Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Spotrebné dane


Pre klientov zabezpečujeme v rámci našich služieb:

 • sledovanie legislatívnych zmien
 • analýzy, stanoviská k sporným prípadom
 • efektívne riešenie problémov
 • komunikácia so správcom dane
 • spracovanie podaní správcovi dane
 • optimalizácia systému podľa platnej legislatívy
 • ďalšie služby v rozsahu a podľa potrieb klienta

Aktuálne zmeny zákonov o spotrebných daniach

Dňa 12.3.2024 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 43/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon").

Uvedeným zákonom sa menia a dopĺňajú:

 • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,

(ďalej len "zákon").

Cieľom zákona je:

 • zosúladenie niektorých ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z.,
 • zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a
 • legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2024 resp. niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2025.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované aj novelám týchto zákonov a ktoré budeme organizovať v priebehu tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.


Prehľad, informácie, linky, legislatíva

Zoznam vnútroštátnych predpisov pre spotrebné dane


Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch

Vyhláška MF SR č. 537/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení vyhlášky MF SR č. 82/2013 Z. z.

Vyhláška MF SR 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach


Vyhláška MF SR 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o označovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach


Vyhláška MF SR 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenia a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Vyhláška MF SR 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenia a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

Vyhláška MP SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsobe použitia vzoriek liehu

Vyhláška MPaRV SR č. 212/2012 Z. z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky

Výnos MP SR č. 3301/2004-100 o normách strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát a uplatnenie týchto strát na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu.  

Objednajte si odborné školenia pre SPOTREBNÉ DANE a dozviete sa oveľa viac.

VEREJNE PRÍSTUPNÁ FORMA - odborné semináre realizujeme prezenčnou formou v Trnave alebo dištančne ONLINE.

Všeobecné termíny našich odborných školení nájdete na našom webe v časti https://cdservices.sk/aktualne-terminy/

INTERNÁ FORMA - pre jednotlivcov i ucelené skupiny priamo u Vás vo firme. Napíšte nám. Pošleme Vám cenovú ponuku.