenovej ponuky), interne pre ucelené skupiny priamo vo firme.

Cena: 780,00 EUR bez DPH (individuálna forma podľa cenovej ponuky)

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný expert a špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik - konateľ, colný expert a špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 915 575258

mail: igor.lebidezik@cdservices.sk

Prihlásiť sa môžete tu: 

Vaše dopyty a otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk

Odborný colný kurz deklaranta organizujeme v spolupráci so Spolkom colníkov Slovenskej republiky – stavovskou, profesionálnou a profesijnou organizáciou colníkov Slovenskej republiky.

Plníme najprísnejšie kritériá odbornosti, zodpovednosti v súlade s unitárnou právnou úpravou.