Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

INTRASTAT-SK 

spravodajská povinnosť 

pre rok 2024 

Cieľ seminára: naučiť účastníkov správnym postupom ako vykazovať údaje v hláseniach INTRASTATu pri prijatí a odoslaní; ako zostaviť hlásenie pri prijatí a odoslaní; ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; vplyv zákona o DPH na vykazovanie údajov; elektronický prenos údajov. Upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

Program seminára:

1. časť:   Úvod do INTRASTATU

 1. Platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 2. Právny základ - nariadenia EÚ, Zákon o štátnej štatistike, Vyhláška ŠÚ SR, colné predpisy, colný sadzobník, zákon o DPH
 3. Účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colná únia a jednotný trh 
 4. Kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie
 5. Povinnosť a spôsoby podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
 6. Predmet hlásení a výnimky z INTRASTATU, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
 7. Ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry platnej v roku 2024 - praktické návody a postupy
 8. Zmeny v kombinovanej nomenklatúry 2023/2024

2. časť:   Praktické riešenia INTRASTATU

 1. Ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 2. Kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie
 3. Priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz - prepustenie do colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH s následným dodaním do iného členského štátu
 4. Ako vykazovať dobropisy a prípady kedy povinne podať opravné hlásenie
 5. Vykazovanie zušľachtenia a zmeny pri vykazovaní opráv, premiestnenie tovaru (napr. konsignačné sklady)
 6. Vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 7. Možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a pri prahu transakcie - príklady z aplikačnej prax
 8. Diskusia, otázky a odpovede 

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časová dotácia: 9.00 h. - 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka, 60 minút obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk