Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zákon o SPD z alkoholických nápojov

Odborný seminár realizujeme ako jednodňový v rozsahu 6 - 8 hodín so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších zmien a doplnení a jeho príloh.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o zákone č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. V rámci témy prezentujeme spoločné ustanovenia pre alkoholické nápoje, lieh, víno a medziprodukt, pivo ako i všetko o daňovom dozore a daňovej kontrole.

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia, distribútori a predajcovia spotrebiteľských balení liehu, možné nové daňové subjekty, vhodné ale aj pre daňových poradcov, advokátov.

Program seminára:

 1. Legislatívny základ
 2. Predmet dane
 3. Základ dane, výpočet dane, sadzba dane
 4. Oslobodenie od dane
 5. Vznik daňovej povinnosti, daňové priznanie
 6. Užívateľský podnik
 7. Daňový sklad
 8. Zábezpeka na daň
 9. Oprávnený príjemca
 10. Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane
 11. Schválený odosielateľ, schválený príjemca
 12. Postup pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
 13. Osobité náležitosti povolenia
 14. Osobitné ustanovenia pre lieh
 15. Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou
 16. Osobitné ustanovenia pre víno a medziprodukt
 17. Osobitné ustanovenia pre pivo
 18. Spôsob vedenia evidencie
 19. Správne delikty, sankcie a ich eliminácia
 20. Elektronická komunikácia so správcom dane
 21. Kvalifikovaný elektronický podpis
 22. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie pri internej forme), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávky na občerstvenie a prestávka na obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE u klienta / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk