Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colná problematika pre logistiku 

Cieľ seminára: Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatkov pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy, ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti colného konania u všetkých druhoch dopravy. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Program seminára:

  1. Základné colné predpisy EÚ/SR, aktuálne znenie 2019,
  2. Colné a daňové územia Európskej únie,
  3. Colná terminológia a pojmy,
  4. Colné konanie, začatie, priebeh, ukončenie,
  5. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz),
  6. Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze , tranzite (elektronické, písomné, ústne, iným úkonom),
  7. Druhy dokladov a osobitosti jednotlivých druhov dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná, poštová, preprava potrubím vedením, kombinovaná),
  8. Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk),
  9. Základy pôvodu tovaru (preferenčný/nepreferenčný, zmluvné a autonómne preferencie),
  10. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Jozef Vaško - em. h.c.i.

mobil: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik 

mobil: +421 915 575258 

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk