Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v systéme GSP po 1.1.2024 

17.12.2023

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje uplatňovanie systému do 31. decembra 2023 s výnimkou osobitného opatrenia pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sa naďalej uplatňuje bez akéhokoľvek dátumu skončenia uplatňovania.

  • nové nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024,
  • riadny legislatívny postup však stále prebieha a existuje riziko, že sa neukončí do 31. decembra 2023,
  • v záujme kontinuity uplatňovania systému GSP sa predlžuje obdobie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 na obdobie po 31. decembri 2023 až do prijatia a začatia uplatňovania navrhovaného nového nariadenia,
  • predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by malo poskytnúť čas potrebný na ukončenie legislatívneho postupu na prijatie navrhovaného nového nariadenia,
  • obdobie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by sa preto malo predĺžiť do 31. decembra 2027,
  • v prípade, že navrhované nové nariadenie nadobudne účinnosť a začne sa uplatňuje pred uvedeným dátumom, predĺženie obdobia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by sa malo primerane skrátiť,
  • zároveň by sa malo stanoviť primerané prechodné obdobie,
  • z dôvodov právnej istoty a s cieľom zabezpečiť pokračovanie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení, alebo ak sa uverejnenie uskutoční po 31. decembri 2023, so spätnou účinnosťou od 1. januára 2024

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/2663 z 22. novembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií