Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné právo EÚ a SR

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR po 1.5.2016. Poskytnúť účastníkom informácie o relevantných zmenách colných predpisov EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1.5.2016 a po tomto období.

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:

  1. Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR 
  2. Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len "CKÚ alebo UCC"),
  3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa CKÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia CKÚ (ďalej len "DN CKÚ alebo DA"),
  4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení CKÚ (ďalej len "VNCKÚ alebo IA"),
  5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa CKÚ, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia CKÚ, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení DN CKÚ,
  6. Vykonávacie Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie 2019/2151,
  7. Zákon č. 199/2004 Z.Z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Colný zákon"),
  8. Vyhláška MF SR č. 161/2016 Z.Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona v znení neskorších predpisov,
  9. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie cca do 15.00 h., prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín/45 min.

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH 

Kontaktná osoba: Bc. Igor Lebiedzik - konateľ, odborný lektor a colný expert

Telefón: +421 915 575 258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk