Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie


Cieľ seminára: venuje sa problematike colného používania colnej a obchodnej databázy TARIC, colnému sadzobníku a postupom pri colnom zatriedení tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie správneho kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby, ale i na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne colné zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov na ktorých je postavené. Naučíme účastníkov správnym postupom, zásadám, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri colnom zatriedení tovaru. Vysvetlíme Vám ako sa dopracovať k správnemu colnému zatriedeniu. Správnym zatriedením predídete riziku porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie.

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

  1. Systém klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC – vysvetlenie, význam, použitie
  2. Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra - štruktúra, pravidlá, poznámky, aplikácia
  3. Príklady ako používať pomôcky pri colnom zatriedení
  4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru
  5. Porovnanie a používanie databázy TARIC a Spoločného colného sadzobníka - odporúčania, tipy, príklady
  6. Dodržiavanie základných zásad pre správne colné zatriedenie
  7. Vysvetlenie ako používať interpretačné pravidlá - postup pri zatriedení tovaru
  8. Databáza TARIC SK / TARIC EU – vysvetlenie používania na príkladoch
  9. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZINZ)

             Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Používame praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci prezentujú vlastné podnety cez diskusiu vedenú lektorom, lektor zodpovie dopyty a konzultuje i po skončení vzdelávania bezodplatne. Využite vyše 20 ročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých. Skúsení lektori z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru. 

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie a obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy alebo INTERNE / ON LINE

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka 2x15 min. + obed, 6 vyuč. hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE / ON LINE

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. – konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk