Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dočasné zvýšenie počtu kontrol pri vstupe do Únie na zásielky potravín a krmív z dôvodu ich kontaminácie

26.02.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/286 zo 16. januára 2024, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie.

S účinnosťou od 7.februára 2024 sa zavádza dočasná zvýšená intenzita úradných fyzických kontrol pri vstupe zásielok s určitým tovarom do Únie, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko, v súvislosti s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1793 ( 3 ) sa stanovujú pravidlá dočasného zvýšenia počtu úradných kontrol pri vstupe určitých zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín uvedených v prílohe I k danému vykonávaciemu nariadeniu do Únie, ako aj pravidlá ukladania osobitných podmienok týkajúcich sa vstupu určitých zásielok potravín a krmív z určitých tretích krajín do Únie z dôvodu rizika kontaminácie mykotoxínmi vrátane aflatoxínov, rezíduami pesticídov, pentachlórfenolom a dioxínmi, ako aj z dôvodu rizika mikrobiologickej kontaminácie a kontaminácie farbivami Sudan, rodamínom B a rastlinnými toxínmi, ktoré sú uvedené v prílohe II k danému vykonávaciemu nariadeniu.

Nedávne oznámenia prijaté prostredníctvom systému RASFF poukazujú na existenciu vážneho priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí pochádzajúceho z určitých potravín alebo krmív. Okrem toho z úradných kontrol určitých potravín a krmív neživočíšneho pôvodu vykonaných členskými štátmi v prvom polroku 2023 vyplýva, že zoznamy uvedené v prílohách I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/1793 by sa mali zmeniť v záujme ochrany zdravia ľudí v Únii.