Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colný audit 

Optimalizujeme procesy

Colná problematika je jednou z najrozsiahlejších odborných oblastí priamo súvisiacich a zasahujúcich do zahraničného obchodu. Slovenská republika je súčasťou vyššieho integračného zoskupenia ako krajina v srdci Európy, ktorá je bytostne odkázaná na zahraničný obchod, bez ktorého by sme nedokázali zabezpečiť potrebné nástroje pre správne fungovanie ekonomiky parciálne i ako celku.


Vyžiadajte si ponuku na colný audit:


Colné predpisy vo svojej zložitosti predstavujú vážne hrozby v podobe rizík plynúcich z neznalosti, z nesprávnej aplikácie, nedostatočných vlastných kapacít, podcenenia situácie a nesprávneho hodnotenia rizík a dopadov na podnikanie spoločností.

Tovary sú zaťažované pri dovoze z tretích krajín clom, daňami (DPH, SPD), ktoré sa premietajú priamo do ceny tovarov a služieb. Konkurencieschopnosť na trhu, kde pretlak je veľmi vysoký znamená efektívne zvládnuť všetky procesy a optimalizovať priebežne firemný systém logistiky v nadväznosti na colné postupy a ich správnu, včasnú a efektívnu aplikáciu.

Európska únia zaviedla od 1.5.2016 nové pravidlá podľa transformovanej novej právnej úpravy, ktorá zmenila zabehnutý systém po 23 rokoch a zaviedla tzv. prechodné obdobie, ktoré skončí 31.12.2020. Dovtedy bude Finančné riaditeľstvo SR vykonávať prostredníctvom regionálnych colných úradov kontroly na správnu aplikáciu colných predpisov najmä prostredníctvom kontrol po prepustení. Jasným dôkazom je zvýšený počet konaní, ktoré najmä pred záverom roka generujú colné úrady s tým, aby do štátneho rozpočtu naliali čo najviac finančných prostriedkov získaných z pokút a dovymerania colných dlhov. Firmy však až neprimerane podceňujú túto oblasť a spoliehajú sa na to, že sankcia nebude vysoká, alebo vo falošnom presvedčení, že ak ju uhradia budú mať tak pokoj na svoje ďalšie podnikanie. Tu však nastáva hlboký omyl, ktorý premení z nedostatku informácií a nedocenenia situácie.

Firmy v prevažnej väčšine vyhľadajú pomoc po tom, ako vykonajú colné orgány kontrolu po prepustení tovaru priamo vo firme. Mnohé subjekty túto oblasť neobsiahnu vlastnými prostriedkami, pričom nevenujú tejto oblasti náležitú pozornosť, komunikujú s Finančnou správou v domnení, že situáciu zvládnu. Výsledkom tohto procesu je nezvratné udelenie sankcie, ktorá sa nedá zahrnúť medzi daňové výdavky. Podcenenie situácie nie je na mieste, oveľa vhodnejšie je včasné riešenie situácie, nie čiastkovo, nie amatérsky, ale s využitím profesionálnych služieb. Tu nastupuje realizácia colného auditu, ktorého presné zameranie sa odvíja od analýzy stavu v akom sa firma v danom reálnom čase nachádza.

Finančná správa SR je výkonným štátnym orgánom a jej úlohou je v prvom rade hájiť záujmy štátu, presadzuje a zabezpečuje realizáciu zákonov a komunitárnej colnej legislatívy na území Slovenskej republiky so všetkými dôsledkami. Ochranná funkcia je aplikovaná cez realizáciu kontrol obchodnej sféry. Fiškálna funkcia je realizovaná výberom cla, daní a poplatkov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, avšak i cez udeľovanie sankcií v podobe pokút pri zistení porušenia pravidiel v rozpore s colnými predpismi. Pre klientov riešime preventívne opatrenia, tiež opatrenia, ktorými eliminujeme dôsledky už prebiehajúceho procesu "kontroly po prepustení", či jeho dopadov. Firmy neustále doplácajú na absenciu preventívnej činnosti, ktorú Finančná správa SR až priveľmi často nahrádza represívnou činnosťou s cieľom plniť príjmy do štátneho rozpočtu.

Z uvedených dôvodov je preto veľmi potrebné, aby ste nezanedbali, neopomenuli ani ten najmenší detail pri zosúladení firemnej logistiky s platnou právnou úpravou v oblasti colných predpisov a správnu aplikáciu nových postupov a zmien do vlastnej firemnej logistiky. Získate správne, vopred a včas nastavený Váš firemný systém, čím získate úspory finančných prostriedkov (pokuty, nápravné opatrenia) a okrem toho získate status profesionálneho a spoľahlivého partnera. Akonáhle sa dopustíte porušenia colných a daňových predpisov, má to negatívny dopad na Vaše súčasné i budúce aktivity v oblasti Vášho podnikania. Iste nemáte záujem na tom, aby Vás Finančná správa SR evidovala dlhodobo ako dlžníkov a porušovateľov zákona a takto ku Vám pristupovala. To predstavuje značné problémy, ak raz budete v budúcnosti pre seba žiadať udelenie akékoľvek úľavy, zjednodušenia, zníženie záruk, či odklad platby.

Zabezpečíme nastavenie Vášho colného a logistického systému, jeho správnu funkčnosť.

Čo získate:

 • identifikáciu rezerv jestvujúceho systému
 • optimalizáciu jestvujúceho colného a logistického systému
 • zosúladenie colných režimov so systémom logistiky
 • správne použitie colných režimov
 • realizáciu colných formalít bez incidentov
 • ušetríte nemalé prostriedky
 • vyhnete sa sankciám, pokutám a finančným stratám
 • implemetnujeme zjednodušené postupy
 • optimalizáciu colných režimov
 • zrýchlenie a dodania Vašich zásielok s tovarom


Zameranie a druhy colných auditov


Colný audit ako súčasť AEO certifikácie

Získate komparatívnu výhodu - budete bezpečný článok logistického reťazca. Spoľahlivý a bezpečný partner, ktorý má všetky procesy pod kontrolou.

Profesionálne získame AEO certifikát pre Vašu spoločnosť.

 • identifikácia vhodného typu pre Vašu firmu C, S, F,
 • overenie a analýza stavu firmy, zistenie rezerv,
 • predbežné posúdenie predpokladov k plneniu kritérií,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • od prípravy až po podanie žiadosti s prílohami a dotazníkom,
 • konzultácie a poradenský servis počas schvaľovacieho procesu i po získaní AEO certifikátu.

Colný audit na pôvod tovaru

Pravidlá pôvodu tovaru predstavujú zložitý systém. Správna aplikácia prinesie Vášmu podnikaniu v zahraničnom obchode nemalé úspory nákladov.

Chcete strácať tam, kde môžete získať?

Získate:

 • analýzu používaných autonómnych a zmluvných preferenčných opatrení,
 • správnu aplikácia pravidiel pôvodu tovaru a využívanie colných preferencií,
 • identifikáciu rezerv a optimalizáciu pôvodu tovaru,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • ušetríme Váš čas a nemalé finančné prostriedky,
 • zmluvné/autonómne preferencie využívaním možností z medzinárodných obchodných dohôd,
 • zvýšte konkurencieschopnosť svojich výrobkov na trhu EÚ a tretích krajín.

Colný audit ako prevencia

Odhalí pochybenia, rezervy Vášho systému. Lacná a účinná prevencia pred dôsledkami následnej kontroly Finančnej správy.

Predídete dodatočnému výmeru colného dlhu, vyhnete sa colným deliktom a finančným pokutám. Pokutu si nemôžete dať do nákladov.

Vyhnete sa nepriaznivým dopadom na fungovanie a hospodárenie Vašej firmy. Pamätajte, že v prípade sa naplnia znaky, budete čeliť obvineniu zo spáchania trestného činu.

Získate:

 • preventívne odhalenie rezerv a deformít v postupoch a dokumentoch,
 • odporúčania s prijatými opatreniami,
 • nastavenie colných režimov a identifikácia slabých miest,
 • optimalizácia systému pred vykonaním kontroly colnými orgánmi,
 • ušetríme Váš čas a nemalé finančné prostriedky,
 • vyhnete sa komplikáciám a finančným sankciám.

Colný audit na colnú hodnotu

Colná hodnota predstavuje častý cieľ následných kontrol Finančnej správy. Kontrolované subjekty sa v colnej hodnote dopúšťajú častých chýb.

Nastavte si správne Váš firemný systém. Viete ako, čo a kedy správne započítať do colnej hodnoty? Nenechajte sa penalizovať za to, a to ani dodatočne, ak dokážete mať aj túto kategóriu pod kontrolou.

Získate:

 • identifikáciu použitých metód určenia colnej hodnoty,
 • analýzu súčasného stavu,
 • identifikáciu nákladov, ktoré Vám vstupujú do colnej hodnoty, oprávnenosť,
 • odporúčania k prijatiu nápravných opatrení,
 • ušetríte nemalé finančné prostriedky
 • prevenciu pred zisteniami následnej kontroly colnými orgánmi
 • vyhnete sa udeleniu finančných sankcií 
 • vyhnete sa niekedy likvidačným doplatkom za CLO, DPH, SPD )

Colný audit k colnému zatriedeniu

Optimalizujeme colné zatriedenie Vašich výrobkov. Máte správne zatriedený tovar do podpoložiek colného sadzobníka? Finančná správa dodatočne vymeria clo a daň spätne v prípade skrátenia cla a dane.

Colné predpisy sú veľmi striktné. Následná kontrola a dôsledky jej zistení obvykle negatívne ovplyvnia hospodárenie firiem. Uložené sankcie môžu mať až likvidačné následky. Eliminujte vznik tejto situácií, zverte optimalizáciu Vašej databázy do rúk profesionálov.

Získate:

 • posúdenie správnosti zatriedenia do kombinovanej nomenklatúry,
 • zosúladenie používaných a správnych kódov kombinovanej nomenklatúry,
 • eliminujeme riziká z nesprávneho colného zatriedenia tovaru,
 • vyhnete sa finančným sankciám a trestnoprávnemu postihu,
 • optimalizácia colné zatriedenia tovaru,
 • aktualizácia databázy tovarov a produktov.