Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Práva a povinnosti deklaranta

a colného zástupcu

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú a ktoré nepriaznivo vplývajú na hospodárske výsledky a zisk. Eliminujte dopady vo forme problémov z titulu colných deliktov a finančných sankcií. Tomu sa dá efektívne predísť alebo ho po vzniku pragmaticky a správne riešiť a eliminovať tak dopady a riziká na chod firmy.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o postavení, právach a povinnostiach deklaranta spojených s dovozom a vývozom tovaru, colným dohľadom, osobitne pri dočasnom uskladnení tovaru, odoberaní vzoriek a pri colnom konaní. Naučíme Vás uplatňovať vaše práva a plniť si riadne a včas povinnosti. Kde sa najčastejšie dopúšťajú deklaranti pochybení? To Vám zodpovieme.

Cieľová skupina: dovozcovia, vývozcovia, colný deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, špeditéri, dopravcovia, tzn. osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s colným úradom a uplatňujú svoje práva pri dovoze, vývoze a colnom konaní.

Program seminára:

 1. Legislatívny základ
 2. Podanie colného vyhlásenia
 3. Prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek
 4. Určovanie colnej hodnoty
 5. Štatút tovaru / pôvod tovaru
 6. Povinnosti a práva pri colných režimoch
 7. Dočasné uskladnenie tovaru
 8. Miesto colného konania
 9. Prepustenie tovaru 
 10. Colný dlh
 11. Vrátenie cla
 12. Opravné prostriedky
 13. Diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Bc. Igor Lebiedzik - konateľ, colný expert, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 915 575258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk