Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné zatriedenie

postup, príklady, návody 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problematike colno-tarifného zatriedenia tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie správne kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby ako i na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov na ktorých je postavené celé colné konanie. Naučíme vás správne postupy a zásady, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri zatriedení tovaru. Správnym zatriedením predídete riziku z porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie správnej aplikácie colno-tarifného zatriedenia tovaru.

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 1. Spôsob klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC - vysvetlenie významu, zloženia a použitia,
 2. Spoločný colný sadzobník - štruktúra, orientácia, poznámky, používanie,
 3. Príklady používania colného sadzobníka, 
 4. Aplikácia poznámok k triedam a kapitolám, na právne účely sa zatriedenie určuje práve podľa ich znenia, 
 5. Riešenie konkrétnych zadaní colno-tarifného zatriedenia tovaru,
 6. Porovnanie a používanie Spoločného colného sadzobníka a databázy TARIC,
 7. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra,
 8. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru,
 9. Dodržiavanie základných zásad pre správne colno-tarifné zatriedenie,
 10. Databáza TARIC SK / TARIC EU - vysvetlenie ich štruktúry, významu a správneho používania,
 11. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ZINZ), 
 12. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interne), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie cca do 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 min.

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk