Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné režimy

Colný režim je ktorýkoľvek z nasledujúcich režimov, do ktorého sa tovar môže prepustiť v súlade s kódexom: 

 • a) prepustenie do voľného obehu; 
 • b) osobitné colné režimy; 
 • c) vývoz.

Deklarant zodpovedá za správnosť údajov uvedených v colnom vyhlásení, viete aké colné režimy sú vhodné pre Vami realizované transakcie, pre tovar, pre krajinu, pri dovoze, vývoze, tranzite? Každý kto sa bez potrebných znalostí púšťa do zahraničného obchodu s tým, že veď to dám a nejako to už len zvládnem, je hazardér, je to ako by ste sa v ekonomike spoliehali na výhru v Športke.  A také čosi starostlivý majiteľ firmy, či manažér vo firme nikdy nedopustí.


Vyžiadajte si ponuku k získaniu povolenia na osobitné colné režimy alebo zjednodušené postupy alebo  poskytnutie informácií, potrebný poradenský servis, konzultácie, či vyškolenie Vašich pracovníkov, zverte to odborníkom  a nehazardujte : 


  

Prepustenie do voľného obehu, vývoz, osobitné colné režimy
Prepustenie do voľného obehu, vývoz, osobitné colné režimy

Tranzit Únie

Vnútorný tranzit Únie (T2) umožňuje prepravu tovaru Únie medzi dvoma miestami na colnom území Únie cez územie tretej krajiny bez zmeny colného štatútu.

Režim vonkajší tranzit Únie (T1) umožňuje prepravu medzi dvoma miestami colného územia Únie:

 • tovaru bez štatútu, kedy nepodlieha dovoznému clu, iným platbám a obchodno-politickým opatreniam;
 • tovaru Únie tak, aby nemohli obchádzať alebo neoprávnene využívať zvýhodnené opatrenia pri vývoze.

Režim tranzit Únie (pôvodne tranzit Spoločenstva), ktorý po rozsiahlej reforme spoločného tranzitného režimu v roku 2001 bol nastavený na súčasnú podobu nebolo potrebné podrobiť rozsiahlym zmenám. Bol začlenený medzi osobitné režimy, takže sa na neho vzťahujú ustanovenia platné pre osobitné režimy.  Ustanovenia CKÚ sa venujú režimu tranzit  čl. 226-236 a v DNK články 184 - 200 a vo VNK články 272 - 321.

Hlavné zmeny v režime tranzit Únie

 • Pojem "Hlavný zodpovedný" sa mení na "Držiteľ režimu tranzit", aby bol v súlade s ostatnými osobitnými režimami. Tento pojem bude zmenený aj v ods. 50 tlačiva JCD.
 • Zjednodušené postupy pre tovar prepravovaný po železnici alebo vo veľkých kontajneroch (čl. 412 - 442a VNK) budú nahradené použitím vyhlásenia na tranzit so zníženými požiadavkami na údaje (čl. 233 ods. 4 písm. d) CK a čl. 198 VNK). Toto povolenie je možné taktiež použiť aj na prepravu po mori a letecky ak sa ako vyhlásenie na tranzit nepoužíva elektronický prepravný doklad.
 • Zjednodušené postupy pri leteckej preprave (čl. 444-445 VNK) a zjednodušené postupy pre dopravu po mori (čl. 446-448 VNK) budú nahradené zjednodušeným postupom použitia elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do colného režimu tranzit Únie, a to za predpokladu, že obsahuje údaje takéhoto vyhlásenia a že sú uvedené údaje k dispozícii colným orgánom pri výstupe a na mieste určenia, aby bol umožnený colný dohľad nad tovarom a ukončenie daného colného režimu (čl. 233 ods. 4 písm. e) CKÚ) a čl. 199 - 200 VNK). Poznámka: Na všetky vyššie uvedené zjednodušené postupy sa vzťahujú postupy uvedené v Delegovanom prechodnom nariadení CKÚ (čl. 24 - 53). Ukončenie prechodného obdobia je podmienené zmodernizovaním automatizovaného tranzitného systému NCTS aj pre tieto osobitné druhy dopravy.
 • Zjednodušený postup pre dopravu potrubím (čl. 450 VNK) bude nahradený ustanoveniami o doprave prostredníctvom pevne zabudovaného dopravného zariadenia v colnom režime tranzitu Únie [článok 226 ods. 3 písm. a) a článok 227 ods. 2 písm. a) CKÚ a čl. 321 VNK]
 • Sprievodný tranzitný doklad 
  - Colný úrad vyhotoví len na "vyžiadanie" sprievodný tranzitný doklad (čl. 303 ods. 4 pre T1/T2 a čl. 276 ods. 4 VNK pre TIR) - platí až po zmodernizovaní NCTS; dovtedy musí doklad vytlačiť vždy. - Schválený odosielateľ môže vyhotoviť (čl. 314 ods. 3 VNK) až po doručení oznámenia o prepustení - platí až po zmodernizovaní NCTS; dovtedy musí doklad vytlačiť vždy.
 • MRN tranzitného vyhlásenia alebo operácie TIR možno predložiť colným orgánom ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných ako techník elektronického spracovania údajov:
 1. čiarový kód;
 2. tranzitný sprievodný doklad;
 3. tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad;
 4. karnet TIR v prípade operácie TIR;
 5. iný prostriedok povolený prijímajúcim colným orgánom.
 • Poznámka: Až do dátumov zavedenia zmodernizovaného nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa MRN tranzitného vyhlásenia podáva colným orgánom prostriedkami uvedenými v písm. b) a c)." V budúcnosti však nebude povinnosť tlačiť a teda ani predkladať sprievodný tranzitný doklad na úrade určenia / tranzitu; Bude postačovať napr. len MRN, alebo čiarový kód.
 • Udalosti počas prepravy (čl. 305 VNK) - dopravca predkladá tovar a MRN najbližšiemu colnému úradu ak,
 1. sa odkloní z predpísanej trasy
 2. počas prepravy došlo k poškodeniu uzáver
 3. je nevyhnutné dopravný prostriedok uzatvorený uzáverou vyložiť alebo predložiť a zmeniť uzáveru

Colný orgán zaznamenáva udalosti počas prepravy do systému NCTS - takýto záznam bude možné vykonať až po úprave systému NCTS!

 • Colné uzávery
 1. Zvýšené nároky na uzávery podľa ISO 17712:2013
 2. Označenie "CLO" + kód krajiny
 • Osobitné uzávery (čl. 317 VNK)
 1. Zvýšené nároky na uzávery - ISO 17712:2013
 2. Označenie menom osoby používateľa

Poznámka: Podľa predbežného skúmania uvedenej normy, uzávery typu TYDEN používané ako osobitné uzávery schválenými odosielateľmi v SR budú vyhovovať a bude ich teda možné používať naďalej.

Na používanie a zmenu uzáver je stanovené prechodné obdobie do 1.5.2019.

Tranzit nasledujúci po režime vývoz tovaru EÚ

O spôsobe potvrdzovania výstupu tovaru sa počas vývoja vykonávacích predpisov viedli dlhé diskusie. Pôvodný návrh, kedy výstup tovaru mal byť potvrdzovaný výučne na pohraničnom colnom úrade sa stretol s nesúhlasom najmä krajín, ktoré majú vonkajšiu hranicu. Znamenalo by to zvýšenú záťaž na pohraničné colné úrady, ktoré by boli zodpovedné za potvrdenie výstupu tovaru aj za ukončenie režimu tranzit. Taktiež však bolo potrebné urobiť určité úpravy v súvislosti s prepustením do režimu vonkajšieho tranzitu, kedy tovar stráca status tovaru Únie (čl. 154 písm. b) CKU).

Vo všeobecnosti teda aj naďalej platí, že úradom príslušným na potvrdenie výstupu je colný úrad nachádzajúci sa na mieste kde tovar opúšťa územie EÚ.

V nasledujúcich prípadoch však colným úradom výstupu je

 1. colný úrad vývozu v prípade tovaru opúšťajúceho územie EÚ potrubím a vedením,
 2. colný úrad príslušný pre miesto, kde bol tovar naložený na plavidlo alebo lietadlo,
 3. colný úrad príslušný pre miesto, kde bol tovar naložený na plavidlo alebo lietadlo, ak sa nejedná o pravidelnú námornú prepravu,
 4. colný úrad odoslania v prípade umiestnenia tovaru do vonkajšieho tranzitu,
 5. colný úrad odoslania v prípade tovaru umiestneného do iného ako vonkajšieho tranzitu ak,
  a. colný úrad určenia sa nachádza v krajine spoločného tranzitu (aktuálne, CH, NO, IS, TR, MK a RS)
  b. colný úrad určenia sa nachádza na vonkajšej hranici pri prechode cez tretiu krajinu
 6. colný úrad príslušný pre miesto prevzatia tovaru opúšťajúceho územie EÚ po železnici, po mori, poštou a letecky na základ jednotnej prepravnej zmluvy,
 7. colný úrad príslušný pre miesto dočasného uskladnenia v prípade podania Oznámenia o spätnom vývoze

Upozornenie: Prípady uvedené v bodoch 3, 4 a 5 nie je možné uplatniť ak sa jedná o tovar podliehajúci SPD alebo vývozným náhradám poskytnutým v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V prípade tovaru so statusom EÚ vyvážaného v režime tranzit inom ako vonkajší tranzit nedochádza k potvrdeniu výstupu tovaru (zaslanie správy SK599) v okamihu prepustenia do tranzitu, ale až po prijatí informácie o ukončení režimu tranzit na úrade určenia.

Príklady potvrdzovania výstupu:

Príklad 1 - spoločný tranzitný režim

Colný úrad vývozu je totožný s úradom odoslania pre tranzit.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Švajčiarska. Colným úradom odoslania pre režim vnútorného tranzitu je CÚ Bratislava. Úradom určenia je Ženeva (CH), tzn. v krajine spoločného tranzitu. Po ukončení režimu tranzit, colný úrad určenia v Ženeve zasiela prostredníctvom systému NCTS kladné výsledky kontroly, čím sa ukončí režim tranzit. Colným úradom príslušným na potvrdenie výstupu je v zmysle čl. 329 ods. 6 písm. a) VNK, colný úrad odoslania Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. c) VNK je však výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu potvrdený (správa SK599 odoslaná) až po prijatí informácie zo systému NCTS v okamihu ukončenia režimu tranzit, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 2 - vnútorný tranzit EÚ

Colný úrad vývozu nie je totožný s colným úradom odoslania pre režim tranzit.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Košiciach (SK) pre tovar vyvážaný do USA. Colným úradom odoslania pre režim tranzit je CÚ Bratislava (SK). Tovar je z Bratislavy prepravovaný v režime vnútorného tranzitu do prístavu Marseille (FR) cez územie Švajčiarska. Úradom určenia je Marseille (FR). Po ukončení režimu tranzit colný úrad určenia v Marseille (FR) zasiela prostredníctvom systému NCTS kladné výsledky kontroly úradu odoslania Bratislava, čím sa ukončí režim tranzit. Colným úradom príslušným na potvrdenie výstupu je v zmysle čl. 329 ods. 6 písm. b) VNK, colný úrad odoslania Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. c) VNK je však výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený až po prijatí informácie z colného úradu odoslania - Bratislava prostredníctvom systému NCTS v okamihu ukončenia režimu tranzit, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 3 - vonkajší tranzit EÚ (TIR)

Colný úrad vývozu je totožný s úradom odoslania pre tranzit (TIR).

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Ruska. Colným úradom odoslania pre režim vonkajšieho tranzitu (TIR) je CÚ Bratislava. Úradom určenia je colný úrad na vonkajšej hranici - Vyšné Nemecké (SK). V zmysle čl. 329 ods. 5 VNK je úradom príslušným pre potvrdenie výstupu tovaru colný úrad odoslania - CÚ Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. b) VNK je výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený už v okamihu umiestnenia tovaru do režimu tranzit (TIR), resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Príklad 4 - jednotná prepravná zmluva (železničná, námorná, poštová a letecká preprava)

Colný úrad vývozu je totožný s úradom prevzatia tovaru na základe jednotnej prepravnej zmluvy.

Colné vyhlásenie pre vývoz je podané v Bratislave (SK) pre tovar vyvážaný do Srbska. Colným úradom kde je tovar prevzatý na prepravu po železnici na podklade nákladného listu CIM - CÚ Bratislava. Stanicou určenia je Belehrad (RS).

V zmysle čl. 329 ods. 7 VNK je úradom príslušným pre potvrdenie výstupu tovaru colný úrad príslušný pre miesto, kde železničný (poštový, letecký, námorný) operátor preberá tovar na prepravu - CÚ Bratislava. V zmysle čl. 333 ods. 2 písm. d) VNK je výstup tovaru v systéme ECS colného úradu vývozu (správa SK599 odoslaná) potvrdený už v okamihu prevzatia tovaru na základe jednotnej prepravnej zmluvy, resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň.

40 00 Voľný obeh

Tovar po prepustení do voľného obehu získa colný štatút tovaru Únie, nakoľko sa súčasne prepúšťa do colného i daňového voľného obehu. Colný režim voľný obeh je spojený s vymeraním a vybratím dovoznej platby tzn. cla a dane (CLO, DPH, SPD). Na dovoz tovaru sa uplatnia obchodno-politické opatrenia. Je potrebné splniť ďalšie formality pri dovoze určitého tovaru. V Slovenskej republike je správcom dane pri dovoze sú súčasnej právnej úpravy colné orgány, tzn. clo, DPH prípadne SPD sa vymeriava a vyberá ako súčasť dovoznej platby a to s lehotou pre zaplatenie podľa unitárnych colných predpisov (do 10 dní).

42 00 Voľný obeh s oslobodením od DPH

Tovar je prepustený do colného voľného obehu obvykle pri vstupe na colné územie. Tovar získa po prepustení do voľného obehu štatút tovaru Únie. Následne sa tovar prepravuje do inej členskej krajiny. Obvykle ide o krajinu určenia, kde sa tovar tzv. samozdaňuje. Tovar ide do daňového voľného obehu po zaplatení príslušnej sumy DPH. Podstatou je oddialenie platby DPH v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia, čo napríklad v Slovenskej republike predstavuje legálny až niekoľkotýždňový odklad platby príslušnej sumy DPH. Ak vezmeme v úvahu, že suma DPH predstavuje podstatnú časť dovoznej platby tzn. 20 %, je to asi 4 až 5 krát viac, než je priemerná sadzba cla v EÚ. Je to jeden z hlavných dôvodov pre použitie tohto colného režimu, avšak nie jediný.

44 00 Konečné použitie

Ide o novú právnu úpravu ako samostatného colného režimu po nadobudnutí unitárnych colných predpisov s účinnosťou od 1.5.2016. Tovar na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od cla alebo znížená colná sadzba vzhľadom k použitiu na ktoré je určený pri dovoze. Tovar je prepustený súčasne do colného voľného i daňového voľného obehu. Typickým príkladom oslobodenia sú letecké motory určené pre výrobu civilných lietadiel vyrábaných v Európskej únii.

51 00 Aktívny zušľachťovací styk

Umožňuje, aby pre účely vykonania spracovateľských operácií na colnom území Európskej únie bol použitý tovar, ktorý nie je tovarom Únie bez toho, aby podliehal:

 • dovoznému clu
 • iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi
 • obchodno-politickým opatreniam, ak nezakazujú vstup alebo výstup tovaru do alebo z Únie

Tovar sa môže podrobiť obvyklým formám zaobchádzania určeným na jeho zachovanie, zlepšenie jeho vzhľadu alebo predajnej kvality alebo na jeho prípravu na distribúciu alebo ďalší predaj (to platí podľa článku 220 CKÚ i pre colné režimy colné uskladňovanie alebo umiestnenie do slobodného colného pásma).

Colné orgány pri určení lehoty na ukončenie colného režimu zodhľadnia čas potrebný na vykonanie spracovateľských operácií a na ukončenie colného režimu. Lehotu je možné predĺžiť na základe riadne odôvodnenej žiadosti. Lehota neprekročí 6 mesiacov, avšak najviac 12 mesiacov po predĺžení.

53 00 Dočasné použitie

Do colného režimu dočasné použitie môže byť umiestnený iba tovar, ktorý nie je tovarom Únie určený k spätnému vývozu v nezmenenom stave, okrem bežnej amortizácie, môže byť na colnom území spoločenstva používaný s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla bez toho, aby bol predmetom obchodno-politických opatrení.

Podmienkou prepustenia tovaru do toho colného režimu dočasné použitie je zabezpečenie identifikácie tovaru a držiteľ colného režimu je usadený mimo colného územia Európskej únie.

Colný režim dočasné použitie colné orgány povolia na tovar, ktorý spĺňa všetky podmienky ustanovené na dočasné použitie s úplným lebo čiastočným oslobodením podľa colných predpisov.

Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udelí iba ak nie sú splnené požiadavky na úplné oslobodenie od dovozného cla podľa článkov 209 až 216 a 219 až 236 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2446.

Lehota pre spätný vývoz z dočasného použitia je 24 mesiacov s možným predĺžením po uplynutí tejto lehoty o ďalších 10 mesiacov.

71 00 Colné uskladnenie

Colným skladom môže byť buď verejný sklad alebo súkromný sklad. Ustanovenia vzťahujúce sa k danému režimu Čl. 237 - 239 CKÚ, čl. 240-242 CKÚ + čl. 201 - 203 DNK.

Umožňuje uskladňovať v colnom sklade:

 • tovar, ktorý nie je tovarom Únie - nepodlieha dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam;
 • tovar Únie - podľa zvláštnych predpisov v dôsledku umiestnenia v colnom sklade, podlieha opatreniam obvykle uplatňovaným pri vývoze takéhoto tovaru.

Typy skladov

 • Súkromný colný sklad - sklad prevádzkovaný súkromnou osobou: Zodpovednosť je na držiteľovi povolenia, ktorý je zároveň držiteľ colného režimu, ale nie nevyhnutne majiteľom tovaru. Záznamy vedie držiteľ povolenia.
 • Súkromný colný sklad - kde tovar nemusí byť uložený na mieste schválenom ako colný sklad (ex typ "E")
 • Súkromný colný sklad - kde vyššie uvedené neplatí (ex typ "C")
 • Verejný colný sklad typu I - je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 1 CKÚ zodpovedá držiteľ povolenia a držiteľ colného režimu. Záznamy by mali byť vedené buď držiteľom povolenia alebo držiteľom režimu. Toto by malo byť dohodnuté s colným úradom.
 • Verejný colný sklad typu II - je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 2 CKÚ zodpovedá držiteľ colného režimu.
 • Verejný colný sklad typu III - sklad prevádzkovaný colnými orgánmi.

V zmysle čl. 201 DNK povolenie nemôže byť udelené v prípade, že sú priestory colného skladu alebo skladovacích zariadeniach používané na účely maloobchodného predaja. Povolenie sa však môže udeliť, kde sú predávané výrobky, na diaľku a to aj prostredníctvom internetu, mailom alebo telefonicky a sú dodávané kupujúcemu alebo príjemcovi na miesta iné ako v colnom sklade.

Zhoda typov skladov (príloha č. 90 DNK - tabuľka zhody)

Typy colných skladov podľa čl. 525 VNK sa menia nasledovne:

 • Sklad typu "A" = verejný colný sklad typu I
 • Sklad typu "B" = verejný colný sklad typu II
 • Sklad typu "C" a "E" = súkromný colný sklad
 • Sklad typu "F" = verejný colný sklad typu III
 • Colný sklad typu "D" - kedy sa prepustenie do režimu voľného obehu vykonáva prostredníctvom miestneho colného konania a môže byť vydané na základe povahy, colnej hodnoty a množstva tovaru, ktoré sa má zohľadniť v čase jeho prepustenia do colného režimu sa už používať nebude. Je možné ho nahradiť dvoma povoleniami:
 1. Povolenie na súkromný colný sklad
 2. Povolenie na zjednodušený postup prepustenia do režimu voľného obehu zápisom do evidencie deklaranta.

Postup po 1. máji 2016

V zmysle čl. 250 VNK povolenia udelené pred 1.5.2016 zostávajú naďalej v platnosti aj po tomto dátume až do uplynutia lehoty platnosti povolenia maximálne však do 1.5.2019. V Slovenskej republike sa počas roku 2017 aplikujú komplexne postupy v rámci e-dovozu ako pre štandardné, tak pre zjednodušené postupy. 

Podmienky stanovené v povolení by mali byť aj v prechodnom období po 1.5.2016 zachované, napr. poskytnutie záruky, ktoré v zmysle čl. 211 ods. 3 písm. c) CKÚ je jednou zo základných podmienok osobitného režimu nebude ani po 1.5.2016 požadované, ak nebola takáto podmienka už v pôvodnom povolení. Je potrebné sa však otázkou záruk zaoberať čím skôr, tzn. ešte pred prehodnotením povolenia na colné uskladňovanie.

Colné sklady typu "A" "B", "C", "E" a "F"

 • Povolenie zostáva v platnosti do doby platnosti alebo až do jeho opätovného posúdenia najneskôr do 1. mája 2019
 • Tovar po 1. máji 2016 vstupuje do režimu colného uskladnenia verejného skladu I, II resp. III.
 • Tovar nachádzajúci sa v režime, ktorý nebol ukončený- ukončí sa v súlade s novými colnými predpismi - povolenie týkajúce sa verejného resp. súkromného colného skladu (čl. 211 a 240-243 CKÚ a čl. 161 - 183 DNKÚ).

Colný sklad typu D

 • Povolenie zostáva v platnosti do doby platnosti až do jeho opätovného posúdenia najneskôr do 1. mája 2019
 • Tovar po 1. máji 2016 vstupuje do režimu colného uskladnenia súkromného colného skladu
 • Tovar nachádzajúci sa v režime, ktorý nebol ukončený - ukončí sa v súlade so "starými" colnými predpismi do 31.12.2018. Od. 1.1.2019 sa ukončuje v súlade s novými predpismi.

78 00 Umiestnenie tovaru do slobodného pásma

Umožňuje tovar bez štatútu podrobiť na colnom území Únie takým operáciám, ktoré zmenia jeho vlastnosti alebo stav. Tovar nepodlieha dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam. Umožňuje prepustiť do voľného obehu výrobky, ktoré vznikli pri týchto operáciách s uplatnením dovozného cla, ktoré je nižšie než na dovezený tovar. Tieto výrobky sa označujú ako prepracované výrobky.

21 00 Pasívny zušľachťovací styk

Tovar Únie môže byť dočasne vyvezený z colného územia Únie s cieľom podrobiť ho  spracovateľským operáciám. Zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom zušľachtenia predmetného tovaru sa môžu prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla pri spätnom dovoze na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo osoby so súhlasom držiteľa povolenia.

Dočasný vývoz tovaru Únie nepodlieha vývoznému clu a obchodno-politickým opatreniam.

Zo sumy dovozného cla zušľachtených výrobkov prepustených do voľného obehu sa odpočíta suma dovozného cla, ktorá by sa inak uplatnila na dočasne vyvezený tovar v ten istý deň ako by bol dovezený na colné územie Únie z krajiny, kde bola vykonaná posledná spracovateľská operácia.

Suma, ktorá sa má odpočítať, sa stanoví na základe množstva a povahy tovaru v deň prijatia vyhlásenia s návrhom na prepustenie do režimu pasívny zušľachťovací styk.

Colný režim pasívny zušľachťovací styk colné orgány nepovolia pri tovare Únie, ktorý:

 • zakladá nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla,
 • bol pred vývozom prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho konečného použitia,
 • pri vývoze zakladá nárok na priznanie vývoznej náhrady (v rámci SPP je priznaná finančná výhoda).

Neplatená oprava

Colné orgány vyžadujú preukázanie zmluvných alebo zákonných záručných povinností alebo výrobnú chybu alebo chyby materiálu v dôsledku, ktorých bol tovar opravený bezplatne, priznajú tomuto tovaru úplné oslobodenie od dovozného cla.

Systém jednoduchej výmeny

Dovezený výrobok tzv. náhradný výrobok, môže nahradiť zušľachtený výrobok, avšak colné orgány to povolia len vtedy, ak spracovateľská operácia zahŕňa opravu chybného tovaru Únie, ktorý nespadá po opatrenia SPP, ani nejde o zušľachtenie poľnohospodárskych výrobkov.

Náhradné výrobky musia mať rovnaký kód kombinovanej nomenklatúry, rovnakú obchodnú kvalitu, rovnaké technické vlastnosti ako chybný tovar, ak by bol neskôr opravený. Ak bol tovar pred vývozom použitý, aj náhradné výrobky musia byť použité. To neplatí, ak sa náhradný výrobok dodal bezplatne.

Skorší dovoz náhradných výrobkov

V tomto prípade colné orgány vyžadujú poskytnutie záruky vo výške dovozného cla. Chybný tovar sa vyvezie do dvoch mesiacov od prepustenia náhradných výrobkov do voľného obehu, pri mimoriadnych okolnostiach sa môže lehota primerane predĺžiť.