Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Formuláre T2L a T2LF sú elektronické od marca 2024

11.03.2024

Tovar so štatútom únie je získaný v Európskej únii, dovezený do EÚ a prepustený do voľného obehu alebo vyrobený výlučne z tovaru získaného v Únií alebo prepusteného do voľného obehu po jeho dovoze do Únie.
Ak sa tovar nenachádza vo voľno obehu za týchto podmienok, potom nemá štatút Únie. Všetok tovar, ktorý sa nachádza na colnom území EÚ, sa považuje za tovar Únie, pretože tovar získa status Únie pri prepustení do voľného obehu.

Tovar, bez štatútu Únie, ktorý sa nachádza na colnom území Únie:

  • tovar v colnom priestore alebo v dočasnom uskladnení alebo v colnom sklade
  • tovar v colnom režime vonkajší tranzit Únie (T1)
  • produkty rybolovu ulovené plavidlom s vlajkou EÚ mimo vôd EÚ
  • produkty rybolovu ulovené plavidlom mimo EÚ vo vodách Európskej únie.

V týchto situáciách sa predpokladá, že tovar nie je vo voľnom obehu, a ak tomu tak nie je, musí byť držiteľ tovaru schopní preukázať jeho štatút. Pri použití formulárov T2L a T2LF sa to robí v rámci systému PoUS (Proof of Union Status).

Čo sú formuláre T2L a T2LF

Formuláre T2L a T2LF sa používajú na preukázanie, že tovar bol nedávno vo voľnom obehu v rámci EÚ, ale dočasne opustil Spoločenstvo na účely tranzitu. Doklad o štatúte zväzu T2L a T2LF je platný iba 90 dní od registrácie.

Aký je rozdiel medzi formulármi T2L a T2LF

Použitie formulára T2L alebo T2LF závisí od toho, či sa krajina určenia EÚ nachádza na fiškálnom (rozumej daňovom území Únie), ktoré je odlišné od colného územia EÚ. Formulár T2L sa používa, keď sa tovar prepravuje do krajiny EÚ, ktorá je na daňovom území Únie. Tlačivo T2LF sa používa, keď sa tovar prepravuje do krajiny EÚ, ktorá nie je na daňovom území Únie. Tieto krajiny sú súčasťou osobitného daňového režimu, ktorý má pre zvyšok EÚ samostatný systém DPH.

Krajiny, ktoré vyžadujú formulár T2LF z dôvodu osobitných daňových dôvodov, sú:

  • Kanárske ostrovy (Španielsko)
  • Francúzske zámorské územia Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Francúzska Guyana, Réunion a Saint-Martin
  • Hora Athos (Grécko)
  • Alandské ostrovy (Fínsko)
  • Cyprus (okrem jeho tureckej časti)
  • Malta

Pre všetky ostatné destinácie platí formulár T2L.

Štatút Únie možno preukázať aj inými spôsobmi

Veľa zásielok využíva na preukázanie štatútu tovaru formuláre T2L a T2LF, existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako identifikovať tovar Únie pri prepravách po mori:

Pravidelná námorná doprava medzi prístavmi Únie (bežná prepravná služba)

Pravidelná lodná služba je miesto, kde námorné plavidlo vykonáva prepravu iba medzi prístavmi EÚ. Neexistuje žiadny kontakt s inými plavidlami pre transfery z lode na loď alebo návštevy akýchkoľvek prístavov mimo Únie. Preto sa všetok takto prepravovaný tovar má štatút Únie.


Formuláre špecifické pre postup a tovar, ktoré identifikujú tovary Únie

Niektoré komodity a postupy majú špeciálnu metódu identifikácie, či majú alebo nemajú štatút Únie, pričom nepatria do dvoch vyššie uvedených spôsobov preukazovania štatútu Únie. Napríklad karnet ATA pre tovar opúšťajúci EÚ bude identifikovať, či niektorý z tovarov má štatút Únie na účely spätného dovozu. Ďalším príkladom je colné prerokovanie auta, kde ŠPZ vozidla a registračné dokumenty sú dôkazom o štatúte únie alebo nie.

Prečo je potrebný doklad o štatúte Únie na tovar

Tovar si zachováva svoj štatút Únie, keď sa pohybuje po celej EÚ po mori, po ceste, železnici alebo letecky. Predpokladá sa však, že tovar, ktorý opúšťa územie EÚ, nie je v Únii. Napríklad, ak plavidlo prichádza z medzinárodných vôd a nie je plavidlom pravidelnej prepravy medzi prístavmi Únie, predpokladá sa, že všetok tovar nie tovarom Únie. Tovar však mohol mať pôvod v krajine EÚ, ale bol jednoducho prepravený po mori do miesta určenia. V tomto prípade potrebujete T2L alebo T2LF, aby ste preukázali, že tovar je tovarom Únie, a preto je potom oslobodený od dovozného colného konania do tretích krajín a platenia cla a DPH pri dovoze.

Formuláre T2L a T2LF budú elektronické od 1. marca 2024

Od 1. marca 2024 musí byť akýkoľvek tovar prepravovaný s formulárom T2L alebo T2LF deklarovaný elektronicky v novom systéme EU Proof of Union Status (POUS). Ak chcete potvrdiť, že váš pohyb bol dokončený, musíte pri príchode tovaru elektronicky odoslať evidenčné číslo colného vyhlásenia (MRN) Vášho vývozného colného konania, avšak pozor tým nie je potvrdené jeho ukončenie na colnom úrade určenia. Systém elektronického podávania bude závisieť od členského štátu, v ktorom realizujete colné konanie. 

Viac o statuse Únie sa dozviete tu:  https://www.cdservices.sk/colny-status/