Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

  Colná hodnota

  Colné ohodnotenie je určenie ekonomickej hodnoty tovaru deklarovaného pri dovoze. Na tento účel je ustanovený štandardný súbor pravidiel na stanovenie colnej hodnoty týchto tovarov. Jeho význam je daný účelom, ktoré má plniť.

  Clá a daň z pridanej hodnoty (DPH) sú vypočítané obvykle ako percento z hodnoty tovaru, tzn. použitím tzv. valorickej sadzby, ale existujú i sadzby cla tzv. špecifické, kde je príslušná merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje (deklaruje) množstvo tovaru zaťažená presnou sadzbou cla v eurách. Hospodárske subjekty a colné orgány sa riadia pravidlami určenými v colných predpisoch Únie.

  • mať spoločne dohodnuté pravidlá pre určenie colnej hodnoty, tzn. jednotnú metriku,
  • správne vyberanie dovozných ciel a daní,
  • uplatňovanie opatrení pri dovoze a vývoze.

  Hodnota dovážaného tovaru je tiež jedným z troch pilierov colného konania, ktoré poskytujú základ pre stanovenie colného dlhu, čo je technický pojem pre sumu cla, ktorá sa má zaplatiť, pričom ostatné dve colné zatriedenie a pôvod tovaru.
  Po určení colnej hodnoty, zatriedení tovaru a preukázaní pôvodu tovaru môžu colné orgány pristúpiť k výpočtu dovozného cla.

  Článok VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (tiež označovaný ako "WTO Dohoda o colnom hodnotení - CVA - "), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. CVA je záväzný pre  byť zohľadnené v ich právnych predpisoch. Tieto vysvetľujúce poznámky boli teraz zoskupené podľa metódy oceňovania, na ktorú odkazujú, pred každým z nich sú uvedené príslušné právne ustanovenia Únie. 

  Dôležitá je interpretácia poznámok k Dohode o vykonávaní článku VII. Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (tiež označovaná ako "WTO Dohoda o colnom hodnotení - CVA"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú práve tieto interpretačné poznámky. Dohoda o colnom hodnotení je záväzná pre všetkých a musí byť zohľadnená v colných predpisoch. Tieto vysvetľujúce poznámky sú zoskupené podľa metódy oceňovania, na ktorú odkazujú, pred každou z nich sú uvedené príslušné právne ustanovenia Únie.

Unitárny právny základ pre colnú hodnotu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9 októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Články 69-76, Kapitola 3, Hodnota tovaru na colné účely

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2246 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Článok 71, Kapitola 2, Hodnota tovaru na colné účely, Zjednodušenie (Článok 73 kódexu)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015 (tzv. UCC IA), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Články 127-146, Kapitola 3, Hodnota tovaru na colné účely

Príloha 23-01   Náklady na leteckú dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty :

Príloha 23-01 Náklady na leteckú dopravu, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty - Spojené kráľovstvo (zmena) :


Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/444 z 19. marca 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o formuláre pre záväzky ručiteľa a zahrnutie nákladov na leteckú dopravu do colnej hodnoty vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Príloha 23-02   ZOZNAM TOVARU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 142 ODS. 6 (Článok 142 Metóda odvodzovania [článok 74 ods. 2 písm. c) kódexu]) :

Určenie colnej hodnoty určitého tovaru podliehajúceho skaze dovážaného do komisionálneho predaja v súlade s článkom 74 ods. 2 písm. c) kódex

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. systémy ešte nie sú funkčné a mení a dopĺňa delegované nariadenie 2015/2246

Článok 6, Kapitola 2, Hodnota tovaru na colné účely, Deklarácia údajov o colnej hodnote

Príloha 8, Deklarácia o colnej hodnote D.V.1 :


Iné ustanovenia CKÚ týkajúce sa stanovenia colnej hodnoty 

Tento zoznam je obmedzený na ustanovenia Colného kódexu Únie, ktoré sú najdôležitejšie pre colnú hodnotu. Tieto ustanovenia sú implementované alebo prípadne doplnené v súlade s príslušným prenesením vykonávacej právomoci alebo delegovaním právomoci o ďalšie ustanovenia Vykonávacieho nariadenia a Delegovaného nariadenia k Colnému kódexu Únie. 

a) Colné formality

 • Článok 5 – Definície
 • Článok 15 – Poskytovanie informácií colným orgánom
 • Článok 18 – Colný zástupca
 • Články 22 – 30 – Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov
 • Článok 51 – Uchovávanie dokumentov a iných informácií
 • Článok 53 – Prepočet meny
 • Články 77-80 - Vznik colného dlhu pri dovoze
 • Článok 85 – Všeobecné pravidlá na výpočet výšky dovozného alebo vývozného cla
 • Článok 86 – Osobitné pravidlá na výpočet výšky dovozného cla
 • Článok 87 – Miesto vzniku colného dlhu
 • Článok 127 – Podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe

b) Všeobecné pravidlá colného konania

 • Článok 162 – Obsah štandardného colného vyhlásenia
 • Článok 163 – Sprievodné dokumenty
 • Článok 166 – Zjednodušené vyhlásenie
 • Článok 167 – Dodatočné vyhlásenie
 • Článok 172 – Prijatie colného vyhlásenia

c) Prepustenie do voľného obehu a osobitných režimov

 • Článok 201 – Prepustenie do voľného obehu – rozsah a účinok
 • Článok 226 – Vonkajší tranzit
 • Článok 240 – Skladovanie v colných skladoch
 • Článok 250 – Dočasné použitie
 • Článok 254 – Postupy konečného použitia
 • Článok 256 – Rozsah aktívneho zušľachťovacieho styku
 • Článok 259 – Rozsah pasívneho zušľachťovacieho styku


Ďalšie ustanovenia právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú stanovenia colnej hodnoty

a) Hodnota dovozu na účely DPH

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty článok 85

b) Štatistika zahraničného obchodu

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 a Výboru Únie pre zostavovanie štatistiky obchodu s nečlenskými krajinami pokiaľ ide o obchodné pokrytie, definíciu údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa obchodných ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a konkrétneho tovaru alebo pohybov

článok 4, Štatistická hodnota

c) Opatrenia v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

Článok 181, Systém vstupných cien pre určité výrobky sektorov ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a vinohradníctva a vinárstva

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 týkajúce sa ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

HLAVA IV, OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I, Dovozné clá a systém vstupných cien

Oddiel 1, Systém vstupných cien

 • Článok 133  Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
 • Článok 134  Oznamovanie cien a množstiev dovezených výrobkov
 • Článok 135  Reprezentatívne trhy
 • Článok 136  Štandardné dovozné hodnoty
 • Článok 137  Základ pre vstupné ceny