Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné zatriedenie a pôvod tovaru  

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problematike zatriedenia tovaru a pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar a priradiť mu správny kód znamená elimináciu incidentov a efektívny priebeh colného konania a obchodnej transakcie. Pôvod tovaru má priamy vplyv na konečnú cenu tovarov a ich konkurencieschopnosť na trhu tretích krajín ako aj na trhu Európskej únie pri ich dovoze a preto znalosti o možnostiach ich využívanie sú dôležité. Naučíme vás aplikovať interpretačné pravidlá pre colno-tarifné zatriedenie tovaru a preukázanie pôvodu tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt vašich výrobkov na trhoch mimo Európskej únie s uplatnením preferenčného zaobchádzania na základe preukázania preferenčného pôvodu tovaru. To predpokladá vystavenie správneho osvedčenia o pôvode pre importnú krajinu. Preferenciu si v colnom konaní nárokujte, doložte originál dôkazu o pôvode, zvýšite konkurencieschopnosť vašich výrobkov.

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

1. modul - Klasifikácia tovaru (2 hodiny)

 • Spoločný colný sadzobník - štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 • Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 • Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 • TARIC SK / TARIC EÚ práca s nimi a príklady

2. modul - Pravidlá pôvodu (3 hodiny)

 • Colné a daňové územia EÚ
 • Zmluvné a autonómne preferenčné opatrenia (zóny voľného obchodu, colné únie, systém GSP)
 • Hodnotové limity
 • Pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, sadzobná položka, kumulácia, štruktúra protokolov)
 • Dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie / jednoduché operácie
 • Schválený vývozca - zjednodušený postup
 • Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZIN)

3. modul - Preukázanie pôvodu (1 hodina)

 • Dôkazy o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, REX, vyhlásenie na faktúre)
 • Podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia
 • Následná verifikácia dôkazov o pôvode

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie cca do 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk