Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Kontrola položiek exportu 

s dvojakým použitím

Cieľ školenia: venuje sa položkám s dvojakým použitím, ktorými sú tovar, vrátane softvéru a technológie, ktoré možno použiť ako na civilné, tak na vojenské účely. EÚ kontroluje vývoz, tranzit, sprostredkovateľské služby položiek s dvojakým použitím, aby mohla prispieť k medzinárodnému mieru a bezpečnosti a zabrániť šíreniu zbraní hromadného ničenia. Kontroly vývozu EÚ odrážajú záväzky dohodnuté v kľúčových multilaterálnych režimoch kontroly vývozu, ako sú Austrálska skupina, Wassenaarské usporiadanie, Skupina jadrových dodávateľov a Režim kontroly raketových technológií.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/821 9 upravuje režim EÚ na kontrolu vývozu, ktorý zahŕňa spoločné pravidlá kontroly vývozu vrátane spoločného súboru hodnotiacich kritérií a typov povolení; spoločný zoznam EÚ položiek s dvojakým použitím; kontroly sprostredkovateľských služieb a tchnickej pomoci položiek s dvojakým použitím, ich tranzitu cez EÚ; osobitné kontrolné opatrenia, ktoré majú zaviesť vývozcovia, ako napríklad vedenie záznamov a registre; ustanovenia, ktorými sa zriaďuje sieť príslušných orgánov podporujúcich výmenu informácií, dôsledné vykonávanie, presadzovanie kontrol v celej EÚ.

Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu Únie a vykonávacích predpisov sú zachované.

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 • Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 • Predmet úpravy a vymedzenie pojmov
 • Rozsah pôsobnosti a orgány zodpovedné za kontrolu exportu na Slovensku
 • Vývozné povolenie a povolenie na sprestredkovateľské služby a technickú pomoc
 • Zoznam položiek s dvojakým použitím a miesta určenia – ich zmeny
 • Colné konanie
 • Administratívna spoluráca, monitorovnie a hodnotenie
 • Hodnotiace kritériá a bežné typy povolení - predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 • Kontrolné opatrenia
 • ECCN / TARIC – ako správne identifikovať, čítať a tarifikovať tovary, možné riziká a sankcie
 • Príloha I - Zoznam položiek s dvojakým použitím čl. 3 (Kategórie 0 až 9) a jeho zmeny pre rok 2022
 • Príloha II - Všeobecné vývozné povolenie Únie
 • Príloha III - Vzory formulárov povolení
 • Príloha IV - Zoznam položiek DUAL USE čl. 11 ods. 1
 • Príloha V, VI – Zrušené nariadenia a tabuľka zhody
 • Užitočné linky, weby, odporúčania a príklady
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk