Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

AEO typy, výhody

AEO typ C (AEOC)

AEO typ C (AEOC)
AEO typ C (AEOC)

Povolenie AEOC 

Zjednodušené postupy

Podmienky: 

 • dodržiavanie colných predpisov


AEO typ S (AEOS)

AEO typ S (AEOS)
AEO typ S (AEOS)

Povolenie AEOS 

Bezpečnosť a ochrana

Podmienky:  

 • dodržiavanie colných predpisov, 
 • riadne účtovné štandardy, 
 • finančnú solventnosť 
 • normy bezpečnosti a ochrany.

AEO typ F (AEOF)

AEO typ F (AEOF)
AEO typ F (AEOF)

Povolenie AEOC + AEOS 

Zjednodušené postupy a Bezpečnosť a ochrana

Podmienky:

 • dodržiavanie colných predpisov,
 • riadne účtovné štandardy,
 • finančnú solventnosť
 • normy bezpečnosti a ochrany.

Výhody pre držiteľov statusu AEO podľa typov:

 1. Jednoduchšie získanie colných zjednodušených postupov - AEOC
 2. Menej fyzických kontrol tovar/doklady na bezpečnosť a ochranu - AEOS
 3. Menej fyzických kontrol tovar/doklady k dodržiavaniu predpisov - AEOC
 4. Oznámenie pri výbere na fyzickú kontrolu bezpečnosti a ochrany - AEOS
 5. Oznámenie pri výbere na kontrolu dodržiavania colných predpisov - AEOC
 6. Prednostné colné konanie, ak je vybraná zásielka na kontrolu - AEOC, AEOS 
 7. Možnosť požiadať o osobitné miesto pre colné kontroly - AEOC, AEOS
 8. Nepriame výhody (pozri nižšie) - AEOC, AEOS
 9. Vzájomné uznávanie s tretími krajinami - AEOS


Držiteľ povolenia AEO (C / S / F)  je oprávnený využívať výhody, ktoré mu colné orgány na základe získaného povolenia sú povinné poskytnúť. 

Nepriame výhody pre držiteľov statusu AEOC a AEOS:

 • Uznanie ako bezpečný a bezpečný obchodný partner, 
 • Zlepšené vzťahy s colnými orgánmi a inými vládnymi orgánmi, 
 • Zníženie počtu krádeží a strát, 
 • Zníženie finančných nákladov, 
 • Menej oneskorených zásielok a prestojov,  
 • Zlepšenie plánovania prepravy, a dodania zásielok,
 • Zlepšenie zákazníckej služby, vyššia flexibilita a spoľahlivosť,   
 • Zlepšenie lojality zákazníkov a prevádzky.   

Uplatnenie výhod držiteľom AEO

Colné orgány tieto výhody neposkytujú z praxe automaticky, pokiaľ nie je zodpovedne identifikovaný držiteľ AEO pri začatí colného konania alebo v rámci analýzy rizika. 
Pokiaľ sa tak nestane odporúčame držiteľom povolenia AEO si uplatniť nárok k poskytnutiu výhod príslušných pre daný typ priamo na colnom úrade u colníkov, ktorí rozhodujú v konkrétnom prípade colného konania voči držiteľovi AEO v rámci vykonávaných úkonov a žiadať o zjednanie nápravy bezodkladne. 
Po vykonaní úkonov k tomu colné orgány spravidla už neprihliadajú s tým, že nebolo možné identifikovať držiteľa povolenia AEO, čo býva obvyklá argumentácia. 
Uvádzajte preto všetky údaje v príslušnom druhu a odseku colného vyhlásenia - číslo povolenia AEO alebo MRA, či MID, aby ste si nespôsobovali zdržanie zásielok a nekomplikovali si priebeh colného konania a čas jeho trvania a to i počas prepravy tovaru až ku konečnému príjemcovi zásielky s tovarom. 

Chcem ponuku na získanie AEO certifikátu: