Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Úvod do AEO

Projekt AEO tvorí partnerstvo medzi obchodníkmi a colnými orgánmi, ktorú zaviedla Svetová colná organizácia (WCO). Obchodníci, ktorí dobrovoľne plnia kritériá, úzko spolupracujú s colnými orgánmi na zabezpečenie spoločného cieľa bezpečnosti medzinárodného dodávateľského reťazca a majú nárok na výhody v celej Európskej únii. Cieľom AEO je uľahčenie legitímneho obchodu. Žiadateľmi o status AEO môžu byť všetci účastníci medzinárodného dodávateľského reťazca, ktorí splnia kritériá.  
AEO Certifikácia od C&D Services
AEO Certifikácia od C&D Services

Status AEO (skratka z anglického Authorised Economic Operator) je zabezpečenie medzinárodného obchodu s ľahko rozpoznateľnou známkou kvality AEO, ktorého držiteľ je bezpečným a spoľahlivým článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. Status AEO nenahrádza certifikáciu firiem podľa noriem ISO, avšak certifikácia podľa ISO noriem môže výrazne napomôcť pri získaní statusu AEO.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 (Colný kódex Únie), vymedzuje pojem "hospodársky subjekt" ako osobu, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy (článok 5 bod 5). Colný kódex Únie určuje podmienky udelenia štatútu AEO v článku 38, 39. Na základe delegovaných právomocí Európska komisia určila v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 v znení neskorších zmien a doplnení v článkoch 23 až 30 výhody, uľahčenia i niektoré náležitosti pri podaní žiadosti a postupu colných orgánov pri jej vybavení. Uplatňovanie kritérií podľa článku 39 Colného kódexu Únie je upravené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2447 v článkoch 24 až 35. V Slovenskej republike je autorizačným úradom pre udelenie štatútu schválený hospodársky subjekt Úrad pre vybrané hospodárske subjekty a jeho oddelenie Schvaľovania hospodárskych subjektov na Colnom úrade v Žiline.

Držiteľ osvedčenia AEO je subjekt preverený colnými orgánmi. Colné orgány považujú jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzickú bezpečnosť tovaru od výroby cez skladovanie po prepravu za vyhovujúce bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia a známky kvality v medzinárodnom logistickom reťazci sú držiteľovi osvedčenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch (Nórsko, Švajčiarsko, Japonsko, Andorra, USA, Čína). Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená, colné orgány monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa kritériá. 

Článok 39 Colného kódexu Únie - Udelenie statusu

Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú:

a) absencia akéhokoľvek závažného porušenia alebo opakovaných porušení colných a daňových predpisov vrátane absencie závažných trestných činov súvisiacich s hospodárskou činnosťou žiadateľa;

b) preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru zo strany žiadateľa prostredníctvom systému riadenia obchodnej a prípadne prepravnej evidencie, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;

c) finančná spôsobilosť, ktorá sa považuje za preukázanú, ak je žiadateľ s náležitým ohľadom na typické črty druhu dotknutej podnikateľskej činnosti v dobrej finančnej situácii, ktorá mu umožňuje plniť si záväzky;

d) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. a) praktické normy pre odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou; a

e) vzhľadom na povolenie uvedené v článku 38 ods. 2 písm. b) primerané normy bezpečnosti a ochrany, ktoré sa považujú za dodržané, ak žiadateľ preukáže, že zachováva primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany medzinárodného dodávateľského reťazca, a to aj v oblasti kontroly fyzickej integrity a prístupu, logistických postupov a nakladania so špecifickými druhmi tovaru, personálu a identifikácie jeho obchodných partnerov.

Držiteľ osvedčenia AEO je subjekt preverený colnými orgánmi. Colné orgány považujú jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzickú bezpečnosť tovaru od výroby cez skladovanie po prepravu za vyhovujúce bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia a známky kvality v medzinárodnom logistickom reťazci sú držiteľovi osvedčenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch (Nórsko, Švajčiarsko, Japonsko, Andorra, USA, Čína). Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená, colné orgány monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa kritériá 

Projekt AEO je založený na vzájomnej spolupráci a komunikácií obchodníkov a colných orgánov a to na základe vzájomného rešpektovania, rovnoprávneho postavenia, s vylúčením direktívneho správania zo strany colných orgánov a zneužívania svojho postavenia zo strany obchodníkov.

Držiteľ osvedčenia AEO je subjekt preverený colnými orgánmi. Colné orgány považujú jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzickú bezpečnosť tovaru od výroby cez skladovanie po prepravu za vyhovujúce bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia a známky kvality v medzinárodnom logistickom reťazci sú držiteľovi osvedčenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch (Nórsko, Švajčiarsko, Japonsko, Andorra, USA, Čína). Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená, colné orgány monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa kritériá

Všeobecne "hospodársky subjekt" teda nie je obmedzený iba na priamu účasť na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. To umožňuje využiť zastúpenie alebo sprostredkovanie činností cez služby "colného zástupcu". Napríklad výrobca, ktorý vyrába tovar na vývoz môže požiadať o AEO aj ak vývozné formality vykonáva iná osoba - colný zástupca. Žiadateľ o AEO musí mať pridelené registračné číslo EORI (overte si jeho pridelenie v EORI databáze).

Ak má dodávateľ sídlo v Európskej únii a ide o dodanie tovaru vo voľnom obehu výrobcovi v Európskej únii, neplní kritériá. Colné orgány neprijmú žiadosť od tohto subjektu. To platí u prepravcu, ak prepravuje iba tovar vo voľnom obehu v rámci colného územia Únie. Taký subjekt môže požiadať o AEO typ S "Bezpečnosť a ochrana."

Európska Komisia uverejňuje zoznam certifikovaných AEO na svojej web stránke v AEO databáze podľa členských krajín a typu AEO.


Komunikácia v rámci auditu  

Žiadateľ sa primerane pred auditom pripraví. Vzájomná komunikácia medzi žiadateľom a colnými orgánmi je predpokladom úspechu. 

Kategorizácia hospodárskych subjektov pre malé a stredné podniky (ďalej len "MSP"):

  1. Mikropodniky, v rámci MSP - zamestnávajú menej ako 250 osôb, ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
  2. Malý podnik v rámci MSP - zamestnáva menej ako 50 osôb, ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.
  3. Mikropodnik v rámci MSP - zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR.

Článok 29 odsek 4 Vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu Únie ustanovuje: "Colné orgány pri preskúmavaní plnenia kritérií stanovených v článku 39 Colného kódexu Únie náležite zohľadňujú osobitné charakteristiky hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov."

Colné orgány sú povinné rozlišovať prostriedky dosiahnutia súladu. Priamo súvisia s veľkosťou a komplexnosťou podnikania a druhu tovaru. Osobitné charakteristiky malých a stredných podnikov colné orgány pri posudzovaní plnenia kritérií primerane zohľadnia. Je neprípustné zo strany colných orgánov klásť neprimerané nároky na žiadateľa s ohľadom na veľkosť a charakter jeho prevádzky a podmienok fungovania.


Vzájomné uznávanie AEO

V súčasnosti má Európska únia dohody o vzájomnom uznávaní s Nórskom, Švajčiarskom, Japonskom, Andorrou, USA, Čínou, USA. Držitelia statusu AEOS a AEOF majú výhody na vonkajšej hranici pri vývoze a dovoze do a z týchto krajín.

Implementácia vzájomného uznávania AEOS medzi Európskou úniou a Japonskom začala 24. mája 2011.

Kód na účely vzájomného uznania s Japonskom sa líši od čísla EORI spoločností v Európskej únii. Notifikovaný 12 znakový kód vydaný v Európskej únii pre AEO na účely vzájomného uznávania v elektronickom colnom vyhlásení sa uvedie do odseku pre zahraničného dovozcu / vývozcu.

Pri vzájomnom uznávaní v Európskej únii by mal byť 14 miestny kód zapísaný do colného vyhlásenia v odseku 44 JCD. TARIC kód "Y031" musí byť uvedený a svedčí o náklade, ktorý prichádza z alebo do danej krajiny, s ktorými Európska únia uzavrela dohody o vzájomnom uznávaní.

Pri dovoze do EÚ, TARIC kód "Y031" + 14 znakov kód japonských AEO.

Je potrebné použiť v predbežnom colnom vyhlásení, prípadne v colnom vyhlásení, ak nahrádza predbežné colné vyhlásenie.

Pri vývoze z EÚ, TARIC kód "Y031" + 14 znakový kód japonských AEO.

Je potrebné použiť v colnom vyhlásení, prípadne ak nie je colné vyhlásenie, je nutné uviesť tieto údaje do výstupného predbežného colného vyhlásenia.

Dohoda o vzájomnom uznávaní medzi Európskou úniou a USA sa vykonáva od 31.januára 2013. AEOS alebo AEOF môžu získať výhody na hraniciach pri vstupe do USA. Subjekty C-TPAT budú zvýhodnené pri vstupe na vonkajšej hranici EÚ.

Rokovania s Kanadou, Novým Zélandom a Kórejskou republikou prebiehajú.

Chcem ponuku na získanie AEO certifikátu: