Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné územie

Za súčasť colného územia Únie sa vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru považujú územia ležiace mimo územia členských štátov, berúc do úvahy dohovory a zmluvy, ktoré sa na tieto územia uplatňujú (článok 4 Colného kódexu Únie).

Väčšinou sa stretávame s otázkami typu: "A prečo to potrebujem vedieť, aký to má význam a na čo to má vplyv?" Nevyhnutne potrebujeme vedieť pri nakladaní s tovarom pri zahraničnoobchodnej transakcií s tretími krajinami do akej krajiny, územia alebo z akej krajiny, územia tovar v zásielke smeruje. Prvotne totiž si situácia vždy vyžaduje poznať status tovaru, či ide o tovar Únie alebo nie. A to je práve údaj o krajine, území, z toho hľadiska síce veľmi dôležitý, avšak nie jediný, nakoľko to súvisí i s tým ako sa s tovarom bude nakladať a či bude podliehať colnému dohľadu alebo nie. Musíme teda podať colné vyhlásenie, musí tovar byť predložený na colnicu a kedy áno a kedy nie?

Odpoveď nájdete i v priloženom prehľade colných a daňových území Európskej únie, prípadne ak nie, spýtajte sa nás, radi Vám odpovieme:Prehľad území, ktoré tvoria colné územie Európskej únie: 

Stručný textový prehľad krajín a území, ktoré sú súčasťou colného územia Únie:


1. Colné územie Únie zahŕňa tieto územia vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru:

- územie Belgického kráľovstva,

- územie Bulharskej republiky,

- územie Českej republiky,

- územie Dánskeho kráľovstva okrem Faerských ostrovov a Grónska,

- územie Spolkovej republiky Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingenu (Zmluva z 23. novembra 1964 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou),

- územie Estónskej republiky,

- územie Írska,

- územie Helénskej republiky,

- územie Španielskeho kráľovstva okrem Ceuty a Melilly,

- územie Francúzskej republiky okrem francúzskych zámorských krajín a území, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia štvrtej časti ZFEÚ,

- územie Chorvátskej republiky,

- územie Talianskej republiky okrem (zmena od 1.1.2020 obec Livigno a Cmione d´Italia a národné vody jazera Lugano sa stali súčasťou colného územia Únie)

- územie Cyperskej republiky v súlade s ustanoveniami Aktu o pristúpení z roku 2003, 

- územie Lotyšskej republiky,

- územie Litovskej republiky,

- územie Luxemburského veľkovojvodstva,

- územie Maďarska,

- územie Malty,

- územie Holandského kráľovstva v Európe,

- územie Rakúskej republiky,

- územie Poľskej republiky,

- územie Portugalskej republiky,

- územie Rumunska,

- územie Slovinskej republiky,

- územie Slovenskej republiky,

- územie Fínskej republiky,

- územie Švédskeho kráľovstva, a

2. Za súčasť colného územia Únie sa vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru považujú nasledovné územia ležiace mimo územia členských štátov, berúc do úvahy dohovory a zmluvy, ktoré sa na tieto územia uplatňujú:

FRANCÚZSKO - územie Monaka v zmysle Colného dohovoru podpísaného v Paríži 18. mája 1963 (Journal officiel de la République française - Úradný vestník Francúzskej republiky) z 27. septembra 1963, s. 8679);  

CYPRUS - územie výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotíri a Dekéleia v zmysle Zmluvy o založení Cyperskej republiky podpísanej v Nikózii 16. augusta 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd 1252).