Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dodávateľské vyhlásenia 

v obchodnej praxi      

Cieľ seminára: venuje sa problematike vyhotovenia dodávateľských vyhlásení ako podporného dokumentu pri preukazovaní pôvodu tovaru. Naučíme Vás ako správne vyhotoviť a používať dodávateľské vyhlásenia, rozlíšiť ich druhy podľa platných unitárnych colných predpisov. Ukážeme Vám vzory dodávateľských vyhlásení, ich náležitosti. Upozorníme účastníkov na najčastejšie chyby pri vyhotovení, taktiež dôvody vedúce colné orgány k ich neuznaniu a dôsledky z toho plynúce. Naučíte sa ako neriskovať zbytočné sankcie a nehazardovať s Vaším dobrým menom a reputáciou firmy, eliminujte sankcie zo strany colných orgánov a stratu dôvery odberateľov. Neobídeme ani otázky následnej verifikácie dodávateľských vyhlásení.

Cieľová skupina: dodávatelia výrobkov, komponentov, materiálov, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colné deklarácie, colný zástupcovia, logistický operátori, začínajúci podnikatelia v zahraničnom obchode, colný manažéri, pracovníci zodpovedný za poskytovanie podkladov colným zástupcom a osoby poverené a zodpovedné za vystavovanie dodávateľských vyhlásení.

Program seminára:

 1. Právny základ v unitárnych colných predpisoch
 2. Vysvetlenie účelu dodávateľských vyhlásení
 3. Spôsob overenia či môžem DV vystaviť- podľa pravidiel nepreferenčného / preferenčného pôvodu
 4. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK k pôvodu tovaru
 5. Podporné dokumenty a k vyhotoveniu dodávateľských vyhlásení - vysvetlenie s uvedením príkladov
 6. Podmienky archivácie a preukázania oprávnenosti vyhotovenia dodávateľských vyhlásení
 7. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK) - platnosť, zásady vyhotovenia aj spätného
 8. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (čl. 63 a prílohy 22-15 až 22-18 VNK)
 9. Aké sú najčastejšie chyby pre vyhotovení dodávateľských vyhlásení - čomu sa vystríhať
 10. Signovanie (označovanie a podpisovanie) dodávateľských vyhlásení správnym spôsobom
 11. Kontrola a príčiny neuznania DV colnými orgánmi - následná verifikácia predložením INF 4 (čl. 64, 66 VNK)
 12. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2 x 15 min. prestávka, prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín/45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant 

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk