Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

AEO certifikácia

"Členské štáty môžu udeliť štatút AEO hospodárskym subjektom v súlade čl. 38 CKÚ, pričom pre udelenie štatútu je potrebné plniť kritériá podľa čl. 39 CKÚ. Pri type AEO S a F sa vyžaduje plnenie kritérií bezpečnosti a ochrany." 

Povolenie AEO sa udelí hospodárskemu subjektu so sídlom v Európskej únii.  Status AEO udelený jedným členským štátom, je uznávaný ostatnými členskými štátmi Európskej únie. Okrem toho sa takéto schválenie oznamuje na základe uzatvorených zmlúv aj partnerom mimo Európskej únie. Ide o partnerov, ktorí realizujú obdobné bezpečnostné programy v rámci programu SAFE zo strany Svetovej colnej organizácie.

AEO certifikácia k typu C alebo F (C+S), umožňuje využívať zjednodušené postupy podľa colných predpisov. Colné orgány už samotného žiadateľa ako držiteľa AEO certifikátu nepreverujú. Preverujú len plnenie podmienok pre povolenie samotného zjednodušeného postupu. To značne zjednodušuje prístup hospodárskych subjektov k využívaniu zjednodušených postupov. Zároveň sa znižuje uplatňovanie administratívy na minimálne potrebnú mieru.

AEO zmeny procesov
AEO zmeny procesov

AEO podľa typu

Typ C, ľahší prístup k zjednodušeným colným postupom, využíva ho: rok 2016 - 43,42 %, 2017 - 53,41 %, 2018 - 55,88 % certifikovaných subjektov (pôvodne 24 %), 2019 - 58,04 %, 2021 - 57,63 %, 2023 - 58,54 %. 

Typ S, dosiahnutie súladu s novými požiadavkami na bezpečnosť, využívajú ho: rok 2016 - 7,90 %, 2017 - 5,68 %, 2018 - 4,90 % certifikovaných subjektov (pôvodne 2 %), 2019 - (6) - 5,35 %, 2021 - 5,08 %, 2023 - 4,88 %. 

Typ F, tzv. kombinovaný typ C + S využíva. Kombinovaný typ umožňuje držiteľom využívať úľavy zníženia colných kontrol. Súčasne zvyšuje bezpečnosť zásielok a tovaru v logistickom reťazci s garanciou dodržiavania bezpečných postupov. Využívajú ho: rok 2016 - 48,68 %, 2017 - 40,91 %, 2018 - 39,22 % certifikovaných subjektov (pôvodne 74 %), 2019 - 36,61 %, 2021 - 37,29 %, 2023 - 36,58 %. 

Poznámka: stav za rok 2016 - k 6.6.2016, za rok 2017 - k 1.7.2017, za rok 2018 - k 30.6.2018, za rok 2019 - k 23.6.2019, k 1.8.2021 za rok 2021, k 10.11..2023 za rok 2023.

Zo štatistických údajov je zrejmé, že po rekodifikácií colných predpisov sa záujem zo strany podnikateľskej sféry sústredil na získanie AEO povolenia typu C, ktorý väčšina subjektov uprednostňuje. Nárast o 10 % v roku 2017 oproti rovnakému obdobiu roka 2016 dokumentuje, že pre firmy je oveľa ťažšie splniť podmienky v časti VI. Bezpečnosť a ochrana. Závisí to však i od úlohy, ktorú žiadateľ v logistickom reťazci ako hlavnú plní a od jeho zámeru a tým ako sa ukazuje najmä získanie úľav pri zabezpečení colného dlhu, ľahšie získanie povolení na zjednodušené postupy, v konečnom dôsledku i známka spoľahlivosti a prínos pri získavaní zákaziek pre podnikateľské subjekty.

Z dvadsiatich najväčších nefinančných firiem na Slovensku je 8 certifikovaných ako AEO, čo bolo 40 % z celkového počtu udelených povolení AEO k 1.7.2017. V roku 2018 sa počet vydaných povolení pohybuje na úrovni 102 (stav k 1.7.2018), čo je oproti roku 2018 nárast o takmer 16 %. V roku 2019 dosiahol počet vydaných povolení 112 (k 23.6.2019), čo je nárast oproti roku 2018 o takmer 9 %,  v roku 2021 je počet získaných povolení 118, čo je nárast oproti roku 2019 len 5 %. Tempo rastu, ako i záujem o získanie povolení AEO sa evidentne spomaľuje. Taký vývoj je pochopiteľný, najmä v kontexte sprísnenia podmienok po zavedení nových colných predpisov v roku 2016. Súbežne s tým sa záujem utlmuje, vzhľadom na skutočnosť, že rozhodné veľké spoločnosti na trhu už držiteľom štatútu AEO sú.  

Počet držiteľov statusu AEO sa javí ako nízky, avšak ak porovnáme ich celkový podiel na zahraničnom obchode Slovenskej republiky, tak ich podiel ďaleko presahuje vyše 60 %-tnú hranicu. Medzi tieto spoločnosti patria Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava, Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta, PCA Slovakia, s.r.o., Trnava, Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, Tesco International Clothing Brand, s.r.o., Bratislava, ale aj najväčšia rafinéria na Slovensku spoločnosť Slovnaft, a.s. Bratislava tiež najväčší dopravca na Slovensku, ktorým je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava. Pre obe tieto spoločnosti získala AEO certifikát naša poradenská a konzultačná spoločnosť C&D Services s.r.o.   

Lehoty k vydaniu AEO certifikátu upravuje článok 22 ods. 3 CKÚ, pričom lehotu na vydanie rozhodnutia možno predĺžiť najviac o 60 dní podľa článku 28 DNK. Taký prípad by nastal, ak by šlo napríklad o nadnárodné spoločnosti a jednotné povolenie.

Na Slovensku sa prejavuje nedostatočná komunikácia na strane žiadateľa a niektorých regionálnych colných úradov. Problémom je rozdielne posudzovanie plnenia kritérií, nezohľadňovanie špecifík žiadateľa (napríklad z hľadiska jeho hlavnej úlohy v medzinárodnom logistickom reťazci, veľkosti firmy, hlavného predmetu činnosti napríklad železničný dopravca). Súčasný stav počtu držiteľov statusu AEO neodráža na Slovensku reálne možnosti. Dôvodov súčasného stavu je viacero, nedostatočná osveta, nejednotný a často direktívny prístup regionálnych úradov, neochota alebo nesprávna a nedostatočná komunikácia, nesprávne posúdenie konkrétnych skutočností, či prístup spočívajúci v neochote akceptovať partnerov z obchodnej sféry ako rovnocenných. 

V mnohých prípadoch má proces posúdenia plnenia kritérií zo strany regionálnych úradov skôr charakter direktívny namiesto vzájomnej obojstrannej zmysluplnej komunikácie. Regionálne colné úrady majú na niektoré oblasti prehnané požiadavky, nakoniec v kontrolných skupinách sú často mladí colníci bez dlhodobej skúsenosti priamo z praxe, pričom úzkostlivo bez spájania súvislostí hodnotia skutočnosti vytrhnuté z kontextu činnosti žiadateľa. Taký postup je skôr na škodu, než v prospech veci. AEO certifikácia je postavená na vzájomnej spolupráci a partnerstve colných orgánov a obchodníkov, nie na direktívnom prístupe zo strany colných orgánov.  

Colné predpisy účinné od 1.5.2016 reálne poskytujú výhody držiteľom štatútu AEO. Najmä však zníženie záruk na 30 %, 50 % alebo až na 0% a to na všetky colné režimy. Držiteľom štatútu AEO uľahčuje proces dosiahnutia jednotného povolenia zjednodušených postupov. Vtedy sa kritériá pre jeho udelenie považujú za splnené. Pravidlá platné pre AEO zabezpečujú ich harmonizované uplatňovanie v celej Európskej únií. Zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi a transparentnosť v celom procese posudzovania a schvaľovania. Pokyny AEO vysvetľujú v prvej časti koncept schváleného hospodárskeho subjektu na základe prijatých právnych predpisov. Druhá časť pokynov obsahuje dotazník, poskytuje zoznam bodov, ktoré pomáhajú colným orgánom a žiadateľom pri posudzovaní miery plnenia kritérií pre AEO.

Žiadosť o AEO

Hospodárske subjekty, ktoré chcú žiadať o štatút AEO podávajú žiadosť autorizovanému orgánu, ktorým v Slovenskej republike je pracovisko na Colnom úrade Žilina.  - Oddelenie schvaľovania hospodárskych subjektov. Obvykle ide o určený colný orgán v krajine, kde má žiadateľ sídlo. Príslušný colný orgán informuje všetky členské štáty. Zároveň si colné správy Európskej únie vymieňajú informácie a konzultujú konkrétne prípady. Prehľad AEO certifikátov vydaných v rámci členských štátov Európskej únie a kontaktné miesta v členských štátoch Európske únie nájdete na webe TAXUD. 

V prípravnej fáze AEO certifikácie žiadateľ hodnotí sám seba a svoj firemný systém (vnútornej organizácie, dodržiavania colných a daňových predpisov, logistický a účtovný systém, finančnú spoľahlivosť, odbornú spôsobilosť, systéme bezpečnosti a ochrany), ktorý má zavedený. K tomu účelu je potrebné zodpovedať všetky otázky dotazníka v rámci samo hodnotenia. Žiadateľ tak môže odhaliť vlastné rezervy, ak pristupuje k uvádzaniu údajov pravdivo a v súlade s internými a všeobecne záväznými predpismi. Následne by mal posúdiť zistené rezervy a ich dosah na plnenie samotných kritérií. Podaniu žiadosti predchádza prijatie nápravných opatrení. Tak môže dosiahnuť skrátenie lehoty pre vydanie osvedčenia. Okrem dotazníka musia byť predložené povinné prílohy k žiadosti. V opačnom prípade autorizačný orgán písomne vyzve žiadateľa, aby doplnil povinné prílohy nevyhnutné k prijatiu žiadosti.

Žiadateľ môže svoju žiadosť sám vziať späť, ak si je vedomý, že nesplní kritériá. Veľmi dôležitá je dôsledná aplikácia vysvetliviek k samo hodnoteniu AEO.

Ak napríklad žiadate o certifikát TYP F, treba rátať s obdobím prípravnej fázy, kedy sa sústreďujú všetky potrebné podklady. Ak je žiadateľ držiteľom certifikácie ISO (systém riadenia, či bezpečnosti a pod.) alebo certifikácie TAPA, uľahčí to prípravnú fázu. Významnou mierou prispieva ku skráteniu celého procesu posudzovania a schvaľovania interná a externá komunikácia zainteresovaných pracovníkov. Predpokladom úspechu je určenie tej správnej kontaktnej osoby. Zastrešuje celý projekt u žiadateľa a koordinuje interné postupy a procesy. Každopádne by to mal byť pracovník s vysokým stupňom znalostí interného prostredia firmy. Uviedli sme len niektoré z mnohých faktorov s vplyvom na úspešnú AEO certifikáciu. Získanie AEO certifikátu je známkou kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti subjektu ako článku medzinárodného logistického reťazca. Tovar, za ktorý držiteľ AEO certifikátu zodpovedá je v tých najlepších rukách, bez ohľadu na jeho rolu v logistickom reťazci.

Získate AEO certifikát pre Vašu firmu. Zrealizujeme komplexne celý projekt, zabezpečíme celý proces pravidelného každoročného monitoringu vo vzťahu k colným orgánom. 

Chcem získať ponuku k AEO certifikátu:

"Spolupráca pri realizácií projektu AEO certifikácie prebiehala na profesionálnej úrovni. AEO certifikácia identifikovala rezervy logistického systému spoločnosti a pomohla nám získať nových klientov. Sme spoľahlivým a bezpečným partnerom pri preprave tovarov pre našich obchodných partnerov a klientov. Ak by som si mala znova vybrať realizáciu projektu AEO, tak rozhodne by som odporučila práve Vašu spoločnosť." Ďakujeme. 

REFERENCIE 

klienti pre ktorých sme získali / obnovili AEO certifikát: