Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colná hodnota a colné zatriedenie

Správne určenie colnej hodnoty tovaru pri dovoze z nečlenských štátov na colné územie EÚ a správne zatriedenie tovaru do príslušnej podpoložky kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka tvoria spolu s určením pôvodu tovaru tri základné najdôležitejšie piliere pre správne vymeranie dovoznej platby cla a príslušných daní. Všetky tri piliere sú veľmi významné a majú vplyv na výmer dovoznej platby, sú pre každého deklaranta nesmierne dôležité. Zameriame sa na podstatné prvky colnej hodnoty a colno-tarifného zatriedenia.

Cieľ seminára: sprístupniť problematiku určovania colnej hodnoty a tarifného zatrieďovania tovaru pracovníkom obchodnej verejnosti uvedených v cieľovej skupine. Poskytne základné informácie pre správne určenie colnej hodnoty a zatrieďovanie tovaru a ich uplatnenie v praxi. Pomôže porozumieť colným, obchodným, účtovným a iným pojmom, ich významu a obsahu v súvislosti s colnou hodnotou a zatriedením tovaru. Poskytne informácie o praktických prípadoch, ako ich aplikovať, aké majú výhody a nevýhody, ako eliminovať potenciálne riziká, opíše možnosti využitia v praxi.

Cieľová skupina: deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, zasielatelia, pracovníci logistiky, prepravcovia, manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, poskytovatelia záruk za colný dlh a pod. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colných procesoch, aby efektívnejšie komunikovali so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Program seminára:

 1. Terminológia,
 2. Základné colné predpisy EÚ / SR,
 3. Colné konanie (od začiatku, cez jeho priebeh, po ukončenie),
 4. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz),
 5. Metódy určovania colnej hodnoty,
 6. Určenie colnej hodnoty prevodnou metódou (metóda transakčnej hodnoty),
 7. Pripočítateľné položky (prvky),
 8. Podmienky a obmedzenia pre prijatie colnej hodnoty,
 9. Deklarácia údajov o colnej hodnote (D.V.1),
 10. Klasifikácia tovarov (HS, KN, TARIC kódy) a Spoločný colný sadzobník,
 11. Interpretačné pravidlá ich výklad a aplikácia,
 12. Databáza TARIC SK / TARIC EÚ,
 13. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo do obsahu, miesta aj termínov.

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: www.cdservices.sk, sekcia "SEMINÁRE", podsekcia "aktuálne termíny"

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2 x prestávka na kávu, 1 x prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH 

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Vaško - em. h.c.i.

mobil: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik

mobil: +421 915 575258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk