Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

INCOTERMS 2020 

- medzinárodné obchodné podmienky

Odborný seminár venovaný používaniu medzinárodných obchodných doložiek (International Commercial Terms) v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži. Uľahčujú využitím štandardov prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho vďaka prehľadnej úprave. Dozviete sa o nich pútavou formou a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasná doložka dohodnutá pri uzatvorení obchodnej transakcie šetrí náklady, eliminuje riziká a dá rámec pre správny a nerušený priebeh obchodnej transakcii.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu , poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

 1. Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok,
 2. Čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi,
 3. Rozdelenie doložiek, podľa skupín a druhu dopravy,
 4. Výklad doložiek s príkladmi z praxe,
 5. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky,
 6. Zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru,
 7. Dodacie lehoty pre zmluvné strany,
 8. Prechod vlastníckych práv k tovaru,
 9. Miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika,
 10. Určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy,
 11. Vplyv doložiek na clo a DPH,
 12. Vplyv doložiek na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru,
 13. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mieru.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interná forma), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ alebo INTERNE u klienta po dohode

Časová dotácia: 9.00 h. - 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút. 

Miesto konania: podľa platnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: podľa platnej ponuky na webe

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - konateľ, colný špecialista, odborný lektor a konzultant

Telefón: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk