Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zjednodušené postupy


Použitie zjednodušených postupov

Colné konanie obvykle prebieha štandardným postupom, kedy je deklarant alebo colný zástupca a rovnako i colný úrad povinní dodržať všetky predpísané formality podľa colných predpisov. Ak sa vykonáva colné konanie zjednodušeným postupom, vtedy deklarant alebo colný zástupca na základe delegovaných právomocí v súlade s vydaným písomným povolením plní len niektoré formality v súlade s podmienkami určenými v povolení. Výhodou colného konania zjednodušeným postupom je skutočnosť, že colný úrad povolí vylúčenie niektorých colných formalít. 

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia. Podanie colného vyhlásenia je prejavom vôle držiteľa tovaru, ktorým navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu. V súbehu s tým je deklarant povinný predložiť tovar na colné konanie. Práve táto druhá povinnosť v prípade opakujúcich sa dovozov alebo dovozov s vyšším počtom, či kratšou časovou periódou často predstavuje komplikácie pri samotnom predložení tovaru, najmä ak ide o operátorov v logistike, či colných zástupcov alebo i výrobné spoločnosti samotné. Práve preto ide o uľahčenie pri fyzickom predkladaní tovaru colnému úradu určenia pre ukončenie colného režimu tranzit. 

V prípadoch, kedy to situácia, početnosť a aj charakter tovaru umožňuje je na zvážení požiadať o povolenie použitia zjednodušeného postupu, prípadne ich kombinácie správne a vhodne zvolených a zapracovaných do systému logistiky konkrétneho subjektu v jeho špecifických podmienkach.  


Mám záujem o ponuku k riešeniu alebo k získaniu povolenia na zjednodušené postupy :


Pri štandardnom postupe deklarant alebo jeho colný zástupca tovar predkladá spolu s tovarom priamo colnému úradu, čo je vhodné pre subjekty, ktoré absolvujú colné konanie skôr príležitostne alebo vo veľmi malej miere. Ste teda povinní dostaviť sa na miestne alebo vecne príslušnú pobočku colného úradu v jeho pracovných hodinách (obvykle od 7.30 h. do 15.30 h.) a v tomto čase aj podať colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu. Od 1.5.2017 je deklarant alebo colný zástupca podať colné vyhlásenie elektronicky pri vývoze, tranzite i dovoze.

Výhody zjednodušeného postupu spočívajú v tom, že jeho držiteľ nie je závislí od úradných hodín colného úradu, môže prepúšťať tovar aj počas dní voľna a sviatkov a rovnako mimo úradných hodín colného úradu. Okrem toho nemusí predkladať tovar colnému úradu, túto povinnosť si plní oznámením o jeho prítomnosti. Colný úrad sa na základe vykonanej analýzy rizika môže rozhodnúť skontrolovať zásielku tovaru pri rešpektovaní výsledkov analýzy rizík. Pre mnohých operátorov v logistike je nemysliteľné, aby dokázali obslúžiť svojich zákazníkov bez využívanie zjednodušených postupov.

Zásadným rozdielom medzi štandardným a zjednodušenými postupom je teda spôsob a forma vykonávania colného konania. Hlavnou výhodou zjednodušeného postupu je skutočnosť, že deklarant alebo colní zástupca nepredkladá tovar, ani doklady priamo colnému úradu v čase, kedy sa reálne prepúšťa tovar, ale colné konanie deklarant alebo colný zástupca vykonáva vo svojich priestoroch alebo na určenom mieste a povinne komunikuje s colným úradom elektronicky (vývoz, tranzit, dovoz), súčasne vedie sám evidencie, ktoré umožňujú vykonávať colnému úradu kontrolu nad uplatňovaním zjednodušeného postupu, ak na nich colný úrad dohľadu trvá.

Štandardný postup je teda považovaný za bežný postup, ktorý využívajú skôr deklaranti alebo colní zástupcovia , ktorí buď nepravidelne prijímajú alebo odosielajú zásielky, alebo prijímajú alebo odosielajú menšie množstvo zásielok s tovarom pri obchodovaní s tretími krajinami. Zjednodušený postup využívajú deklaranti alebo colní zástupcovia, ktorí pravidelne prijímajú alebo odosielajú zásielky a ich množstvo dosahuje vyšší objem a periodicitu pri obchodovaní s tretími krajinami.

Úloha zjednodušených postupov je uľahčovať plnenie formalít, ktoré vyplývajú z colných predpisov. Slúžia k urýchleniu priebehu colného konania a procesov tak, aby dodanie alebo odoslanie zásielok s tovarom prebehlo bez prieťahov a za využitia oprávnení delegovaných z colných orgánov na držiteľa povolenia.

Za účelom získania povolenia k zjednodušeniu colných formalít a postupov môžu colné orgány rozhodnúť o povolení formou vydania písomného rozhodnutia. O povolenie žiadateľ, prípadne jeho splnomocnený zástupca môže požiadať podaním písomnej žiadosti predpísaným spôsobom na formulári žiadosti v súlade s colnými predpismi (príloha č. 12 Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446).

Žiadosť podáva žiadateľ podľa miestnej príslušnosti, tzn. tam, kde má svoje sídlo podľa oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (v SR podľa obchodného registra, živnostenského registra) a to aj v prípade, ak bude povolenie uplatňovať na viacerých schválených miestach v pôsobnosti viacerých colných úradov.

Nemáte skúsenosti, alebo kapacity, či odborne zdatného pracovníka. Ponechajte riešenie na nás a my získame pre Vašu spoločnosť príslušné povolenia na používanie zjednodušených postupov, nastavíme a optimalizujeme Váš systém, minimalizujeme náklady spojené s colným konaním pre Vás, uľahčíme Vám vykonávanie colných formalít, čím získate finančnú a časovú úsporu, chod Vašej firemnej logistiky bude plynulejší a efektívnejší. Stačí nás kontaktovať TU.

Držiteľ povolenia má výhody, na druhej strane aj adekvátnu zodpovednosť. Je veľmi dôležité, aby splnomocnené osoby vykonávajúce činnosti konali v súlade s povolením a podmienkami v ňom určenými, taktiež pravidelné školenia pracovníkov sú nevyhnutné, aby sa eliminovali akékoľvek riziká a za to zodpovedá právnický subjekt ako držiteľ povolenia na používanie zjednodušených postupov.

Pozrite si našu ponuku odborných školení a seminárov, kde ponúkame tiež preškolenie Vašich pracovníkov (colných deklarantov, disponentov, skladníkov, pracovníkov príjmu a expedície a pod.) podľa okruhov a tém, mimochodom i na zjednodušené postupy uplatňované pri vývoze, dovoze a tranzite tovaru.

Pokiaľ ide o centralizované colné konanie, v týchto prechodných opatreniach by sa do začatia prevádzky potrebných elektronických systémov zachoval postup, ktorý je v súčasnosti známy ako "jednotné povolenie na zjednodušené postupy" s predpokladom najneskôr do 31.12.2020.

Druhy zjednodušených postupov v tranzite Únie 

Všeobecné ustanovenia o povoleniach pre zjednodušené postupy- článok 191 DNK (Článok 233 ods. 4 kódexu).

1. Povolenia uvedené v článku 233 ods. 4 kódexu sa udeľujú žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a) žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

b) žiadateľ vyhlási, že bude pravidelne využívať tranzitný režim Únie;

c) žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2. Povolenia sa udeľujú len za predpokladu, že colný orgán usúdi, že bude môcť vykonávať dohľad nad colným režimom tranzit Únie a kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby.


Schválený príjemca 

V prvom rade schválení príjemca sa používa pri prijatí zásielky v režime tranzit a jej ukončení na tzv. schválenom resp. určenom mieste colným úradom v povolení o ktoré musí žiadateľ prvotne predpísanou formou požiadať. Zabezpečenie colného dlhu sa pri ukončení colného režimu tranzit nevyžaduje. Žiadosť o status schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie - článok 192 DNK (Článok 22 ods. 1 tretí pododsek CKÚ). 

Žiadosti o status schváleného odosielateľa uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa na účely umiestnenia tovaru do colného režimu tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú začať operácie žiadateľa v tranzite Únie.

Žiadosti o status schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie - článok 194 (Článok 22 ods. 1 tretí pododsek CKÚ). Žiadosti o status schváleného príjemcu uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa na účely prijatia tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú skončiť operácie žiadateľa v tranzite Únie.

Povolenia statusu schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie - článok 195 (Článok 233 ods. 4 CKÚ). Status schváleného príjemcu uvedený v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorí vyhlásia, že budú pravidelne prijímať tovar, ktorý bol umiestnený do colného režimu tranzit Únie. Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom - článok 196 [Článok 6 ods. 3 písm. a) CKÚ].  Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom dopravcovi pri doručení tovaru a požadované informácie sú uvedené v prílohe 72-03.


Schválený odosielateľ  

Status schválený odosielateľ  sa používa pri začatí colného režimu tranzit obdobne ako u príjemcu na tzv. schválenom resp. určenom mieste colným úradom v povolení o ktoré musí žiadateľ prvotne predpísanou formou požiadať. Zabezpečenie colného dlhu sa pri začatí colného režimu tranzit vyžaduje ako obligatórne teda povinné, okrem prípadov, kedy sa znižuje alebo od zabezpečenia je subjekt oslobodený (TC 33).. Žiadosť o status schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie - článok 192 DNK (Článok 22 ods. 1 tretí pododsek CKÚ).

Povolenia statusu schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie - článok 193 (Článok 233 ods. 4 kódexu). Status schváleného odosielateľa uvedený v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorým sa povolilo podľa článku 89 ods. 5 kódexu poskytnúť celkovú záruku alebo využiť upustenie od záruky v súlade s článkom 95 ods. 2 kódexu.


Použitie colných uzáver osobitného typu

1. Povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu na dopravných prostriedkoch, kontajneroch alebo baleniach používaných na účely colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. c) sa udeľujú, ak colné orgány schvália tieto colné uzávery uvedené v žiadosti o vydanie povolenia v nadväznosti na článok 197 CKÚ. 

2. V súvislosti s povolením colný orgán prijme colné uzávery osobitného typu, ktoré boli schválené colnými orgánmi iného členského štátu, pokiaľ nemá informácie o tom, že konkrétna colná uzávera nie je vhodná na colné účely.


Použitie vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje 

Článok 198 [Článok 233 ods. 4 písm. d) CKÚ]. Povolenia na použitie colného vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. d) kódexu na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie sa udeľuje na účely:

 • a) prepravy tovaru po železnici;
 • b) prepravy tovaru letecky a po mori, ak sa ako vyhlásenie na tranzit nepoužíva elektronický prepravný doklad.

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit v prípade leteckej dopravy - článok 199 [Článok 233 ods. 4 písm. e) CKÚ].  Na účely leteckej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udelia len vtedy, ak:

 • a) žiadateľ prevádzkuje významný počet letov medzi letiskami Únie;
 • b) žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania na letisku odoslania a colnému úradu určenia na letisku určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia na tranzit v prípade námornej dopravy - článok 200 [Článok 233 ods. 4 písm. e) CKÚ]. Na účely námornej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokumentu ako colného vyhlásenia na tranzit s cieľom umiestniť tovar do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udeľuje len vtedy, ak:

 • a) žiadateľ prevádzkuje významný počet plavieb medzi prístavmi v Únii;
 • b) žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov z elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania v prístave odoslania a colnému úradu určenia v prístave určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.

Dovoz a vývoz

Podávanie zjednodušeného colného vyhlásenia

 • možnosť jednorazove bez povolenia - čl. 166 ods. 1 CKÚ - kód druhu deklarácie "B"
 • pravidelné používanie - čl. 166 ods. 2 CKÚ - kód druhu deklarácie "C"
 • podmienky udelenia povolenia v čl. 145 DNK CKÚ
 • požadované údaje - príloha "B" DNK CKÚ stĺpec "I1"
 • dodatočné colné vyhlásenie - "X" alebo "Y" - čl. 167 CKÚ v lehote 10 dní

Zjednodušené colné vyhlásenie "B" resp. "E" alebo "C" resp. "F" v štandardnom postupe

 • Podanie dodatočného (súhrnného) colného vyhlásenia "X", "Y"


Zápisom do evidencie deklaranta

 • podmienky udelenia povolania v čl. 150 DNK
 • zápis do evidencie deklaranta formou colného vyhlásenia
 • zápis do evidencie deklaranta formou zjednodušeného colného vyhlásenia (nutnosť podať dodatočné colné vyhlásenie druh "Z")
 • vytvorenie prístupu do systému deklaranta sa nevyžaduje
 • možnosť oslobodenia od predloženia tovaru
 • prepustenie po uplynutí stanovenej lehoty
 • zápis do evidencie deklaranta bez predloženia tovaru - "Z"
 • podanie len dodatočného (súhrnného) colného vyhlásenia "
 • zápis do evidencie deklaranta formou colného vyhlásenia "A"
 • zápis do evidencie deklaranta formou zjednodušeného CV - "C"
 • podanie dodatočného (súhrnného) colného vyhlásenia "Z" po "C"


Podmienky vydania povolení a prílohy k žiadosti

Žiadosti o povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na miestne colné konanie sa podávajú na vzore tlačiva žiadosti uvedenom v prílohe 12 DNK alebo v príslušnej elektronickej podobe.

2. Ak povoľujúci colný orgán zistí, že žiadosť neobsahuje všetky požadované náležitosti, vyzve daného žiadateľa do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti, aby dodal príslušné informácie, pričom svoju požiadavku odôvodní.

3. Žiadosť nemôže byť prijatá, ak:

 • a) nie je žiadosť podaná na tlačive podľa prílohy 12 DNK alebo v príslušnej elektronickej podobe;
 • b) nebola podaná na príslušnom colnom orgáne (podľa vedenia hlavného účtovníctva alebo sídla žiadateľa);
 • c) žiadateľ bol odsúdený za závažný trestný čin súvisiaci s jeho hospodárskou činnosťou (preukazuje čestnými vyhláseniami rovnako ako pri AEO);
 • d) žiadateľ sa v čase podania žiadosti nachádza v konkurznom konaní (to si overuje colný úrad).

4. Colné orgány pred udelením povolenia na použitie zjednodušeného colného vyhlásenia alebo na zápisu do evidencie deklaranta skontrolujú účtovné záznamy žiadateľa. Predpokladá sa teda, že doposiaľ vykonáva, žiadateľ colné konanie štandardným spôsobom. Colné predpisy však taxatívne neustanovujú:

 • časový rozsah po ktorý žiadateľa má uplatňovať štandardný postup,
 • minimálny počet záznamov v centrálnej evidencii, ktoré sa vyžadujú,
 • periodicitu opakovania záznamov alebo ich výskytu za určité časové obdobie (týždeň, mesiac, rok).

Podmienky na povolenie pravidelného používania zjednodušených colných vyhlásení ustanovuje článok 145 DNK CKÚ (článok 166 ods. 2 kódexu)

1. Povolenie pravidelne umiestňovať tovar do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s článkom 166 ods. 2 kódexu sa udelí, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadateľ spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu; /(a) absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa;/

b) ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

c) žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

d) ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, a to vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi a obmedzeniami.

2. V prípade držiteľov statusu AEOC sa podmienky uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) považujú za splnené, pokiaľ je ich evidencia primeraná na účely umiestnenia tovaru do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia.

Podmienky udelenia povolení na zápis do evidencie deklaranta - článok 150 DNK CKÚ (Článok 182 ods. 1 kódexu)

1. Povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta sa udelí, ak žiadatelia preukážu, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2. Na to, aby sa udelilo povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 ods. 1 kódexu, sa žiadosť musí týkať ktoréhokoľvek z týchto režimov:

 • a) prepustenie do voľného obehu;
 • b) colné uskladňovanie;
 • c) dočasné použitie;
 • d) konečné použitie;
 • e) aktívny zušľachťovací styk;
 • f) pasívny zušľachťovací styk;
 • g) vývoz a spätný vývoz.

3. Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na prepustenie do voľného obehu, povolenie sa neudelí v týchto prípadoch:

 • a) súčasné prepustenie do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES;
 • b) spätný dovoz so súčasným prepustením do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES.

4. Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, povolenie sa udelí len v prípade, ak sú splnené obe tieto podmienky:

 • a) v súlade s článkom 263 ods. 2 kódexu sa upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom;
 • b) colný úrad vývozu je zároveň colným úradom výstupu, resp. colný úrad vývozu a colný úrad výstupu uzavreli dohodu, podľa ktorej tovar podlieha colnému dohľadu pri výstupe.

5. Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nie je povolený, pokiaľ nie je uplatniteľný článok 30 smernice 2008/118/ES.

6. Povolenie na zápis do evidencie deklaranta sa neudelí v prípade, ak sa žiadosť týka colného režimu, pri ktorom sa vyžaduje štandardizovaná výmena informácií medzi colnými orgánmi v súlade s článkom 181, pokiaľ sa colné orgány nedohodnú na použití iných prostriedkov elektronickej výmeny informácií.

Najčastejšie nedostatky zistené u držiteľov

 • nedostatočná identifikácia tovaru - absencia priloženia osobitnej uzávery, nedostatočný alebo nepresný opis, chybný údaj o váhe,
 • elektronická komunikácia - odosielanie správ o zistených nezrovnalostiach (najmä chýbajúce / nadbytočné množstvo),
 • evidencia dočasne uskladneného tovaru - nezodpovedá vzoru evidencie, chýbajú údaje o vybavení s odkazom na colné vyhlásenie,
 • pozmeňovanie údajov vo vyhlásení po prepustení tovaru zo strany držiteľa povolenia.

Zodpovednosť držiteľov povolení

Školenie z obsahu a podmienok pre uplatňovanie povolenia pred začatím jeho implementácie do praxe. Oboznámiť z uplatňovania obsahu povolenia všetkých dotknutých pracovníkov - colnej deklarácie a logistiky (expedície, príjmu, skladu / colného skladu).

Pravidelné periodické školenie personálu, pred začatím uplatňovania preškoliť z obsahu povolenia všetkých pracovníkov - colnej deklarácie, expedície, príjmu, skladu / colného skladu, dočasné uskladnenie a pod. Počas uplatňovania povolení v dostatočnej časovej perióde zabezpečovať preškolenie pracovníkov a konzultácie riešenia zmien a doplnení.

Pri organizačných zmenách, pri prijímaní nových zamestnancov, pre presune na inú pracovnú pozíciu, najmä u colných deklarantov.

Za uplatňovanie povolenia zodpovedá právnická osoba ako držiteľ povolenia, pričom tento je povinný zabezpečiť zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť pracovníkov, ktorí ho budú aplikovať v praxi.

V niektorých krajinách Európskej únie je povolenie viazané na konkrétneho pracovníka držiteľa povolenia ako jeho zamestnanca, čím sa zvyšuje zodpovednosť fyzických osôb a garantuje sa tak aj vyššia úroveň a kvalita aplikácie colných predpisov v každodennej praxi.

Zmysluplné využitie zjednodušených postupov pre hospodársky subjekt znamená mať správne optimalizované a zosúladené vlastné colné postupy v rámci logistických operácií v závislosti od typu logistického reťazca v ktorom sa ocitá a od úlohy, ktorú v ňom zohráva.

Zabezpečíme pre Vaše efektívne podnikanie :

 • optimalizáciu Vašich jestvujúcich colných a logistických procesov
 • nastavíme správne použitie postupov a ich kombináciu
 • získame pre Vás potrebné povolenia pre odporúčané postupy
 • zrýchlime realizáciu Vašich logistických procesov
 • tým dokážete obslúžiť bezpečne väčšie množstvo zákazníkov
 • vybavíte oveľa viac zásielok v rovnakom časovom úseku a s rovnakým počtom pracovníkov

Práve to sú dôvody pre ktoré urobte rozhodnutie už teraz a využite ponuku našich služieb. Stačí nás kontaktovať.