Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné zastúpenie

Každá osoba (fyzická či právnická v postavení deklaranta) si môže určiť colného zástupcu, za podmienok ustanovených v článku 18 CKÚ s výnimkou predpisov prijatých na základe článku 284 a 285 CKÚ prijímanie delegovaných aktov.

"Colný zástupca" je každá osoba určená inou osobou na to, aby v jej styku s colnými orgánmi vykonávala úkony a formality ustanovené v colných predpisoch; 

"Služby colného zastúpenia poskytujeme na zmluvnej báze po podpise zmluvy (mandátnej/komisionárskej)."

Chcete sa nechať zastupovať v colnom konaní? 

Pošlite nám prosím základné údaje o tovare, krajine obchodnej, smere obchodu, teda  či ide o vývoz, dovoz alebo tranzit tovaru, presné miesto odoslania / prijatia tovaru v EÚ, druh dopravy, dohodnuté obchodné podmienky INCOTERMS a pokiaľ už je transakcia vo fáze realizácie, tak nám pošlite konkrétne všetky sprievodné dokumenty k danej zásielke tovaru. 

   

Mandátnu / Komisionársku zmluvu Vám zašleme na mail spolu so plnou mocou pre colné konanie a správne konanie pred orgánmi finančnej správy. Zmluvu ani plnú moc netreba úradne overovať, postačí ak nám ju zašlete na mail naskenované v pdf formáte, riadne vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom firmy, alebo Vami vlastnoručne ak ste fyzická osoba. 

Vyžiadame si od Vás podklady k zostaveniu a elektronickému podaniu colného vyhlásenia, pripravte si doklad o cene (faktúru / proformafaktúru alebo faktúru na colné účely a pod.), packing list / dodací list, pri námornej doprave aj B/L námorný konosament, pri uplatnení nároku na preferenciu aj osvedčenie o preferenčnom pôvode (EUR.1, EURMED) alebo vyhlásenie na faktúre k pôvodu tovaru (schválený vývozca alebo do 6 tis. EUR hodnoty na jednu faktúru - ostatné osoby).  

Skoordinujeme kedy pristavíte tovar do colného priestoru a ostatné už potom ponechajte na nás, o výsledku Vás budeme informovať telefonicky a pošleme Vám colné vyhlásenie / výmer platby na mail. 

"Deklarant" je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné vyhlásenie o vstupe, predbežné colné vyhlásenie o výstupe, vyhlásenie o spätnom vývoze alebo oznámenie o spätnom vývoze vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa takéto vyhlásenie alebo oznámenie podáva. 


Zastúpenie môže byť: 

  • PRIAME, pri ktorom zástupca koná v mene a v prospech (na účet) inej osoby, alebo

             mandátna zmluva - § 566 až 576 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb, doplnená o povinnosti podľa colných predpisov, 

             Zodpovednosť zostáva na zastupovanej osobe, teda na mandantovi, ktorý nesie dôsledky rozhodnutí colných orgánov. 

  • NEPRIAME, pri ktorom zástupca koná vo vlastnom mene, ale v prospech (na účet) inej osoby

             komisionárska zmluva- § 577 až 590 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb, doplnená o povinnosti podľa colných predpisov.

             Zodpovednosť zostáva na colnom zástupcovi, teda na mandatárovi, ktorý nesie dôsledky rozhodnutí colných orgánov, pokiaľ  inak  

             nevyplýva z obsahu komisionárskej zmluvy, napr. porušením jeho povinností a pod. 

V colnom vyhlásení (odsek 14 JCD) sa pred celým menom / názvom deklaranta alebo zástupcu uvádza jeden z nasledovných kódov:

  • kód 1 - Deklarant

  • kód 2 - Zástupca v prípade priameho zastúpenia
  • kód 3 - Zástupca v prípade nepriameho zastúpenia

Členské štáty môžu na svojom území obmedziť právo podať colné vyhlásenia v priamom zastúpení, alebo v nepriamom zastúpení, a to tak, že zástupca musí byť colným zástupcom, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na území daného členského štátu. Ak colný zástupca spĺňa kritériá ustanovené v článku 39 písm. a) až d) CKÚ, je oprávnený poskytovať takéto služby aj v členskom štáte, v ktorom nie je usadený.

Colný zástupca musí byť usadený na colnom území Únie. 

Colný zástupca musí vyhlásiť, že koná v prospech inej osoby, uvedie či ide o zastúpenie priame alebo nepriame a predložia dôkaz o svojom splnomocnení. 

Osoba, ktorá nevyhlási, že koná v mene alebo na účet inej osoby, alebo vyhlási, že koná v mene alebo na účet inej osoby bez plnej moci, sa považuje za osobu konajúcu vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet. 

Colné orgány od osoby konajúcej ako colný zástupca, ktorá vykonáva úkony a formality pravidelne, nevyžadujú, aby dôkaz o svojom splnomocnení predkladala pri každej príležitosti, ak je takáto osoba schopná predložiť takýto dôkaz na ich požiadanie.


Colný zástupca môže poskytovať služby colného zástupcu mimo členského štátu Únie v ktorom je usadený len v taktom prípade, ak získal status AEO. 

Článok 39 Udelenie statusu 

Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú: 

a) absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa; 

b) preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly; 

c) finančná spôsobilosť, ktorá sa považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky; 

d) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. a) praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou; a (vyžaduje sa len pri AEO typ C pre Zjednodušené colné postupy) 

e) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. b) primerané normy bezpečnosti a ochrany, ktoré sa považujú za dodržané, ak žiadateľ preukáže, že zachováva primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca, a to aj v oblasti kontroly fyzickej integrity a prístupu, logistických postupov a nakladania so špecifickými druhmi tovaru, personálu a identifikácie jeho obchodných partnerov (vyžaduje sa pri AEO typ S pre Bezpečnosť a ochranu, alebo AEO typ F pre Zjednodušené colné postupy a bezpečnosť a ochranu, tzv. kombinované povolenie AEO).