Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Odborný colný kurz deklaranta 

Termíny konania v 1. polroku 2024:
11.06. -14.06.2024     dištančne / prezenčne 
19.08.-22.08.2024     dištančne / prezenčne
07.10.-10.10.2024      dištančne / prezenčne
09.12.-12.12.2024      dištančne / prezenčne
 
Formu konania oznámime výlučne len prihláseným účastníkom včas pred pred samotným termínom konania. Akékoľvek informácie iným tretím osobám v tomto smere neposkytujeme. 
Formu konania prispôsobujeme požiadavkám klientov a to v závislosti od záujmu už prihlásených účastníkov. 

Štvordňový odborný colný kurz deklaranta je zameraný na všetky tri základné piliere colného konania a nosné okruhy tém (colné predpisy, colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru a samotné procesné úkony pri plnení colných formalít v rámci colného konania v súvislosti s realizáciou zahraničnoobchodných transakcií s tretími krajinami. Je určený ako pre začiatočníkov, tak pre mierne pokročilých, tzn. je vhodný a odporúčame ho tiež ako formu rekvalifikácie napríklad pri získaní zamestnania alebo začatí vlastného podnikania v danej oblasti. 

Cieľ kurzu: získanie zručností a poznatkov z aplikácie colných predpisov v praxi. Môžete preukázať odbornú spôsobilosť osôb v súlade s čl. 39 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 a čl. 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 k štatútu AEO. Kurz sa zameriava na praktické stránky, lektorujú ho odborníci z dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z colnej oblasti a profesijného vzdelávania dospelých.

Cieľová skupina: úplní začiatočníci i mierne pokročilí, pracovníci logistiky, colní deklaranti, obchodníci a nákupcovia, zasielatelia, disponenti, dispečeri, colní zástupcovia. Vhodné tiež expedientov, advokátov a pracovníkov zahraničného obchodu.

Program kurzu:

1. deň - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh

 • Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov
 • Práva a povinnosti vyplývajúce z colných predpisov (colný deklarant, colné zastúpenie, SHS, prehliadka tovaru)
 • Preprava tovaru na colné územie Únie (PCV, colný dohľad, predloženie, vykládka, prehliadka tovaru)
 • Colný status tovaru (význam, vysvetlenie, rozdiel medzi statusom a pôvodom)
 • Colný dlh - zabezpečenie, druhy, formy a spôsob záruk, vznik, vymeranie, výber, platba, zánik
 • Vrátenie a odpustenie cla, systém oslobodenia od cla v EÚ - postup
 • Porušenie colných predpisov

2. deň - Colný sadzobník/TARIC, colné zatriedenie, zjednodušené postupy, colné režimy

 • Klasifikácia tovarov podľa HS, KN a TARICovej nomenklatúry - vysvetlenie, hierarchia, súvislosti
 • Spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru, členenie, interpretačné pravidlá, príklady
 • TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Štandardné a zjednodušené colné vyhlásenia a zjednodušene postupy
 • Overovanie, prepustenie do voľného obehu a nakladanie s tovarom (zničenie, prenechanie, predaj)
 • Colné režimy – vývoz, voľný obeh, osobitné colné režimy (žiadosti, rozhodnutia, pravidlá)
 • Dočasné uskladnenie - podmienky, povolenie, skončenie, prepustenie do colného režimu, nakladanie s tovarom

3. deň - Kontrola po prepustení, colná hodnota, vyplňovanie colných vyhlásení, Incoterms 2020

 • Kontrola po prepustení tovaru
 • Colná hodnota tovaru (transakčná metóda, pripočítavané náklady, nezahrnuté prvky)
 • Náhradné metódy určovania colnej hodnoty, kompendium textov EÚ určovania colnej hodnoty
 • Uvádzanie údajov o colnej hodnote do colných vyhlásení a spôsob rozpočítavania nákladov na dopravu
 • Praktické vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze
 • Incoterms 2020 - praktické odporúčania pri aplikácií obchodných podmienok

4. deň - Pôvod tovaru a výklad pravidiel pôvodu, elektronické colné konanie a jeho priebeh a podmienky

 • Význam pôvodu tovaru, preferenčný a nepreferenčný pôvod
 • Výklad pravidiel pôvodu v medzinárodnom obchode
 • Zmluvné a autonómne prostriedky colnej a obchodnej politiky - medzinárodné dohody, ich význam výklad obsahu
 • Prehľad dohôd a krajín podľa preferenčnej príslušnosti k EÚ
 • Dôkazy o pôvode tovaru - osvedčenia, vyhlásenia, vzory, vystavenie, použitie
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom cez aplikáciu Microsoft Teams. Ponúkame realizáciu INTERNE alebo dištančne bez cestovania. Ponúkame individuálny prístup, riešenia pre klienta na mieru.

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/  alebo po dohode interne pre ucelené skupiny / individuálne

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (iba pri prezenčnej forme), osvedčenie o absolvovaní pre SR a členské krajiny EÚ ( v prípade požiadavky aj v EN jazyku).

Časová dotácia: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed,

Miesto konania: všeobecné termíny prezenčne v Trnave / dištančne podľa záujmu prihlásených účastníkov, individuálne po dohode vo vopred dohodnutom termíne buď prezenčne alebo dištančne (cena podľa cenovej ponuky), interne pre ucelené skupiny priamo vo firme.

Cena: 780,00 EUR bez DPH (individuálna forma podľa cenovej ponuky)

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný expert a špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik - konateľ, colný expert a špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 915 575258

mail: igor.lebidezik@cdservices.sk

Prihlásiť sa môžete tu: 

Vaše dopyty a otázky posielajte mailom na cdservices@cdservices.sk

Odborný colný kurz deklaranta organizujeme v spolupráci so Spolkom colníkov Slovenskej republiky – stavovskou, profesionálnou a profesijnou organizáciou colníkov Slovenskej republiky.

Plníme najprísnejšie kritériá odbornosti, zodpovednosti v súlade s unitárnou právnou úpravou.