Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné predpisy

Vyznáte sa, orientujete sa správne v spleti colných predpisov, rôznorodých ustanovení, pravidiel, podmienok, požiadaviek, formalít? Je to príliš veľa a nad Vaše sily, či možnosti? Vravíte si, veď to nejako zvládnem. Neriskujte, nehazardujte s dobrým menom Vašim a Vašej firmy a využite naše služby, zverte nám Vaše predstavy, požiadavky a skutočnosti, s ktorými sa tak boríte a nedarí sa Vám.  My sme v tom čo robíme odborníci, skutoční experti, sme fakt dobrí v tom čo robíme, poskytneme Vám riešenia pre colnú problematiku, spotrebné dane, logistiku, či medzinárodný obchod.


Neváhajte a napíšte nám Vaše požiadavky, ponechajte riešenia na odborníkov :   


Colné predpisy sú súborom právnych predpisov, ktorý pozostáva zo všetkých týchto právnych predpisov: 

a) colného kódexu Únie a ustanovení, ktorými sa kódex dopĺňa alebo vykonáva, prijatými na úrovni Únie alebo vnútroštátnej úrovni; 

b) Spoločného colného sadzobníka; 

c) právnych predpisov ustanovujúcich systém Únie na oslobodenie od cla; 

d) medzinárodných dohôd, ktoré obsahujú colné ustanovenia, v rozsahu, v akom sú uplatniteľné v Únii;

Medzinárodné dohody: 

 • multilaterálne dohody (GATT – Všeobecná dohoda o clách a obchode); 
 • bilaterálne dohody(dohody o vytvorení zóny voľného obchodu, dohody o colnej únií, dohody o spolupráci v colných otázkach, dohody o hospodárskej spolupráci resp. o spolupráci a obchode (napr. s UK), či tzv. stabilizačné dohody (Západný Balkán). 


Unitárne colné predpisy

Unitárne colné predpisy
Unitárne colné predpisy

Prinášame Vám znenie aktuálnych colných predpisov. Pokiaľ máte záujem o ich komplexné znenia, spracovanie do celku aj s výkladom, či pomoc pri ich uplatnení, alebo oboznámení sa, čo z nich vyplýva pre Vás, tak si vyžiadajte od nás ponuku. 

Colný kódex Únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie - konsolidované znenie

Vykonávacie predpisy

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie - konsolidované znenie 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie - konsolidované znenie

Kombinovaná nomenklatúra a colný sadzobník

Colný sadzobník 2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2364 z 26. septembra 2023, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - účinné od 1.1.2024


Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre

VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE (2019/C 0/01)


Základné nariadenie ku kombinovanej nomenklatúre

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - konsolidované znenie  1.1.2024

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovuje právny základ pre TARIC, integrovaný sadzobník EÚ, a zavádza sa spoločný systém kódovania a sadzobného zaradenia tovaru, tzv. kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorý je nevyhnutný pre spracovanie a zverejňovanie štatistiky EÚ v oblasti obchodu.

HLAVNÉ BODY

 • TARIC obsahuje všetky colné sadzby a určité pravidlá EÚ platné pre zahraničný obchod. Neobsahuje informácie týkajúce sa vnútroštátnych daní, ako napríklad DPH.
 • KN je výsledkom zlúčenia medzi nomenklatúrou Spoločného colného sadzobníka* a nomenklatúrou Nimexe (štatistická nomenklatúra EÚ).
 • TARIC je založený na KN a zahŕňa ďalšie členenia, ktoré sa nazývajú podpoložky KN, používané pre tovar, ak sa uplatňujú osobitné colné sadzby na základe jeho pôvodu alebo ak sa uplatňujú iné pravidlá v oblasti obchodnej politiky.
 • Každá podpoložka KN má 8-miestny kód. Prvých šesť znakov odkazuje na položky a podpoložky harmonizovaného systému, siedmy a ôsmy znak predstavujú podpoložky KN. Deviaty a desiaty znak predstavujú podpoložky TARIC.
 • V prílohe I k nariadeniu sa určujú colné sadzby a táto príloha sa pravidelne aktualizuje s cieľom zohľadniť:
  • zmeny odsúhlasené na medzinárodnej úrovni,
  • zmeny týkajúce sa požiadaviek na štatistiku, obchodnej politiky a vývoja technológií a obchodu a
  • potrebu zosúladiť alebo vyjasniť texty.
 • TARIC spravuje a uverejňuje Európska komisia. Priraďuje mu číselné kódy, aktualizuje TARIC a informuje krajiny EÚ o zmenách. Žiadosti o zmenu KN môže predložiť Komisia, krajiny EÚ alebo európske obchodné federácie.
 • Komisia každý rok prijíma nariadenie, ktorým sa reprodukuje kompletná verzia KN a colné sadzby Spoločného colného sadzobníka, pričom sa zohľadňujú zmeny Rady a Komisie. Toto nariadenie sa uverejňuje v Úradnom vestníku najneskôr 31. októbra a uplatňuje sa od 1. januára nasledujúceho roka.
 • Komisii pomáha Výbor pre colný kódex, ktorý pozostáva zo zástupcov krajín EÚ. Výbor je zodpovedný za preskúmanie všetkých otázok o KN, TARIC alebo iných nomenklatúrach.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 10. septembra 1987.

KONTEXT

TARIC, integrovaný sadzobník EÚ, je databáza, v ktorej sa združujú právne predpisy v oblasti obchodu a poľnohospodárstva a colné sadzobníky. Zaisťuje sa tým jednotné uplatňovanie zo strany krajín EÚ a poskytuje sa jasný prehľad o všetkých opatreniach, ktoré majú prijať subjekty zapojené do dovozu tovaru do EÚ alebo vývozu tovaru z EÚ.

Ďalšie informácie:

 • TARIC (Európska komisia).

HLAVNÉ POJMY

Spoločný colný sadzobník: kombinácia sadzobného zaradenia tovaru a colných sadzieb, ktoré sa uplatňujú na každú triedu tovarov, platná v celej EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1 - 675)

Následné zmeny nariadenia (EHS) č. 2658/87 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/396 z 13. marca 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 71, 14.3.2018, s. 36 - 37)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/507 z 26. marca 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 83, 27.3.2018, s. 11 - 12)


Oslobodenie od cla


ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE - Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú prípady, v ktorých sa pri prepustení tovaru do voľného obehu alebo pri vývoze tovaru z colného územia Spoločenstva z dôvodu osobitných okolností prizná oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.

"Osobný majetok" je všetok majetok určený na osobné používanie dotknutých osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

"Osobný majetok" tvorí najmä:

i) zariadenie domácností;

ii) bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, rekreačné plavidlá a súkromné lietadlá.

"Osobný majetok" tvorí tiež zariadenie domácnosti primerané obvyklým potrebám rodiny, domáce zvieratá a zvieratá na jazdecké účely, ako aj prenosné nástroje, ktoré potrebuje dotknutá osoba na výkon svojej živnosti alebo povolania v oblasti úžitkového umenia alebo slobodných povolaní. Osobným majetkom nie je tovar, ktorého povaha alebo množstvo svedčí o tom, že ide o tovar na obchodné účely.

"Zariadenie domácnosti" sú osobné veci, domáca bielizeň, nábytok a vybavenie určené na osobnú potrebu týchto osôb alebo na uspokojovanie potrieb ich domácností.

OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

 • 3 - 11   Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Spoločenstva
 • 12 - 16 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva
 • 17 - 20 Osobný majetok nadobudnutý dedením
 • 21 - 22 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakova študentov
 • 23 - 24 Zásielky nepatrnej hodnoty (150 EUR na jednu zásielku)
 • 25 - 27 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe
 • 28 - 34 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri prenášaní aktivít z tretej krajiny do Spoločenstva
 • 35 - 38 Výrobky získavané farmármi Spoločenstva na pozemkoch nachádzajúcich sa v tretej krajine
 • 39 - 40 Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín dovážané poľnohospodárskymi výrobcami v tretej krajine na 
 •               použitie na pozemkoch susediacich s touto krajinou
 • 41 Tovar v osobnej batožine cestujúcich
 • 42 - 52 Tovar určený na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely, vedecké prístroje a zariadenia
 • 53         Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum
 • 54 - 56 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva
 • 57 - 58 Nástroje a prístroje určené na lekársky výskum, lekársku diagnostiku alebo liečbu
 • 59         Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv
 • ·             Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach
 •               Tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie: tovar určený pre nevidiacich a inak telesne postihnuté osoby
 • 61 - 65 A. Tovar určený na všeobecné účely
 • 66 - 73 B. Tovar určený pre telesne postihnuté osoby
 • Tovar určený pre nevidiacich (66-67)
 • Tovar určený pre inak telesne postihnuté osoby (68 - 69)
 • Spoločné ustanovenia (70 - 73)
 • 74 - 80 C. Na podporu obetí živelnej pohromy
 • 81 Čestné vyznamenania a ocenenia
 • 82 - 84 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov
 • 85 Tovar pre potreby panovníkov a hláv štátov

Tovar dovážaný na podporu rozvoja obchodu

 • 86 A. Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty
 • 88 - 89 B. Tlačoviny a reklamné materiály
 • 90 - 94 C. Výrobky použité alebo spotrebované počas obchodného veľtrhu alebo podobného podujatia
 • 95 - 101 Tovar dovezený na skúšky, analýzy alebo pokusy
 • 102         Zásielky zasielané organizáciám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a 
 •                patentového práva
 • 103         Turistická informačná literatúra
 • 104         Rôzne dokumenty a články
 • 105         Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy
 • 106         Podstielka, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy
 • 107 - 111 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch
 • 112          Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí
 • 113          Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety

OSLOBODENIE OD VÝVOZNÉHO CLA

 • 114           Zásielky tovaru nepatrnej hodnoty
 • 115           Domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti prenesenia poľnohospodárskych činností zo Spoločenstva do tretej krajiny
 • 116 - 118 Produkty dorobené poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch nachádzajúcich sa v Spoločenstve
 • 119 - 120 Osivá vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami na použitie na pozemkoch v tretej krajine
 • 121           Krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu
 • 122 - 134 VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRÍLOHY

 • Príloha I - A. Knihy, publikácie a dokumenty
 • Príloha I - B. Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého alebo kultúrneho charakteru
 • Príloha II - A. Obrazové a zvukové materiály vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru
 • Príloha II - B. Zbierkové predmety a umelecké diela vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru
 • Príloha III - 4911 - Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov a fotografií
 • Príloha IV
 • Príloha V - ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ
 • Príloha VI - Tabuľka zhody (porovnanie s nariadením (EHS) č. 918/83)
Geonomenklatúra krajín


Systém harmonizácie číslovania právnych predpisov Európskej únie od 1.1.2015

Zavedenie elektronických systémov pre colné konanie - 1.1.2016 - 31.12.2020 (termíny predĺžené novým nariadením)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie - pôvodná prvá verzia

Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie - aktuálna verzia predlžuje termíny 


Slovenské colné  predpisy

Slovenské colné predpisy
Slovenské colné predpisy