Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v spoločnom colnom sadzobníku - pozastavenie zmluvných ciel

26.02.2024

NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/2890 z 19. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.

Cieľom je zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii nevyrábajú, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s uvedenými výrobkami, sa pozastavili na uvedené výrobky clá Spoločného colného sadzobníka druhu uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

V dôsledku toho sa výrobky uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami bez akýchkoľvek obmedzení v súvislosti s ich množstvom.

S cieľom podporiť integrovanú výrobu batérií v Únii by sa malo udeliť čiastočné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých výrobkov súvisiacich s výrobou batérií, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 a ktorých príslušná výroba v Únii nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Dátumom povinného preskúmania uvedených pozastavení by mal byť 31. december 2024, aby toto preskúmanie zohľadnilo krátkodobý vývoj odvetvia výroby batérií v Únii.

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba v prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 zmeniť opis výrobkov a zatriedenie.

Komisia v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) 2021/2278 preskúmala určité pozastavenia ciel Spoločného colného sadzobníka uvedené v prílohe k uvedenému nariadeniu. V prípade uvedených pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka by sa preto mali stanoviť nové dátumy ich ďalšieho povinného preskúmania.

Pre určité výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka. Pozastavenia týkajúce sa uvedených výrobkov by sa preto mali vypustiť s účinnosťou od 1. januára 2024.

Nariadenie (EÚ) 2021/2278 sa preto zodpovedajúcim spôsobom zmenilo a uplatní sa od 1.1.2024.

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa pozastavení ciel na dotknuté výrobky mali uplatňovať od 1. januára 2024.

Zmeny sa týkajú viac ako 46 % položiek spoločného colného sadzobníka, čo je predstavuje skutočne rozsiahle zmeny, čo do pozastavenia platnosti zmluvných sadzieb, pričom nie je stanovené žiadne časové ohraničenie týchto opatrení Únie pri dovoze tovarov, takže sa budú uplatňovať s účinnosťou od 1.1.2024 počas celého obdobia účinnosti dotknutého nariadenia, pokiaľ Rada EÚ neustanoví inak. Zmeny podľa tohto nariadenia sú zaintegrované do databázy TARIC.

Najrozsiahlejšie zmeny sa týkajú ôsmich kapitol 28, 29, 32, 38, 39, 84, 85 a 87, tzn. v oblasti priemyselných výrobkov, okrem poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

Ostatné zmeny sú menšieho rozsahu a dotknú sa 38 kapitol 7, 8, 15, 19, 20, 21, (6 kapitol z poľnohospodárskych výrobkov a potravín) a 25, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 90, 94, 95, 96 (32 kapitol priemyselných výrobkov).

Žiadne zmeny nenastali v kapitolách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24 (18 kapitol z 24) a pri priemyselných výrobkoch v kapitolách 26, 27, 30, 31, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 77 (rezerva), 78, 79, 80, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 99 (35 zo 74 kapitol).

(1) Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2278 z 20. decembra 2021, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 (Ú. v. EÚ L 466, 29.12.2021, s. 1).

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(1) Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

(2) Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

(3) Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.

(4) Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5) CUS (Štatistické číslo colnej únie) sa priraďuje každému záznamu (produktu) ECICS. ECICS (Európsky colný súpis chemických látok) je informačný nástroj, ktorý spravuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu. Viac informácií získate, keď kliknete na tento odkaz: https://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm.

(*1) Opatrenie zavedené alebo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2023/2890 z 19. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov (Ú. v. EÚ L, 2023/2890, 29.12.2023, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/2890 /oj). Ak sa uvádza viac kódov KN patriacich do rozsahu daného opatrenia, hviezdička sa vzťahuje na celé opatrenie.