Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Ochrana osobných údajov

01.01.2022

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť C&D Services s.r.o., so sídlom Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, IČO: 46450548, DIČ: 2023386805, IČ DPH: SK2023386805, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 28517/T

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 172 872, písomne na adrese Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na cdservices@cdservices.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich klientov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych klientov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a vek, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

 Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

 Informácie o službách, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho informačného newslettera a podobne.

 Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

 Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu dodania našich služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb a pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či plnenie iných zákonných povinností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

 Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj služieb našim klientom

 Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 Advokátske a právne kancelárie

 Znalci a súdny znalci

 Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.

 V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k zakúpenej službe, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace služby.

 V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah.

 V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

 Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 172 872, písomne na adrese Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na cdservices@cdservices.sk.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 172 872, písomne na adrese Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na cdservices@cdservices.sk