Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colný kódex Únie 

a colné predpisy komplexne

Cieľ seminára: oboznámenie účastníkov s komunitárnymi colnými predpismi, o ich praktickom význame a aplikácie colných predpisov a colných formalít z nich vyplývajúcich, o vplyvoch na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu, o praktických stránkach a dopadoch.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi.

Program seminára:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 • Väčší rozsah výhod pre Schválené hospodárske subjekty (AEO),
 • Zmeny v colných režimoch a colných postupoch,
 • Zavádzanie elektronických colných systémov,
 • Prechodné ustanovenia platné v prechodnom období od 1.5.2016 do 31.12.2020.

Delegované nariadenie komisie(EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2447 k CKÚ

 • obsah a štruktúra oboch predpisov, vysvetlenie podstatných a zásadných prvkov,
 • ustanovenia platné pre prechodné obdobie podľa Delegovaného nariadenia a jeho zmien a doplnení.

Colné režimy - vývoz, osobitné režimy, voľný obeh

 • podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov, vydanie povolení k osobitným režimom,
 • platnosť "existujúcich" povolení na osobitné režimy, výmena v prechodnom období.

Záruky na zabezpečenie colného dlhu v zmysle Colného kódexu Únie a Colného zákona

 • formy a spôsoby záruky, záruky platné vo viacerých členských krajinách EÚ,
 • uplatnenie zníženia záručnej sumy na 30%, 50% až na 0%,
 • platnosť "existujúcich" záruk a schválení ručiteľov, ich výmena v prechodnom období.

Colné konanie a colné vyhlásenia

 • druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia,
 • vyplňovanie colných vyhlásení, colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období.

Zjednodušené postupy v colnom konaní

 • zjednodušené colné vyhlásenie a zápis do evidencie deklaranta,
 • zjednodušené postupy v colnom režime tranzit,
 • platnosť povolení na zjednodušené postupy, ich výmena v prechodnom období.

Elektronické colné konanie pri dovoze, vývoze, tranzite

 • podmienky pre elektronické colné konanie v Slovenskej republike,
 • základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu.

BONUS: všetci účastníci obdržia aktuálne a úplné znenia colných predpisov

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie cca do 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk