Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colný status tovaru

Colný status tovaru upravujú ustanovenia počnúc článkom 153 Colného kódexu Únie (ďalej len "CKÚ"), kde je definovaná aplikácia tzv. domienky colného statusu, v článku 154 sa upravujú situácie, kedy tovar Únie stráca svoj status až po ustanovenie článku 155, ktorý upravuje postavenie tovaru, ktorý dočasne opúšťa colné územie Únie pri preprave z jednej časti colného územia na druhé miesto colnej Únie.

Colný status vyjadruje postavenie tovaru, teda či ide o tovar Únie alebo o tovar, ktorý nie je tovarom Únie; 

Je dôležitý pre to, aby bolo zrejmé, či sa na daný tovar a zásielku vzťahujú a budú uplatňovať colné predpisy alebo nie. 

Za tovar Únie sa považuje tovar, ktorý patrí do ktorejkoľvek z týchto kategórií: 

 1. tovar úplne získaný na colnom území Únie bez toho, aby bol k nemu pridaný tovar dovezený z krajín alebo území mimo colného územia Únie;  
 2. tovar, ktorý vstúpil na colné územie Únie z krajín alebo území mimo tohto územia a bol prepustený do voľného obehu; (získa colný status tovaru Únie); 
 3. tovar získaný alebo vyrobený na colnom území Únie výlučne z tovaru uvedeného v prvej odrážke alebo z tovaru uvedeného v prvej a druhej odrážke; 


Tovar, ktorý nie je tovarom Únie je tovar iný ako tovar, ktorý je uvedený v bode vyššie alebo tovar, ktorý stratil status tovaru Únie; ide o tovar z tretích krajín dovezený na colné územie Únie, ktorý nebol ešte prepustený do voľného obehu 

Tovar stratí colný status tovaru Únie jeho vývozom z colného územia Únie. Podmienka je potvrdenie výstupu z Únie aj elektronicky v evidencii.

Zásadná zmena colného statusu nastáva najmä v dvoch najčastejších prípadoch a to je jeho nadobudnutie a strata ako je uvedené vyššie.

T2 Colný režim vnútorný tranzit Únie 

sa vzťahuje na prepravu tovaru Únie, ktorý sa prepravuje medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie, pričom prechádza cez krajinu alebo územie mimo uvedeného územia bez akejkoľvek zmeny svojho colného statusu. 

Colný režim T2 sa vzťahuje aj na tovar prepravovaný z Únie do krajiny spoločného tranzitného režimu, keď sa naň uplatňuje colný režim vývoz. 

Colný režim T2 sa nevzťahuje na tovar prepravovaný výlučne po mori alebo letecky. 

T2F Dôkaz o colnom statuse Únie

sa vzťahuje na tovar Únie: 

 • ktorý sa prepravuje z osobitného daňového územia do inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, 

 • ktorého preprava sa končí na mieste nachádzajúcom sa mimo členského štátu, cez ktorý tovar vstúpil na colné územie Únie. Colný režim vnútorný tranzit (T2F) je však možné použiť aj v iných situáciách. Tovar môže byť prepravovaný aj vtedy, keď má hospodársky subjekt dôkaz, že tovar má colný status tovaru Únie.
Od 1.marca 2024 sa vyhotovujú dôkazy o statuse T2L a T2LF elektronicky v systéme PoUS (Proof of Union Status), viac informácií nájdete tu:   

Kedy sa považuje tovar za úplne získaný 

(článok 31 DNK CKÚ a článok 60 ods. 1 CKÚ)

Za tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území sa považuje tento tovar:

 • a) nerastné produkty vyťažené v danej krajine alebo na danom území;
 • b) rastlinné produkty vypestované a zozbierané len v danej krajine alebo na danom území; 
 • c) živé zvieratá narodené a chované v danej krajine alebo na danom území; 
 • d) produkty získané zo živých zvierat chovaných v danej krajine alebo na danom území; 
 • e) produkty lovu a rybolovu vykonávaného v danej krajine alebo na danom území;
 • f) produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami, ktoré sú registrované v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a ktoré sa plavia pod vlajkou tejto krajiny alebo územia, z mora mimo teritoriálnych vôd krajiny; 
 • g) tovar získaný alebo vyrobený na palube spracovateľských plavidiel z produktov uvedených v písmene f), ktoré majú pôvod v danej krajine alebo na danom území, za predpokladu, že takéto spracovateľské plavidlá sú v uvedenej krajine alebo na uvedenom území registrované a že sa plavia pod jej/jeho vlajkou; 
 • h) produkty získané z morského dna alebo z pôdy pod morským dnom mimo teritoriálnych vôd za predpokladu, že daná krajina alebo dané územie má výhradné práva na využívanie tohto morského dna alebo tejto pôdy pod morským dnom; 
 • i) odpad a zvyškové produkty získané z výrobných operácií a použité výrobky, ak boli zozbierané v danej krajine alebo na danom území a ak sú vhodné len na opätovné získanie surovín; 
 • j) tovar vyrobený v danej krajine alebo na danom území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až i). 

Právne upravuje status tovaru Colný kódex Únie a vykonávacie predpisy k nemu   


Článok 153 CKÚ - Domnienka colného statusu tovaru Únie 

1. Predpokladá sa, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom Únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Únie. 

2. Ak sa domnienka ustanovená v odseku 1 v osobitných prípadoch neuplatňuje, colný status tovaru Únie sa musí preukázať. 

3. V osobitných prípadoch tovar úplne získaný na colnom území Únie nemá colný status tovaru Únie, ak sa získal z dočasne uskladneného tovaru alebo tovaru prepusteného do colného režimu vonkajší tranzit, colného režimu skladovanie, colného režimu dočasné použitie alebo colného režimu aktívny zušľachťovací styk. 

Článok 154 - Strata colného statusu tovaru Únie 

Tovar Únie sa stáva tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, v týchto prípadoch: 

a) ak je prepravený z colného územia Únie, pokiaľ sa neuplatňujú pravidlá o vnútornom tranzite; 

b) ak bol prepustený do colného režimu vonkajší tranzit, colného režimu skladovanie alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, pokiaľ tak umožňujú colné predpisy; 

c) ak bol prepustený do colného režimu konečné použitie a buď sa následne prenechá v prospech štátu, alebo sa zničí a zostane odpad; 

d) ak sa po prepustení tovaru zruší platnosť colného vyhlásenia na jeho prepustenie do voľného obehu. 

Článok 155 - Tovar Únie dočasne opúšťajúci colné územie Únie 

1. V prípadoch uvedených v článku 227 ods. 2 písm. b) až f) si tovar zachová svoj colný status tovaru Únie iba vtedy, ak je tento status stanovený za určitých podmienok a spôsobmi ustanovenými v colných predpisoch. 

Platí domnienka colného statusu tovaru Únie, kedy sa predpokladá, že všetok tovar na colnom území Únie je tovarom Únie, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Únie.

Ak sa domnienka ustanovená v odseku 1 v osobitných prípadoch neuplatňuje, colný status tovaru Únie sa musí preukázať (obvykle predložením dôkazu o statuse tovaru – pozri ďalej T2L/T2LF).

Status tovaru Únie je stratený aj pri jeho umiestnení do vonkajšieho tranzitu Únie T1 (čl. 154b.CKÚ).


Na preukázanie toho, že tovar má colný status tovaru Únie, sa môže podľa potreby použiť ktorýkoľvek z týchto prostriedkov (čl. 199 VNK CKÚ):


 • Tranzitné vyhlásenie pre vnútorný tranzit Únie T2 
 • Doklad T2L alebo T2LF (v cestovnom styku - príloha 51-01 VNK CKÚ - DOKLAD O REGISTRÁCII STATUSU) 
 • T2L - Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie (príloha 51-01 VNK CKÚ - DOKLAD O REGISTRÁCII STATUSU)
 • T2LF - Dôkaz potvrdzujúci colný status tovaru Únie pre tovar zasielaný do alebo z osobitných daňových území, alebo medzi takýmito územiami (príloha 51-01 VNK CKÚ - DOKLAD O REGISTRÁCII STATUSU)
 • Colný manifest tovaru (námorná B/L, BOL a letecká doprava AWB, MAWB, HAWB) 
 • Faktúra alebo prepravný doklad do 15 000 EUR 
 • Karnet TIR / ATA , FORM302 s označením T2L, T2LF 
 • Sprievodné tabuľky (tabuľky s EČV) a doklady o evidencii vozidiel 
 • Obaly, palety a iné s výnimkou kontajnerov 
 • Batožina cestujúcich 
 • Žltá poštová nálepka na poštovej sprievodke CN 22 resp. poštovej colnej deklarácií CN 23