Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné konanie


Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar, ktorý sa dováža, vyváža alebo prepravuje cez colné územie únie, prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu. 


Vyžiadajte si ponuku na zastúpenie v colnom konaní

alebo

Napíšte nám čo potrebujete riešiť a my Vám ponúkneme riešenie na mieru :


Začiatok a vykonanie colného konania 

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze (§ 24 CZ). 

Colné konanie sa vykoná mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín len vtedy, ak sa nenaruší pravidelná činnosť colného úradu a ak o jeho vykonanie požiada deklarant z dôvodu hospodárnosti alebo naliehavosti (§ 26 CZ). Náklady za colné konanie podľa odseku vyššie sa neuhrádzajú, ak sa colné vyhlásenie podáva v mene a na účet osoby, ktorá je AEO typu C (pre zjednodušené colné postupy). 

Kto podáva colné vyhlásenie a zodpovednosť 

Colné vyhlásenie môže podať každá osoba, ktorá môže poskytnúť všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje. Táto osoba taktiež musí byť schopná daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie colnému orgánu (čl. 170 ods. 1 CKÚ).

Colné vyhlásenie možno podať pred očakávaným predložením tovaru colným orgánom. Ak sa tovar nepredloží do 30 dní po podaní colného vyhlásenia, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané (čl. 171 CKÚ).

Písomné colné vyhlásenie možno podať iba predpísaným spôsobom (písomne - na schválenom tlačive (JCD)/ elektronicky, iným úkonom) a musí byť podpísané osobou oprávnenou podať colné vyhlásenie:

  • priamy/nepriamy zástupca alebo zamestnanec na základe substitučného plnomocenstva podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Podpísaním písomného colného vyhlásenia sa stáva deklarant alebo jeho zástupca zodpovedným za správnosť údajov uvedených v colnom vyhlásení, pravosť pripojených dokladov a splnenie všetkých povinností súvisiacich s prepustením tovaru do navrhovaného režimu (poznámka: primerane to platí aj pri elektronickej výmene údajov).

Predloženie tovaru colným orgánom 

Osoba, ktorá prepravila tovar na colné územie Únie, alebo ktorá koná za túto osobu, alebo osoba zodpovedná za prepravu tovaru po jeho vstupe na colné územie je povinná predložiť tovar ihneď po jeho vstupe na určený colný úrad alebo na iné miesto určené alebo schválené colným úradom v súlade s článkom 139 CKÚ. 

Prehliadka, odobratie vzoriek a vykládka tovaru 

Tovar možno vykladať alebo prekladať z dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravuje, iba so súhlasom colných orgánov, a to na miestach, ktoré na tento účel určili alebo schválili tieto orgány. 

Súhlas sa nevyžaduje v prípadoch bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vyžaduje okamžité vyloženie všetkého tovaru alebo jeho časti. V takomto prípade musia byť colné orgány o tom bezodkladne informované. 

Colné orgány môžu kedykoľvek požadovať, aby sa tovar vyložil a vybalil na účely prehliadky, odberu vzoriek, alebo kontroly dopravných prostriedkov, ktorými sa tovar prepravuje. Konkrétnu úpravu rieši ustanovenie článku 140 CKÚ.

Dočasné uskladnenie tovaru 

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, sa od okamihu jeho predloženia colným orgánom považuje za dočasné uskladnený. 

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva jedna z osôb uvedených v článku 139 ods. 1 alebo 2 (osoba, ktorá tovar na colné územie Únie prepravila, podla colné vyhlásenie, alebo ktorá prevádzkuje skladovacie priestory) najneskôr v čase predloženia tovaru colným orgánom (čl. 145 ods. 3 CKÚ).

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie môže mať jednu z týchto foriem:

  • predbežné colné vyhlásenie o vstupe •Zoznam tovaru alebo prepravný doklad, ak obsahuje potrebné údaje.
  • dočasne uskladnený tovar podrobí iba takým úkonom, ktoré sú určené na jeho zachovanie v nezmenenom stave bez toho, aby sa menil jeho vzhľad alebo technické vlastnosti.

Povolenie sa udelí iba osobám, ktoré:

  • sú usadené na colnom území Únie, 
  • poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií (napr. AEOC), 
  • poskytujú záruku za colný dlh.

Dočasne uskladnený tovar sa prepustí do colného režimu alebo sa spätne vyvezie do 90 dní.  

Centralizované colné konanie 

Žiadateľom o povolenie je schválený hospodársky subjekt pre zjednodušené colné postupy a colný úrad povolí centralizované colné konanie osobe, aby na colnom úrade, kde je takáto osoba usadená, podala colné vyhlásenie na tovar predložený na inom colnom úrade. Colné úrady si navzájom vymieňajú informácie potrebné na overenie colného vyhlásenia a na prepustenie tovaru v súlade s článkom 179 CKÚ, článku 229 VNK.

Dovoz a vývoz

Tovary pri dovoze sú zaťažované dovozným clom. Súčasťou platby pri dovoze je aj DPH, prípadne aj spotrebné dane. Pre výpočet dovozného cla je nevyhnutné správne colnotarifné zatriedenie tovaru. Colná sadzba sa uplatní na tovar v súlade s príslušným VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) platným pre daný rok, ktorým sa uverejňuje spoločný colný sadzobník v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Za správne colnotarifné zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry zodpovedá deklarant. Colnotarifné zatriedenie tovaru môže vykonávať odborne spôsobilá osoba so znalosťou tovaroznalectva.

Colný dlh sa pri dovoze vypočíta z colnej hodnoty. Do colnej hodnoty vstupujú priame a nepriame náklady. Sadzba DPH je upravená v platnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Clo sa vypočíta z colnej hodnoty tovaru s uplatnením príslušnej platnej colnej sadzby.

Prepustenie tovaru do voľného obehu môže deklarant alebo jeho zástupca navrhnúť kdekoľvek na colnom území Európskej únie. Deklarant alebo jeho zástupca je identifikovaný prostredníctvom EORI čísla. Spolu s colným vyhlásením predloží tovar, všetky sprievodné dokumenty, splní predpísané colné formality pre daný colný režim.

Platba pri dovoze je splatná v lehote 10 dní odo dňa, keď colný úrad oznámil jej výšku dlžníkovi. V praxi sa lehota počíta odo dňa, kedy si deklarant prevzal rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer platieb. Spôsob platby je možný v hotovosti i bezhotovostným prevodom. Colný dlh sa považuje za uhradený pripísaním na účet colného úradu. V opačnom prípade sa vystavuje deklarant úrokom z omeškania v dôsledku omeškania platby.

Zabezpečenie colného dlhu umožňuje nakladať deklarantovi s tovarom po prevzatí rozhodnutia o prepustení tovaru.


Tranzit Únie (T1 - vonkajší, T2 - vnútorný)

SCHVÁLENÝ ODOSIELATEĽ a SCHVÁLENÝ PRÍJEMCA sú najpoužívanejšie zjednodušené postupy v colnom režime tranzit. Zabezpečujeme pre klientov splnenie všetkých formalít a získanie povolení k ich uplatňovaniu. Colný režim tranzit je colný režim s podmienečným oslobodením od cla. Clo sa pri prepúšťaní tovaru do režimu tranzit nevymeriava a ani nevyberá. Pri colnom režime tranzit je povinný hlavný zodpovedný zabezpečiť colný dlh poskytnutím záruky. V Slovenskej republike ide o bankové záruky alebo zmluvy s poisťovňami. Bez platného zabezpečenia colného dlhu colné orgány neprepustia tovar do colného režimu tranzit. Tranzit definujú colné predpisy ako tzv. VNÚTORNÝ (T2) a VONKAJŠÍ (T1).

Komunikácia medzi colnými orgánmi a hlavným zodpovedným prebieha elektronicky. Zásielka je sprevádzaná sprievodným tranzitným dokumentom, ktoré obsahuje evidenčné číslo MRN a čiarový kód. Podmienkou elektronickej komunikácie je splnenie kritérií. Jednou zo služieb, ktorú poskytujeme je zabezpečenie plnenia kritérií pre elektronickú komunikáciu. Vybavíme v mene klienta všetky potrebné formality, aby mohol komunikovať s colnými orgánmi elektronicky.

Najčastejšie využívajú zjednodušené postupy operátori v logistike a zasielatelia. Umožňujú efektívne poskytovať logistické služby klientom.