Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Brexit a colné postupy

Cieľ seminára: venuje sa špecifikám colných postupov, ktoré nastali podľa scenárov po 1.1.2021, kedy už Veľká Británia je de jure už "treťou krajinou" vo vzťahu k Európskej únií. To predstavuje začiatok uplatňovania pravidiel podľa colných predpisov Európskej únie po 1.1.2021. Subjekty, ktoré mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia pri dovoze, vývoze a tranzit sa bude aplikovať podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru. Vzájomný obchod sa tým výrazne skomplikoval., čím sa transakcie predražia, bude časovo a procesne náročnejšie. V rámci seminára Vás prevedieme všetkými zákutiami aplikácie colných postupov a formalít, ich aplikácie. Lektor zodpovie Vaše otázky, pričom účastníci majú možnosť konzultovať s lektorom i po skončení seminára. 

Cieľová skupina: výrobcom, dovozcom, vývozcom, zasielateľom, colné deklarácie, colní zástupcovia, logistickí operátori, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri, pracovníci zodpovední za styk s colnými zástupcami a pod..

Program seminára:

 • Brexit a súčasný právny stav 
 • Viete aké sú colné formality a povinnosti pri dovoze do EÚ alebo vývozu z EÚ do Spojeného kráľovstva?
 • podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie
 • podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výrobca, dovozca, vývozca, distribútor, prepravca, dopravca, zasielateľ a pod.)
 • podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
 • podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (cestná, železničná, letecká, námorná, kombinovaná, poštová)
 • Po 1.1.2021 je povinné tovar deklarovať na colnici pri vývoze/dovoze tovaru do a z Veľkej Británie

 • ako ich môžete podávať Vy samy – stať sa colným deklarantom a čo musím všetko splniť
 • ako to môže niekto iný vybaviť za Vás – colné zastúpenie iným subjektom a ako postupovať 
 • Viete aké obchodné opatrenia sa na Váš tovar budú vzťahovať?
 • licencie a certifikáty
 • označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
 • aké sú pravidlá pre vývoz/dovoz tovarov podliehajúcich spotrebným daniam
 • Viete ako budú prebiehať kontroly, selekcia zásielok, aký vplyv bude mať  AEO na čas prepravy?
 • Aká je platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ / GB (ZIN, AEO, EORI)
 • Odpovede na otázky preferenčného pôvodu v EÚ / GB
 • Povinnosti pri preprave tovaru – vstup / výstup tovaru na colné územie EÚ / GB (predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status, oslobodenie od dovozného cla)
 • Aké sú colné sadzby na tovar v EÚ a v GB, koľko zaplatíte za Vaše tovary na colnom dlhu?
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom, termínmi. Naša výhoda v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej onuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk