Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné delikty - zastúpenie v konaniach

Prevencia je lacnejšia a predchádzate ňou vzniku colných deliktov  

 • optimálne je predchádzať vzniku incidentov a porušení colných predpisov, 

 • ide o oveľa lacnejší spôsob, než neskôr riešiť dopady vo forme colných deliktov a dovymerania colných dlhov,  
 • účelné je využitie našich služieb, kde preventívne cez colný audit presne identifikujeme všetky rezervy a možnosti Vášho systému,
 • odporučíme opatrenia, nastavíme procesy, získame potrebné povolenia, zoptimalizujeme Vašu firemnú logistiku, 
 • zastúpime Vás v správnych konaniach pre orgánmi finančnej správy, ochránime Vaše záujmy, eliminujeme dopady na firmu, 
 • vyškolíme Váš personál a pracovníkov, aby sa colným deliktom a porušeniam predchádzalo alebo aby sa už neopakovali, 
 • Vaše výdavky za preškolenie personálu, alebo preventívne opatrenia budú len zlomkom zo sankcií a súm prípadných dovymernaých colných dlhov, tak neváhajte a nastavte si systémové opatrenia už teraz.  
 • kontaktujte nás a my Vám pripravíme riešenia na mieru a vypracujeme Vám cenovú ponuku:
Porušili ste colné predpisy? Hrozí Vám za porušenie sankcia, máte neznášajte dôsledky. Pomôžeme Vám pri obhajobe Vašich práv. Zvážte okolnosti za ktorých ku nim došlo, tiež aké zaujmete stanovisko a rovnako do akej miery ste ochotný znášať sankcie, ktoré Vám hrozia za porušenie colných predpisov. Ušetríte čas a prostriedky ak využijete službu zastúpenia v konaniach, kde konáme pri uplatnení správnych procesných úkonov a nástrojov v presne určených lehotách a vo vzťahu k orgánu ktorý je kompetentný a príslušný vo veci rozhodnúť. Takýmto spôsobom je možné eliminovať nielen finančné dopady hroziacej alebo už udelenej sankcie. Nezanedbateľná je skutočnosť, že sa ocitnete v evidencií subjektov, ktoré sa dopustili porušenia colných a daňových predpisov


Zastúpime Vás v konaniach pri porušení colných predpisov 

Porušili ste colné predpisy? Hrozí Vám za porušenie sankcia, máte neznášajte dôsledky. Pomôžeme Vám pri obhajobe Vašich práv. Zvážte okolnosti za ktorých ku nim došlo, tiež aké zaujmete stanovisko a rovnako do akej miery ste ochotný znášať sankcie, ktoré Vám hrozia za porušenie colných predpisov. Ušetríte čas a prostriedky ak využijete službu zastúpenia v konaniach, kde konáme pri uplatnení správnych procesných úkonov a nástrojov v presne určených lehotách a vo vzťahu k orgánu ktorý je kompetentný a príslušný vo veci rozhodnúť. Takýmto spôsobom je možné eliminovať nielen finančné dopady hroziacej alebo už udelenej sankcie. Nezanedbateľná je skutočnosť, že sa ocitnete v evidencií subjektov, ktoré sa dopustili porušenia colných a daňových predpisov

Chcem ponuku na zastúpenie v správnom konaní pred colnými orgánmi: 

"Predchádzajte vzniku incidentov, colných deliktov, prevenciou, vyškolením personálu, nastavením systému a procesov, je to efektívne a oveľa lacnejšie, než sanovať následky"

§ 70 Colného zákona

Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods. 1.

Z hľadiska posúdenia samotnej podstaty porušenia colných predpisov nie je rozhodujúce, či ste porušili colné predpisy úmyselne alebo z nedbanlivosti, ale že ste sa vôbec porušenia colných predpisov dopustili. 

§ 71 Colného zákona

Colný priestupok je zavinené konanie alebo opomenutie fyzickej osoby, ktorým porušila colné predpisy spôsobom uvedeným v § 72 ods.1.

Ak ste pozorne čítali, rozdiel ste si iste všimli, primárne ide o to kto sa porušenia predpisov dopustil, sekundárne ako bude posúdené konanie osoby, ktorá predpisy porušila. Prečo znášať finančné zaťaženie v podobe hroziacej sankcie, ak môžete využiť svoje právo a účinne sa brániť. My efektívne dokážeme ochrániť Váš záujem a účinne Vám pomôcť v konaní pred orgánmi Finančnej správy. Dôsledky sankcií sa prejavia nielen v podobe finančnej straty, v budúcnosti cez komplikácie pri získaní povolení používania niektorého z osobitných colných režimov, zjednodušených postupov, AEO certifikácie. Nezabúdajte, že Finančná správa eviduje niekoľko rokov všetky porušenia a nakoniec Vám opakované alebo závažné porušenie colných a daňových predpisov môže skomplikovať Vašu situáciu. Aj preto je na mieste zváženie efektívneho využitia dostupných prostriedkov na obhájenie Vašich zákonných práv s využitím všetkých zákonných možností na efektívnu ochranu Vašej spoločnosti. Ide o Vaše dobré meno a značku, s ktorým rozhodne nehazardujte. Len si spomeňte ako dlho Vám trvalo vybudovanie Vaše firmy, známej a úspešnej značky, a či skutočne ste toto všetko ochotní obetovať.

§ 72 Colného zákona

Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí ten, kto

a) nezákonne dovezie alebo vyvezie tovar,

b) uvedie nesprávne údaje o tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu,

c) spôsobí, že mu príslušný colný orgán vydal povolenie na základe nepravých, pozmenených alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych alebo nepravdivých údajov,

d) spôsobí, že mu bol tovar prepustený na základe nepravých dokladov, pozmenených dokladov alebo falšovaných dokladov alebo nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov a v dôsledku toho sa vymerala nižšia suma colného dlhu ako skutočne dlžná suma colného dlhu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze, alebo sa neuplatnili opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarom alebo sa neuplatnili iné zákazy a obmedzenia,

e) nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar

 1. prepustený do osobitného colného režimu,
 2. prepustený do colného režimu vývoz,
 3. prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,
 4. zaistený na prejednanie colného priestupku alebo colného deliktu,
 5. dočasne uskladnený,
 6. umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo
 7. na ktorý bolo zriadené záložné právo,

f) nezákonne odníme tovar spod colného dohľadu alebo sa takého odňatia zúčastní,

g) predloží colným orgánom falošné doklady o dovážanom a vyvážanom tovare alebo o tovare v tranzite,

h) prechováva tovar, ktorý unikol colnému dohľadu,

i) poruší colné uzávery,

j) uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti predloženej colnému orgánu alebo predloží s touto žiadosťou pozmeňované alebo falšované doklady,

k) uvedie nesprávne údaje v žiadosti o osvedčenie pôvodu tovaru alebo osvedčí pôvod tovaru v rozpore s medzinárodnou zmluvou,

l) neuposlúchne výzvu colníka alebo mu inak bráni pri výkone jeho činnosti,

m) neuposlúchne výzvu colného orgánu,

n) nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 4 ods. 2,

o) dováža, vyváža alebo prepravuje neopracované diamanty v rozpore s colnými predpismi alebo osobitným predpisom, 3c)

p) poškodí kontajnery, v ktorých sa prepravujú neopracované diamanty, alebo poruší na nich uzávery,

r) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, poruší povinnosť podľa osobitného predpisu, 81a)

s) pri tovare, ktorý je pod colným dohľadom, nedodrží podmienky a požiadavky uvedené na povolení alebo potvrdení vydanom podľa osobitného predpisu,81b)

t) nesplní povinnosť poskytnúť údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu 81c) alebo poskytne neúplné údaje

alebo nepravdivé údaje v správe o stave kontajnerov podľa osobitného predpisu, 81c)

u) inak poruší colné predpisy.
Poznámky pod čiarou:

3c) Napríklad čl. 3, 11 a 18 nariadenia Rady (ES) č. 2368/2002.

81a) Čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3) v platnom znení.Čl. 22, 24, 27, 35, 42 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166,19. 6. 2006).§ 5 zákona č. 15/2005 Z. z.

81a) Čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3) v platnom znení.

Čl. 22, 24, 27, 35, 42 a 53 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006).

§ 5 zákona č. 15/2005 Z. z.

81c) Čl. 18a ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.


Sankcie za colný delikt / colný priestupok


§ 73 Colného zákona

Colný úrad môže za colný delikt uložiť tieto sankcie:

 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

§ 74 Colného zákona

Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 EUR; ak ide o colný delikt podľa § 72 ods.1 písm. o), do 331 939,18 EUR. Pokuta uložená za colný delikt je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

§ 80 Colného zákona

Colný úrad môže za colný priestupok uložiť tieto sankcie:

 • pokarhanie v prípade colného priestupku podľa § 72 ods.1 písm. l),
 • pokutu,
 • prepadnutie tovaru alebo veci.

Za colný priestupok možno podľa závažnosti porušenia colných predpisov uložiť pokutu do 3 319,39 EUR; ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods.1 písm. o), do 33 193,91 EUR. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 1 659,69 EUR. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 331,93 EUR.

§ 81 Colného zákona

Pokuta uložená za colný priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.