Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colný dlh

Problematiku colného dlhu upravujú ustanovenia od článku 77 až po článok 115 Colného kódexu Únie a články 72 až  V rámci toho sú upravené nasledujúce oblasti:

 • colný dlh pri dovoze, čl. 77, 78 CKÚ
 • vznik colného dlhu iným spôsobom napr. nesplnením povinností alebo nedodržaním podmienok pri dovoze, čl. 79 CKÚ  
 • odpočítanie sumy zaplateného dovozného cla čl. 80 CKÚ
 • colný dlh pri pasívnom zušľachťovacom styku čl. 81 CKÚ
 • vznik colného dlhu iným spôsobom napr. nesplnením povinností alebo nedodržaním podmienok pri dovoze, čl. 82 CKÚ
 • vznik colného dlhu pri tovare podliehajúcom zákazom a obmedzeniam čl. 83 CKÚ
 • zodpovednosť viacerých dlžníkov za platbu colného dlhu čl. 84 CKÚ
 • výpočet colného dlhu pri dovoze a vývoze čl. 85, 86 a čl. 72 až 76 DNK CKÚ
 • miesto vzniku colného dlhu čl. 87 CKÚ a čl. 77 až 80 DNK CKÚ
 • záruky za colný dlh čl. 89 až 98  CKÚ, čl. 81 až 86 DNK CKÚ
 • určenie sumy dovozného alebo vývozného cla čl. 101 a 102 CKÚ, čl. 87 a 88 DNK CKÚ
 • zánik colného dlhu čl. 103 CKÚ
 • zápis do účtovnej evidencie a lehoty čl. 104 a 105
 • platba dovozného a vývozného cla čl. 108 až 114, čl. 87 až 91 DNK CKÚ

Vznik colného dlhu 

 • Prepustenie do voľného obehu a dočasné použitie 
 • Colný dlh pri dovoze vzniká prepustením tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a ktorý podlieha dovoznému clu, do jedného z týchto colných režimov: 
 • a) prepustenie do voľného obehu vrátane prepustenia podľa ustanovení o konečnom použití; 
 • b) dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla. 
 • Colný dlh vzniká v okamihu prijatia colného vyhlásenia. 
 • Dlžníkom je deklarant. 
 • V prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom aj osoba, na ktorej účet sa colné vyhlásenie podáva. 
 • Ak je colné vyhlásenie v súvislosti s jedným z colných režimov uvedených v odseku 1 vyhotovené na základe údajov, v dôsledku ktorých nebolo celé dovozné clo alebo jeho časť vybraná, osoba, ktorá poskytla údaje potrebné na vyhotovenie colného vyhlásenia a ktorá vedela alebo mala vedieť, že takéto údaje nie sú pravdivé, je takisto dlžníkom. 
"(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi 
      sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku." 

Vznik colného dlhu iným spôsobom

 • Ide o colný dlh, ktorý vzniká nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky pri tovare, ktorý podlieha dovoznému clu: 
 • a) nesplnením jednej z povinností ustanovených v colných predpisoch týkajúcich sa vstupu tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, na colné územie Únie, jeho odňatia spod colného dohľadu alebo prepravy, zušľachtenia, skladovania, dočasného uskladnenia, dočasného použitia alebo zničenia takéhoto tovaru v rámci tohto územia, alebo 
 • b) nesplnením jednej z povinností ustanovených v colných predpisoch pre konečné použite tovaru na colnom území Únie, alebo 
 • c) nedodržaním podmienky vzťahujúcej sa na prepustenie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, do colného režimu alebo nedodržaním podmienky na priznanie oslobodenia od cla alebo zníženie sadzby dovozného cla v dôsledku konečného použitia tovaru. 
 • Colný dlh vzniká buď: 
 • a) v okamihu, keď povinnosť, ktorej nesplnením colný dlh vzniká, nie je splnená alebo sa prestane plniť, alebo 
 • b) v okamihu  prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu a ak sa dodatočne zistí, že podmienka týkajúca sa prepustenia tovaru do tohto colného režimu alebo priznanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby dovozného cla v dôsledku konečného použitia tovaru nebola v skutočnosti splnená. 
 • V prípadoch uvedených v prvom odseku sú dlžníkom tieto osoby: 
 • a) každá osoba, ktorá bola povinná splniť príslušné povinnosti; 
 • b) každá osoba, ktorá vedela alebo mala vedieť, že povinnosť podľa colných predpisov nebola splnená a ktorá konala na účet osoby, ktorá bola povinná splniť povinnosť, alebo ktorá sa zúčastnila konania, ktoré viedlo k nesplneniu povinnosti; 
 • c) každá osoba, ktorá daný tovar získala alebo prechovávala a ktorá vedela alebo mala vedieť, že v čase získania alebo prijatia daného tovaru, nebola povinnosť podľa colných predpisov splnená. 
 • Podľa prvého odseku v písm. c) je dlžníkom osoba, ktorá má dodržať podmienky upravujúce prepustenie tovaru do colného režimu alebo osoba ktorej bolo priznané oslobodenie od cla alebo zníženie dovoznej colnej sadzby v dôsledku konečného použitia tovaru. 
 • Ak je vyhotovené colné vyhlásenie na prepustenie do colného režimu a na základe informácií poskytnutých colným orgánom v dôsledku ktorých nebolo vybrané celé dovozné clo alebo jeho časť, tak dlžníkom aj osoba, ktorá poskytla údaje potrebné na vyhotovenie colného vyhlásenia (deklarant alebo jeho zástupca priamy alebo nepriamy) a ktorá vedela alebo mala vedieť, že takéto údaje nie sú pravdivé. 
"(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi 
      sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku." 

Výpočet sumy dovozného cla 

 • Suma dovozného alebo vývozného cla sa určuje podľa pravidiel pre výpočet cla platných v čase, keď colný dlh na tento tovar vznikol.  
 • Ak sa nedá určiť presne okamih vzniku colného dlhu, považuje sa za neho okamih, kedy colné orgány dospeli k záveru, že tovar je v situácii, za ktorej colný dlh vznikol. 
 • Ak colným orgánom dostupné informácie umožňujú určiť vznik colného dlhu pred okamihom, v ktorom dospeli k takémuto záveru, za okamih vzniku colného dlhu sa považuje najskorší okamih, keď je možné takúto situáciu určiť. 
 • Pri výpočte colného dlhu sa zohľadňujú: colná hodnota, množstvo tovaru, povaha tovaru a pôvod tovaru, ktorý nie je tovarom Únie. 

"(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku."

Miesto vzniku colného dlhu

 • Colný dlh vzniká na mieste, kde bolo podané colné vyhlásenie 
 • V iných prípadoch je miestom vzniku colného dlhu miesto, kde dôjde ku skutočnosti v dôsledku ktorej vzniká colný dlh.  
 • Ak sa nedá určiť miesto vzniku colného dlhu, vzniká na mieste, kde colné orgány dospeli k záveru, že tovar je v situácii, v ktorej vznikol colný dlh. 
 • Ak informácie, ktoré majú colné orgány k dispozícii, umožňujú určiť, že colný dlh mohol vzniknúť na niekoľkých miestach, za miesto vzniku colného dlhu sa považuje miesto, kde vznikol prvýkrát.

Oznámenie colného dlhu 

 • Podľa článku 102 kódexu sa colný dlh oznamuje dlžníkovi podľa miesta kde vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 87 kódexu. 
 • Oznámenie colného dlhu sa neuskutočňuje: 
 • a) ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla; 
 • b) ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 33; 
 • c) ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné; 
 • d) ak colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, prepustenie tovaru colnými orgánmi je rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.
 • Colné orgány oznámia dlžníkovi colný dlh, keď z ich strany bude možné určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, a keď budú môcť vydať rozhodnutie. Ak by oznámenie colného dlhu ovplyvnilo vyšetrovanie trestného činu, colné orgány môžu toto oznámenie odložiť do času, keď už vyšetrovanie trestných činov neovplyvní. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno oznámiť colný dlh zodpovedajúci celkovej sume dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcej sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe na konci lehoty, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní. 

Oslobodenie od oznamovania colného dlhu do 10 EUR 

 • Podľa ustanovenia § 57 Colného zákona č. 199/2004 Z.z.  a v súbehu s článkom 102 ods. 1 písm. d) kódexu a článku 88 DNK CKÚ colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak ide o dodatočné vymeranie colného dlhu a suma colného dlhu, ktorá sa má dodatočne oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu 10 EUR; to neplatí pre oznámenie colného dlhu vymeraného na základe žiadosti deklaranta o opravu colného vyhlásenia po prepustení tovaru.
 • Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ak colný dlh vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa čl. 79 a čl. 82 kódexu a suma colného dlhu, ktorá sa má oznámiť, v konkrétnom prípade nedosiahne sumu 10 EUR.
 • Tiež upustia od oznámenia colného dlhu vo výške rozdielu medzi pôvodnou a novou sumou colného dlhu za predpokladu, že je nižší ako 10 EUR.  
 • Opatrenie vo forme upustenia od oznámenia colného dlhu colnými orgánmi dlžníkovi sa uplatňuje na každé vyberanie colného dlhu, ak sume colného dlhu nepresiahne 10 EUR.
 • Podľa § 57 ods. 3 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. colný úrad neoznámi ani daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze, ak súčet týchto platieb nedosiahne sumu 10 EUR.  

Zápis do účtovnej evidencie a lehoty

 • Podľa § 37 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. sa zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa už nesmie dlžníkovi oznámiť podľa článku 102 kódexu ods. 1 písm. a) až d) alebo podľa § 53 ods. 4. a to, citujeme:
"(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi 
      sumu colného dlhu najneskôr v lehote piatich rokov odo dňa jeho vzniku." 
 • Colné orgány podľa čl. 101 kódexu zapisujú sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určenú v súlade s uvedeným článkom, do ich účtovnej evidencie podľa Colného zákona č. 199/2004 Z.z. (v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, tzn. podľa Colného zákona). 
 • Colné orgány nemusia zapísať do účtovnej evidencie sumy dovozného alebo vývozného cla v prípadoch zániku colného dlhu podľa čl. 103 kódexu, ktorý už viac nemôže byť oznámený dlžníkovi. 
 • Členské štáty určujú praktické postupy na zapisovanie súm dovozného a vývozného cla do účtovnej evidencie. Tieto postupy sa môžu odlišovať podľa toho, do akej miery sú si colné orgány, s ohľadom na okolnosti, za ktorých colný dlh vznikol, isté, že tieto sumy budú zaplatené. 
 • Ak colný dlh vznikol v dôsledku prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do iného colného režimu ako je colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla alebo v dôsledku akéhokoľvek iného úkonu, ktorý má rovnaký právny účinok ako takéto prijatie, colné orgány zapíšu sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, do účtovnej evidencie do 14 dní od prepustenia tovaru. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno celkovú sumu dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcu sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe počas lehoty určenej colnými orgánmi, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní, zapísať do účtovnej evidencie jediným zápisom na konci tejto lehoty. Takýto zápis do účtovnej evidencie sa musí vykonať do 14 dní od uplynutia príslušnej lehoty. 
 • Ak tovar možno prepustiť za predpokladu, že sú splnené určité podmienky upravujúce určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo výber cla, zápis do účtovnej evidencie sa vykoná do 14 dní odo dňa, keď sa určí suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo keď sa určí povinnosť zaplatiť toto clo. Ak sa však colný dlh týka dočasných obchodnopolitických opatrení vo forme cla, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia nariadenia ustanovujúceho konečné opatrenie obchodnej politiky v Úradnom vestníku Európskej únie. 
 • Ak colný dlh vznikol za okolností prepustenie tovaru do iného colného režimu, než je režim dočasné použite s čiastočným oslobodením od cla, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do 14 dní odo dňa, keď môžu colné orgány určiť sumu daného dovozného alebo vývozného cla a vydať rozhodnutie. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, nezapísala v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 alebo sa určila a zapísala do účtovnej evidencie v sume nižšej ako je suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, odsek 3 sa uplatňuje aj na sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má vybrať alebo ostáva na vybranie. 
 • Lehoty na zápis do účtovnej evidencie ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa neuplatňujú za nepredvídateľných okolností alebo v prípadoch vyššej moci. 
 • Zápis do účtovnej evidencie možno v prípade uvedenom v článku 102 ods. 3 druhom pododseku odložiť do času, keď už oznámenie colného dlhu neovplyvní vyšetrovanie trestných činov. 

Upustenie od záruky

 • Podľa článku 102 kódexu sa colný dlh oznamuje dlžníkovi podľa miesta kde vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 87 kódexu. 
 • Oznámenie colného dlhu sa neuskutočňuje: 
 • a) ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla; 
 • b) ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 33; 
 • c) ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné; 
 • d) ak colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, prepustenie tovaru colnými orgánmi je rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.
 • Colné orgány oznámia dlžníkovi colný dlh, keď z ich strany bude možné určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, a keď budú môcť vydať rozhodnutie. Ak by oznámenie colného dlhu ovplyvnilo vyšetrovanie trestného činu, colné orgány môžu toto oznámenie odložiť do času, keď už vyšetrovanie trestných činov neovplyvní. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno oznámiť colný dlh zodpovedajúci celkovej sume dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcej sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe na konci lehoty, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní. 

Povinná záruka (obligatórna)

 • Podľa článku 102 kódexu sa colný dlh oznamuje dlžníkovi podľa miesta kde vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 87 kódexu. 
 • Oznámenie colného dlhu sa neuskutočňuje: 
 • a) ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla; 
 • b) ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 33; 
 • c) ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné; 
 • d) ak colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, prepustenie tovaru colnými orgánmi je rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.
 • Colné orgány oznámia dlžníkovi colný dlh, keď z ich strany bude možné určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, a keď budú môcť vydať rozhodnutie. Ak by oznámenie colného dlhu ovplyvnilo vyšetrovanie trestného činu, colné orgány môžu toto oznámenie odložiť do času, keď už vyšetrovanie trestných činov neovplyvní. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno oznámiť colný dlh zodpovedajúci celkovej sume dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcej sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe na konci lehoty, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní. 

Nepovinná záruka (fakultatívna) 

 • V prípade nepovinnej záruky požadujú colné orgány záruku, keď považujú zaplatenie colného dlhu, v ustanovenej lehote za neisté. Výšku nepovinnej záruky určujú colné orgány tak, aby nepresahovala výšku ustanovenú pre povinnú záruku (pozri Povinná záruka vyššie). 

Druhy záruk

 • Záruku možno poskytnúť v jednej z nasledujúcich foriem: 
 • a) zložením peňažných prostriedkov v hotovosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom platby uznaným colnými orgánmi ako rovnocenný zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti, uskutočneným v mene euro alebo mene členského štátu, v ktorom sa záruka požaduje; Podľa § 54 ods. 3 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. zložením peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu môže byť poskytnutá záruka na colný dlh, ktorý neprevyšuje sumu 1 500 eur. 
 • b) záväzkom, ktorý poskytol ručiteľ podľa ustanovenia § 55, § 55a Colného zákona č. 199/2004 Z.z. v Slovenskej republike;
 • c) inou formou záruky, ktorá rovnako zabezpečuje zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb. 
 • Osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie záruky, si môže zvoliť medzi jednu z foriem záruky podľa colných predpisov.
 • Colné orgány však môžu odmietnuť prijatie zvolenej formy záruky, pokiaľ nie je zlučiteľná s riadnym uplatňovaním príslušného colného režimu. Colné orgány môžu požadovať, aby bola zvolená forma záruky zachovaná počas určitej doby.
 • Ručiteľom je tretia osoba, ktorá je usadená na colnom území Únie. 
 • Ak nie je ručiteľom úverová alebo finančná inštitúcia alebo poisťovacia spoločnosť akreditovaná v Únii v súlade s platnými právnymi predpismi Únie, ručiteľa schvaľujú colné orgány, ktoré záruku požadujú. 
 • Ručiteľ sa písomne zaväzuje zaplatiť zabezpečenú sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iné platby. 
 • Colné orgány môžu odmietnuť schváliť navrhovaného ručiteľa alebo navrhovanú formu záruky, ak ručiteľ alebo forma neposkytuje záruku, že suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb, bude zaplatená v ustanovenej lehote.  

Celková záruka

 • Povolenie uvedené použiť celkovú záruku (čl. 89 ods. 5) sa udeľuje len osobám, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky: 
 • a) sú usadené na colnom území Únie; 
 • b) spĺňajú kritériá ustanovené v článku 39 písm. a); c) CKÚ sú pravidelnými používateľmi príslušných colných režimov alebo prevádzkovateľmi priestorov na dočasné uskladnenie alebo spĺňajú kritériá ustanovené v článku 39 písm. d) CKÚ. 
 • Ak sa má poskytnúť celková záruka na colné dlhy a iné platby, ktoré môžu vzniknúť, môže sa hospodárskemu subjektu povoliť použitie celkovej záruky v zníženej výške alebo môže byť od poskytnutia záruky upustené pod podmienkou, že hospodársky subjekt spĺňa kritériá ustanovené v článku 39 písm. b) a c), pozri nižšie ich znenie.    
 • Článok 39 písm. b) a c) CKÚ:
 • b) preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;
 • c) finančná spôsobilosť, ktorá sa považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky;
 • Ak sa má poskytnúť celková záruka na colné dlhy a iné platby, ktoré vznikli, schválenému hospodárskemu subjektu pre zjednodušené colné postupy sa na žiadosť povolí použitie celkovej záruky v zníženej výške. Celková záruka v zníženej výške sa rovná poskytnutiu záruky. 
 • V súvislosti s osobitnými colnými režimami alebo dočasným uskladnením môže Komisia dočasne zakázať použitie ktorejkoľvek z týchto záruk:
 • a) celkovej záruky v zníženej výške alebo upustenie od záruky uvedenej v článku 95 ods. 2 CKÚ;
 • b) celkovej záruky uvedenej v článku 95 CKÚ s ohľadom na tovar, pri ktorom sa zistilo, že bol predmetom rozsiahleho podvodu.  
 • použitie dočasne zakázanej celkovej záruky možno povoliť v zníženej výške alebo upustenie od záruky, ak dotknutá osoba spĺňa niektorú z týchto podmienok: 
 • a) táto osoba môže preukázať, že v súvislosti s daným tovarom nevznikol žiadny colný dlh počas operácií, ktoré táto osoba vykonala počas dvoch rokov, ktoré predchádzali rozhodnutiu dočasne pozastaviť celkovú záruku; 
 • b) ak colný dlh vznikol počas dvoch rokov, ktoré predchádzali rozhodnutiu dočasne pozastaviť celkovú záruku, dotknutá osoba môže preukázať, že dlžník alebo dlžníci alebo ručiteľ tento dlh splatili v plnej výške v predpísanej lehote. 
 • Na získanie povolenia používať dočasne zakázanú celkovú záruku musí dotknutá osoba spĺňať aj kritériá ustanovené v článku 39 písm. b) a c) - pozri vyššie, kde je ich znenie uvedené. 

Colné orgány uvoľnia záruku okamžite, ako colný dlh alebo zodpovednosť za iné platby zanikne alebo už nemôže vzniknúť. 

Ak colný dlh alebo zodpovednosť za iné platby zanikla čiastočne alebo môže vzniknúť už len ako časť zabezpečenej sumy, na žiadosť dotknutej osoby sa uvoľní zodpovedajúca časť záruky, a to okrem prípadov, ak príslušná suma takýto úkon neodôvodňuje. 

Platba cla

 • Colný dlh sa oznámi v súlade s článkom 102 a to v lehote, ktorá nesmie presiahnuť 10 dní od oznámenia colného dlhu dlžníkovi. 
 • V prípade jednotného zápisu do účtovnej evidencie (článok 105 ods. 1 kódexu - do 14 dní od prepustenia tovaru) sa učiní tak, aby nebolo dlžníkovi umožnené získať lehotu splatnosti dlhšiu ako lehotu, ktorú by získal v prípade, že by sa mu povolil odklad platby v súlade s článkom 110 kódexu, kedy nesmie presiahnuť 31 dní. 
 • Plynutie lehoty na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, sa pozastavuje v ktoromkoľvek z týchto prípadov: 
 • a) ak sa žiadosť o odpustenie cla podá v súlade s článkom 121 kódexu v súvislosti s vrátením alebo odpustením cla; 
 • b) ak sa má tovar zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu podľa článku 197 až 199 kódexu; 
 • c) ak colný dlh vznikol podľa článku 79 kódexu tzv. iným spôsobom ako podaním colného vyhlásenia a existuje viac než jeden dlžník. 
 • Platba sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zložením prostriedkov v hotovosti alebo akýmikoľvek inými rovnocennými prostriedkami vrátane započítania preplatku.
 • Za deň platby sa podľa § 58 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. považuje:
 • a) pri bezhotovostných prevodoch z účtov v banke alebo v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu dlžníka alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala, 
 • b) pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, poštový podnik alebo iná oprávnená osoba peňažné prostriedky v hotovosti prijala alebo prevzala
 • c) pri použití preplatku na colných platbách podľa § 60a Colného zákona č. 199/2004 Z.z. (Preplatok) deň vzniku takého preplatku.
 • Podľa § 59 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. colný úrad vymeria úrok z omeškania v súlade s čl. 114 kódexu, Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu. Vymeraný úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
 • Premlčacia lehota podľa § 60 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. na právo vyberať a vymáhať nedoplatok colného dlhu, nedoplatok pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov skončí uplynutím desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.
 • Úkonom na vymáhanie nedoplatku je aj písomná upomienka na zaplatenie colného dlhu doručená dlžníkovi. Vtedy  ide o úkon, ktorý smeruje k vybratiu alebo k vymáhaniu nedoplatku a začína plynúť nová premlčacia lehota uplynutím roka, v ktorom bol dlžníkovi tento úkon oznámený. Právo vymáhať nedoplatok sa premlčí najneskôr uplynutím 20 rokov od konca roka, v ktorom sa stal nedoplatok splatný.  
 • Platbu colného dlhu môže namiesto dlžníka uskutočniť tretia osoba. 

Odklad platby 

 • Podľa článku 102 kódexu sa colný dlh oznamuje dlžníkovi podľa miesta kde vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 87 kódexu. 
 • Oznámenie colného dlhu sa neuskutočňuje: 
 • a) ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla; 
 • b) ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 33; 
 • c) ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné; 
 • d) ak colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, prepustenie tovaru colnými orgánmi je rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.
 • Colné orgány oznámia dlžníkovi colný dlh, keď z ich strany bude možné určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, a keď budú môcť vydať rozhodnutie. Ak by oznámenie colného dlhu ovplyvnilo vyšetrovanie trestného činu, colné orgány môžu toto oznámenie odložiť do času, keď už vyšetrovanie trestných činov neovplyvní. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno oznámiť colný dlh zodpovedajúci celkovej sume dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcej sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe na konci lehoty, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní.  

Zápis do účtovnej evidencie a lehoty

 • Podľa § 37 Colného zákona č. 199/2004 Z.z. sa zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie nevykoná, ak ide o sumu, ktorá sa už nesmie dlžníkovi oznámiť podľa článku 102 kódexu ods. 1 písm. a) až d) alebo podľa § 53 ods. 4. a to, citujeme:
"(4) Ak colný dlh vznikol v súvislosti s konaním, ktoré v čase jeho uskutočnenia malo znaky trestného činu, colný úrad môže oznámiť dlžníkovi"
 • Podľa článku 102 kódexu sa colný dlh oznamuje dlžníkovi podľa miesta kde vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 87 kódexu. 
 • Oznámenie colného dlhu sa neuskutočňuje: 
 • a) ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla; 
 • b) ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 33; 
 • c) ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné; 
 • d) ak colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, prepustenie tovaru colnými orgánmi je rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.
 • Colné orgány oznámia dlžníkovi colný dlh, keď z ich strany bude možné určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, a keď budú môcť vydať rozhodnutie. Ak by oznámenie colného dlhu ovplyvnilo vyšetrovanie trestného činu, colné orgány môžu toto oznámenie odložiť do času, keď už vyšetrovanie trestných činov neovplyvní. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno oznámiť colný dlh zodpovedajúci celkovej sume dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcej sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe na konci lehoty, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní. 
 • Colné orgány podľa čl. 101 kódexu zapisujú sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určenú v súlade s uvedeným článkom, do ich účtovnej evidencie podľa Colného zákona č. 199/2004 Z.z. (v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, tzn. podľa Colného zákona). 
 • Colné orgány nemusia zapísať do účtovnej evidencie sumy dovozného alebo vývozného cla v prípadoch zániku colného dlhu podľa čl. 103 kódexu, ktorý už viac nemôže byť oznámený dlžníkovi. 
 • Členské štáty určujú praktické postupy na zapisovanie súm dovozného a vývozného cla do účtovnej evidencie. Tieto postupy sa môžu odlišovať podľa toho, do akej miery sú si colné orgány, s ohľadom na okolnosti, za ktorých colný dlh vznikol, isté, že tieto sumy budú zaplatené. 
 • Ak colný dlh vznikol v dôsledku prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do iného colného režimu ako je colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla alebo v dôsledku akéhokoľvek iného úkonu, ktorý má rovnaký právny účinok ako takéto prijatie, colné orgány zapíšu sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, do účtovnej evidencie do 14 dní od prepustenia tovaru. 
 • Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno celkovú sumu dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcu sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe počas lehoty určenej colnými orgánmi, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní, zapísať do účtovnej evidencie jediným zápisom na konci tejto lehoty. Takýto zápis do účtovnej evidencie sa musí vykonať do 14 dní od uplynutia príslušnej lehoty. 
 • Ak tovar možno prepustiť za predpokladu, že sú splnené určité podmienky upravujúce určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo výber cla, zápis do účtovnej evidencie sa vykoná do 14 dní odo dňa, keď sa určí suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo keď sa určí povinnosť zaplatiť toto clo. Ak sa však colný dlh týka dočasných obchodnopolitických opatrení vo forme cla, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia nariadenia ustanovujúceho konečné opatrenie obchodnej politiky v Úradnom vestníku Európskej únie. 
 • Ak colný dlh vznikol za okolností prepustenie tovaru do iného colného režimu, než je režim dočasné použite s čiastočným oslobodením od cla, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do 14 dní odo dňa, keď môžu colné orgány určiť sumu daného dovozného alebo vývozného cla a vydať rozhodnutie. 
 • Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, nezapísala v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 alebo sa určila a zapísala do účtovnej evidencie v sume nižšej ako je suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, odsek 3 sa uplatňuje aj na sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má vybrať alebo ostáva na vybranie. 
 • Lehoty na zápis do účtovnej evidencie ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa neuplatňujú za nepredvídateľných okolností alebo v prípadoch vyššej moci. 
 • Zápis do účtovnej evidencie možno v prípade uvedenom v článku 102 ods. 3 druhom pododseku odložiť do času, keď už oznámenie colného dlhu neovplyvní vyšetrovanie trestných činov. 
 • Colné orgány na žiadosť dotknutej osoby a po poskytnutí záruky povolia odklad platby cla, ktoré sa má zaplatiť, jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • a) oddelene, pri každej sume dovozného alebo vývozného cla zapísanej do účtovnej evidencie v súlade s článkom 105 ods. 1 prvým pododsekom alebo článkom 105 ods. 4; 
 • "Čl. 105 ods. 1, prvý pododsek : Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno celkovú sumu dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcu sa                na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe počas lehoty určenej colnými orgánmi, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní, zapísať                                do účtovnej evidencie jediným zápisom na konci tejto lehoty. Takýto zápis do účtovnej evidencie sa musí vykonať do 14 dní od uplynutia                    príslušnej lehoty."
 • "Čl. 105 ods. 4 kódexu: Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, nezapísala v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 alebo sa                  určila a zapísala do účtovnej evidencie v sume nižšej ako je suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, odsek 3 sa                          uplatňuje aj na sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má vybrať alebo ostáva na vybranie." 
 • b) súhrnne, pri všetkých sumách dovozného alebo vývozného cla zapísaných do účtovnej evidencie v súlade s článkom 105 ods. 1 prvým pododsekom v lehote určenej colnými orgánmi, ktorá nepresahuje 31 dní; 
 • c) súhrnne, pri všetkých sumách dovozného a vývozného cla tvoriacich jednotný zápis v súlade s článkom 105 ods. 1druhým pododsekom. 
 • Podľa čl. 111 kódexu je lehota, na ktorú sa platba odkladá podľa článku 110 stanovená na 30 dní. Presnejšie lehoty pre špecifické prípady je potrebné si pozorne preštudovať v ustanoveniach čl. 111 ods. 2 až 6. 
 • Článok 112 umožňuje aj iné spôsoby platby cla, kde okrem odkladu platby môžu colné orgány dlžníkovi povoliť iné spôsoby platby cla pod podmienkou, že sa poskytne záruka. 
 • Ak sa povolia iné spôsoby platby cla, tak sa k sume dovozného alebo vývozného cla sa účtuje úverový úrok. V prípade členského štátu, ktorý používa ako menu euro, sa sadzba úverového úroku rovná úrokovej sadzbe uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ktorú Európska centrálna banka uplatnila na svoje hlavné refinančné operácie v prvý deň mesiaca splatnosti, zvýšenej o jeden percentuálny bod. V prípade členského štátu, ktorý nepoužíva ako menu euro, sa sadzba úverového úroku rovná sadzbe, ktorú v prvý deň príslušného mesiaca národná centrálna banka uplatnila na svoje hlavné refinančné operácie, zvýšenej o jeden percentuálny bod, alebo v prípade členského štátu, ktorého sadzba národnej centrálnej banky nie je k dispozícii, najbližšej sadzbe použitej v prvý deň daného mesiaca na peňažnom trhu členského štátu, zvýšenej o jeden percentuálny bod. 
 • Colné orgány môžu od požiadavky na záruku alebo od účtovania úverového úroku upustiť, ak sa na základe podloženého posúdenia postavenia dlžníka preukáže, že by to mohlo spôsobiť vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti. 
 • Colné orgány upustia od účtovania úverového úroku, ak je suma, ktorá sa týka každého výberu, nižšia ako 10 EUR. 
 • Ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktoré sa má zaplatiť, nebola zaplatená v určenej lehote, colné orgány použijú všetky prostriedky, ktoré sú im dostupné podľa práva príslušného členského štátu, aby zabezpečili zaplatenie tejto sumy. 
 • V prípade členského štátu, ktorý používa ako menu euro, sa sadzba úroku z omeškania rovná úrokovej sadzbe uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ktorú Európska centrálna banka uplatnila na svoje hlavné refinančné operácie v prvý deň mesiaca splatnosti, zvýšenej o dva percentuálne body.