Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Colné kontroly, kontroly po prepustení

Cieľ seminára: jednodňový seminár je zameraný na legislatívu, prevenciu a procesné úkony, ktoré súvisia s colnými kontrolami, kontrolami po prepustení tovaru a práva a povinnosti colných orgánov, hospodárskych subjektov (dovozcovia, vývozcovia, prepravcovia colní zástupcovia a pod.).

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, advokáti, právni zástupcovia, pracovníci, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:

 1. Primárne úlohy colných orgánov,
 2. Základne colné predpisy EÚ a SR,
 3. Colný dohľad,
 4. Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe,
 5. Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru,
 6. Formality pri vstupe a výstupe tovaru,
 7. Rozhodnutia týkajúce sa colných predpisov,
 8. Colné konanie,
 9. Úloha a zodpovednosť colných zástupcov v colnom konaní,
 10. Zničenie tovaru,
 11. Zádržné právo,
 12. Zaistenie tovaru alebo veci,
 13. Colné priestupky a delikty,
 14. Kontrola po prepustení,
 15. Colné audity pred a po vydaní povolenia/rozhodnutia colného orgánu,
 16. Status "Schválený hospodársky subjekt" a druhy povolení,
 17. Diskusia, otázky a odpovede.

Vzdelávanie využíva praktické príklady, brainstorming, spätnú väzbu. Účastníci môžu prezentovať vlastné podnety a formou diskusie pod vedením lektora sa formujú výstupy pre účastníkov. Lektor odpovie na dopyty účastníkov. Po skončení vzdelávania môžu účastníci konzultovať s lektorom problémy z aplikačnej praxe osobne, telefonicky, mailom. Využite naše viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti profesijného odborného vzdelávania dospelých zo skúsenými lektormi a odborníkmi z aplikačnej praxe. Ponúkame možnosť realizácie INTERNE u Vás bez cestovania. Lektori prídu, vyškolia pracovníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte. Pripravíme riešenie pre Vás na mieru čo sa týka obsahu, miesta konania aj termínov. Naša výhoda oproti konkurencii je individuálny prístup a riešenia podľa požiadaviek klienta na mier

V cene zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed (nie interný), osvedčenie o absolvovaní

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Časový harmonogram: začiatok o 9.00 h., ukončenie 15.00 h., 2 x 15 minút prestávka na občerstvenie, 60 minút prestávka na obed, 6 vyučovacích hodín a 45 minút

Miesto konania: podľa aktuálnej ponuky na webe alebo INTERNE u klienta alebo dištančne po dohode vo vopred dohodnutom termíne

Cena: 180 EUR bez DPH

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Vaško - em. h.c.i.

mobil: +421 905 172872

E-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Bc. Igor Lebiedzik

mobil: +421 915 575258

E-mail: igor.lebiedzik@cdservices.sk