Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Cieľ školenia: je venovaný zjednodušeným postupom, ktoré umožňujú plnenie colných formalít s vylúčením niektorých povinností, ako napríklad bez povinnosti fyzicky predkladať tovar colnému úradu. Nie ste závislí od úradných hodín pobočky colného úradu. Ak sídlite ďaleko od najbližšej pobočky colného úradu, alebo ak ste limitovaný úradnými hodinami pobočky colného úradu, prípadne chcete priebežne, operatívne a podľa vlastnej potreby vybavovať zásielky z a do tretích krajín, tak sa nad tým zamyslite, či sa to nedá zlepšiť, zefektívniť. Odporúčame využívať  zjednodušené postupy. 

Získate kontrolu nad vlastnými transakciami a riadite si procesy oveľa efektívnejšie bez prestojov na colnici, bez zvýšených nákladov a poplatkov. Pri opakovaných operáciách s tretími krajinami siahajú po zjednodušených postupoch menšie i stredné firmy. Krok k optimalizácií logistiky sú práve zjednodušené postupy cez elektronickú komunikáciu z colným úradom. Získajte informácie, zjednodušte procesy, zefektívnite vybavenie klientov, či Vášho tovaru so skorším dodaním do výroby, či predaja. 

Poskytneme Vám komplexné informácie k efektívnemu nastaveniu vlastného systému, optimalizácií procesov, zníženiu nákladov z titulu plnenia colných formalít, zvýšte rýchlosť vybavovania zásielok pri dovoze, vývoze a tranzite. Zjednodušené postupy pri obchodovaní s tretími krajinami sú pre stredné a veľké firmy, logistické, výrobné, operátorov v preprave alebo pre poskytovateľov colných služieb, ktorí vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní už nevyhnutnosťou. 

Cieľová skupina: obchodné firmy, výrobné firmy, ktoré obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, logistické spoločnosti, operátori v termináloch, na letiskách, prístavoch, prevádzkovatelia colných skladov a logistických centier, kuriérske a prepravné spoločnosti a subjekty prepravujúce tovary všetkými druhmi dopravy. 

Program seminára:

 1. Právny základ unitárny a slovenský
 2. Štandardný a zjednodušený postup – vysvetlenie rozdielov a výhod
 3. Plnenie podmienok pre udelenie povolenia, povolenie, uplatňovanie zjednodušených postupov
 4. Ekonomické a praktické dôvody využívanie zjednodušených postupov
 5. Zjednodušené postupy v tranzite - schválený príjemca, schválený odosielateľ - začatie a ukončenie tranzitu
 6. Celková záruka, zníženie/oslobodenie od celkovej záruky pre tranzit
 7. Zjednodušené postupy pri preprave po železnici, kombinovanej doprave, letecky, po mori, potrubím - vedením
 8. Zjednodušené colné vyhlásenie pri dovoze / vývoze
 9. Zápis do evidencie deklaranta
 10. Schválený vývozca, registrovaný vývozca - zjednodušenie vystavovanie dôkazov o pôvode/statuse
 11. Praktické využívanie zjednodušených postupov - poznatky z praxe
 12. Elektronické colné konanie pri zjednodušených postupoch
 13. Predbežné colné vyhlásenia pred vstupom/výstupom na/z územia EÚ,
 14. Rýchlo sa kaziaci tovar – uplatnenie prednostného colného konania
 15. Prepojenie zjednodušených postupov ich zapracovanie a nastavenie vo firemnej logistike

             Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časová dotácia: 9.00 h.-15.00 h., 2x15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / on line po dohode 

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk