Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Schválený hospodársky subjekt 

- AEO Certifikácia

Cieľ seminára: odborný seminár poskytne potrebné informácie o procese certifikácie, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť a prílohy k nej. Spoľahlivo a bezchybne zvládne prejsť procesom samohodnotenia a zostaviť kompletne hodnotiaci dotazník. Je určený pre firmy vystupujúce v logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na colných formalitách. AEO certifikácia Vám nastaví zrkadlo, odhalí rezervy, prispeje k zdokonaleniu Vašich systémov, zvýši kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vašej spoločnosti, jej značky. Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími a lepšími obchodnými partnermi. 

Cieľová skupina: žiadatelia, ktorí chcú získať štatút AEO, obchodníci s krajinami mimo EÚ, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori. Odporúčame tiež pre priebežné preškolenie pracovníkov subjektov, ktorí už sú držiteľmi AEO osvedčenia za účelom zvyšovania povedomia ich zodpovednosti s cieľom dodržiavania postupov a bezpečnosti.

Program seminára:

 1. Komunitárne colné predpisy upravujúce AEO,
 2. Predstavenie, podstata, fázy projektu AEO,
 3. Analýza súčasného stavu žiadateľa,
 4. Časový plán a kontaktná osoba,
 5. Kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO,
 6. Dôvody prečo získať osvedčenie AEO,
 7. Druhy osvedčení AEO,
 8. Podmienky získania osvedčenia AEO,
 9. Postup pri získaní osvedčenia AEO,
 10. Priame a nepriame výhody pre držiteľov,
 11. Nastavenie colných a logistických postupov,
 12. Zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov,
 13. Príprava podkladov k žiadosti,
 14. Vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka a prílohy k nemu,
 15. Najčastejšie chyby žiadateľov,
 16. Súčasný stav AEO v EÚ a na Slovensku, aktuálne zmeny,
 17. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Kontaktná osoba: Bc. Igor Lebiedzik - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 915 575258

E-mail: igor. lebiedzik@cdservices.sk