Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zákon o SPD z tabakových výrobkov

Odborný seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 vyučovacích hodín so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších zmien a doplnení. 

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých tém (pozri obsah seminára).

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia tabakových výrobkov, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

 1. Legislatívny základ
 2. Predmet dane
 3. Základ dane, výpočet dane
 4. Sadzba dane
 5. Oslobodenie od dane
 6. Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou
 7. Evidencia dovozcov tabakových výrobkov
 8. Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
 9. Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie
 10. Daňový sklad
 11. Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
 12. Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok
 13. Zábezpeka na daň
 14. Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
 15. Oprávnený príjemca
 16. Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
 17. Schválený odosielateľ, schválený príjemca
 18. Osobité náležitosti povolenia
 19. Správne delikty, sankcie a ich eliminácia
 20. Spôsob vedenia evidencie
 21. Elektronická komunikácia so správcom dane
 22. Kvalifikovaný elektronický podpis
 23. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie pri internej forme), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávky na občerstvenie a prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk