Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné konanie pri dovoze a vývoze

Cieľ seminára: Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z nových colných predpisov platných po 1.1.2023. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe. Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.

Program seminára:

 1. Colná terminológia
 2. Základné colné predpisy, ich pôsobnosť a posledné dôležité zmeny
 3. Colné a daňové územia Európskej únie - aplikácia colných a daňových formalít v praxi
 4. Colné konanie (začiatok, priebeh, ukončenie)
 5. Colné režimy - vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 6. Používané druhy dokladov (účtovné, colné, prepravné, certifikáty a osvedčenia)
 7. Osobitosti colného konania podľa druhu dopravy (cestná, železničná, poštová, kombinovaná, letecká, námorná/vnútrozemská vodná)
 8. Colné vyhlásenia a sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite
 9. Štatút tovaru verzus pôvod tovaru - vysvetlenie, rozdiely, zmeny
 10. Zabezpečenie colného dlhu (druhy záruk, zníženie záruk, oslobodenie od zabezpečenia)
 11. Pôvod a pravidlá pôvodu (nepreferenčný/preferenčný, dôkazy pôvodu, preferencie)
 12. Autonómne zmluvné preferenčné opatrenia EÚ
 13. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Vaško - em. h.c.i.

mobil: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik

mobil: +421 915 575258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk