Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Kontrolné známky - SBL a tabakové výrobky Informačný systém kontrolných známok

Školenie realizujeme ako jednodňové v rozsahu 6 hodín so zameraním na na spôsob nakladania s kontrolnými známkami, vedenie evidencií v elektronickej forme, podávanie hlásení.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci vydávania kontrolných známok podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických výrobkov a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, informačný systém kontrolných známok.

Cieľová skupina: najmä výrobcovia, veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia liehu, dovozcovia tabakových výrobkov, ale vhodné aj pre daňových poradcov, advokátov a pod.

Program seminára:

  1. Legislatívny základ
  2. Osobitosti daňového konania
  3. Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou
  4. Informačný systém kontrolných známok
  5. Elektronické vedenie evidencií – zaškolenie na aplikáciu
  6. Riziká pri nevedení evidencie
  7. Prípadné sankcie a ich eliminácia
  8. Elektronická komunikácia so správcom dane
  9. Diskusia

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor zodpovie dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru obsahovo, spôsobom aj termínmi. Máme výhody v individuálnom prístupe, riešení podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interne/online), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/aktualne-terminy/ 

Časový harmonogram: začiatok o 9.00, ukončenie 15.00, prestávka na obed, 6 vyuč. hodín á 45 min.

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe / INTERNE pre ucelené skupiny / ON LINE po dohode aj individuálne (podľa cenovej ponuky)

Cena: 180 EUR bez DPH / 1 osoba

Kontaktná osoba: Ing. Milan Sládek – konateľ, expert na spotrebné dane, odborný konzultant, lektor

Telefón: +421 915 575265

E-mail: milan.sladek@cdservices.sk