Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colná politika a medzinárodný obchod

Cieľ seminára: venuje sa colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Navonok voči tretím krajinám vystupuje Európska únia ako jeden  subjekt medzinárodného práva, uplatňuje jednotnú colnú tarifu, je jednotným colným územím, uplatňuje jednotnú colnú a obchodnú politiku. To umožňuje colná únia, ktorá je i základom pre fungovanie spoločného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú zabezpečujú colné orgány a colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky pri medzinárodnom obchode s tretími krajinami mimo colného územia Európskej únie. Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme Vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky.

Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:
 1. Colníctvo a jeho historické korene
 2. Ekonomická integrácia SR v EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie
 3. Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam
 4. Inštitucionalizácia colnej politiky a orgány Únie a členských štátov
 5. Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam
 6. Funkcie cla ako nástroja colnej politiky
 7. Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod
 8. Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike
 9. Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ
 10. Fungovanie jednotného trhu EÚ
 11. Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia
 12. Nástroje zahraničnoobchodnej politiky
 13. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE pre ucelené skupiny/ON LINE po dohode (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk